Кафедра програмування

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра програмування створена у 1989 році з метою забезпечення розробки і викладання курсів алгоритмічних мов, сучасних технологій і методів програмування, теорії і практики інформаційних технологій на базі сучасного програмного забезпечення.

У 1989-1999 роках кафедру очолював професор М.М.Войтович, у 1999-2011 роках – професор В.С.Височанський, з 2011 року – доцент С.А.Ярошко. На кафедрі працюють 2 професори, 12 доцентів, 4 старші викладачі, 3 асистенти і провідний інженер, серед яких фахівці з досвідом роботи у великих ІТ компаніях. При кафедрі діє лабораторія програмування.

Кафедра програмування готує бакалаврів у галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (спеціалізація Інформатика) та у галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 014 Середня освіта (спеціалізація Інформатика). Більшість навчальних дисциплін цих спеціальностей збігається. Випускники бакалаврату продовжують навчання у магістратурі за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (спеціалізація Програмне забезпечення комп’ютерних систем). Усі навчальні плани пройшли експертизу провідних фахівців ІТ-галузі та відповідають вимогам сучасності.

Кафедра забезпечує читання низки базових курсів для усіх спеціальностей підготовки факультету прикладної математики та інформатики: “Основи програмування”, “Програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Програмне забезпечення”, “Програмна інженерія”, “Паралельні та розподілені обчислення”, “Алгоритми і структури даних”, “Бази даних та інформаційні системи”, “Архітектура обчислювальних систем”, “Інформаційні мережі”, “Системне програмування”, “Теорія алгоритмів”, “Теорія інформації та кодування”, “Методика викладання інформатики”. Для спеціальностей механіко-математичного факультету – “Інформатика і програмування”, “ Об’єктно-орієнтоване програмування ”, для спеціальностей педагогічного факультету – “Основи інформатики з елементами програмування”, “Нові інформаційні технології і технічні засоби навчання”. Крім цього, викладачі кафедри проводять заняття з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” для аспірантів всіх спеціальностей .

На кафедрі організовано вивчення спеціальних курсів і дисциплін спеціалізації: “Прикладне програмування мовою Python”, “Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування програмного забезпечення”, “Математичні основи криптології”, “Логічне та функціональне програмування”, “Об’єктна система програмування Pharo”, “Програмування під UNIX-подібними системами”, “Архітектура масштабованих систем”, “Ергономіка програмного забезпечення”, “Засоби моделювання задач математичної фізики”, “Двосторонні методи розв’язування спектральних задач”.

Студенти, що спеціалізуються по кафедрі програмування, отримують спеціальну підготовку, набувають практичних вмінь та навиків у таких галузях знань, як проектування програмних систем, проектування, розробка і використання баз даних, розробка компіляторів для сучасних алгоритмічних мов, побудова експертних систем на базі засобів логічного програмування, розробка системних програм різноманітного призначення (текстових, табличних та графічних редакторів, драйверів пристроїв, антивірусних програм, навчально-тестуючих програм, сервісних програм для користувачів тощо).

Кафедра впродовж багатьох років організовує та проводить перший і другий етапи Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування за правилами АСМ. Серед студентів кафедри є учасники та призери фіналу Міжнародної студентської АСМ олімпіади.

Важливим напрямком спеціалізації кафедри є інформатика для середньої школи, розробка методичної літератури для вчителів та учнів, навчальних програм з інформатики для середніх навчальних закладів.

Співробітники

завідувачЯРОШКО Сергій Адамовичзавідувач
професорЗАБОЛОЦЬКИЙ Тарас Миколайовичпрофесор
доцентВОВК Олександр Володимировичдоцент
доцентГОШКО Богдан Мирославовичдоцент
доцентКЛАКОВИЧ Леся Миронівнадоцент
доцентЛІТИНСЬКИЙ Святослав Володимировичдоцент
доцентМАЛЕЦЬ Романна Богданівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Анатолій Омеляновичдоцент
доцентПАСІЧНИК Тимофій Васильовичдоцент
доцентРИКАЛЮК Роман Євстаховичдоцент
доцентСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичдоцент
доцентСИБІЛЬ Юрій Миколайовичдоцент
доцентСОЛЯР Тетяна Ярославівнадоцент
доцентТОПОЛЮК Юрій Павловичдоцент
доцентЧЕРНЯХОВСЬКИЙ Володимир Вікторовичдоцент
старший викладачКОСТІВ Василь Ярославовичстарший викладач
старший викладачКУЩАК Петро Богдановичстарший викладач
асистентГАЛАМАГА Любомир Богдановичасистент
асистентГЛОВА Андрій Романовичасистент
асистентЖИРОВЕЦЬКИЙ Віктор Васильовичасистент
асистент (сумісник)КОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівнаасистент (сумісник)
асистентКУЛЕШНИК Марія Олексіївнаасистент
асистентНОБІС Віталій Валерійовичасистент
асистентРОМАНЧУК Валентина Петрівнаасистент
інженерПАВЛУСІВ Ірина Романівнаінженер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Колектив кафедри програмування має широкий спектр наукових інтересів. Впродовж 2009-2010 рр. працівники кафедри виконували держбюджетну тему ПР32П «Розробка інформаційної системи для онлайнових курсів у вищих навчальних закладах» (науковий керівник проф. Височанський В.С.), науково-дослідні теми в межах робочого часу викладачів: «Створення ефективних засобів навчання програмуванню та методів розв’язування задач математичної фізики» (наук. кер. проф. Височанський В.С., державна реєстрація 0109U004348, 2010-2011 рр.), «Чисельне розв’язування задач математичної фізики і теорії графів та їх прикладне застосування. Розробка онлайнових систем для навчання програмуванню» (наук. кер. доц. Ярошко С. А., державна реєстрація 0112U003756, 2012-2014 рр.), «Комп’ютерне моделювання процесів і явищ. Розробка навчальних комп’ютерних систем» (наук. кер. доц. Ярошко С. А., державна реєстрація 0115U006008, 2015-2017 рр.).

Головні напрямки наукових досліджень працівників кафедри:

 • розробка методики навчання, створення комп’ютерних навчально-тестуючих програм на базі сучасних технологій дистанційного навчання;
 • розробка чисельних методів для розв’язування задач математичної фізики;
 • розробка та аналіз паралельних алгоритмів і програм для задач чисельного аналізу, опрацювання експериментальних даних, побудова систолічних структур багатопроцесорних обчислювальних систем;
 • задачі й алгоритми на графах;
 • аналіз та розробка алгоритмів і програм для створення надійного та якісного програмного забезпечення.

Тематика наукових досліджень членів кафедри:

 • Теорія інформації. Чисельні методи розв’язування лінійних та нелінійних багатопараметричних спектральних задач; двосторонні методи розв’язування нелінійних задач на власні значення (д.ф.-м.н., проф. Подлевський Б. М.);
 • Розробка об’єктно-орієнтованого середовища програмування Pharo Smalltalk. Методика викладання. Наближене розв’язування обернених багатовимірних (лінійних і нелінійних) задач математичної фізики методом узагальненого розділення змінних (доц. Ярошко С. А.);
 • Розробка інформаційних систем для онлайн навчання. Чисельне розв’язування нестаціонарних задач математичної фізики комбінованим методом інтегральних перетворень та граничних інтегральних рівнянь (доц. Музичук А. О.);
 • Алгоритми та методи програмування, тестування і налагодження програм, надійність і якість програмного забезпечення, системне програмування, задачі на графах, методика вивчення програмування, моделювання алгоритмів (доц. Черняхівський В. В.);
 • Історія комп’ютерної техніки. Тестові технології. Астрофізика (доц. Рикалюк Р. Є.);
 • Технології об’єктно-орієнтованого програмування; методика викладання. Математичні моделі й чисельні методи розв’язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів (доц. Клакович Л. М.);
 • Дослідження математичних моделей тонкостінних конструкцій, які працюють в умовах силових та температурних навантажень, задачі теплопровідності та термопружності (доц. Малець Р.Б.);
 • Дослідження коректності та побудова алгоритмів наближеного розв’язування стаціонарних та нестаціонарних задач математичної фізики в нерегулярних областях (доц. Сибіль Ю. М.);
 • Застосування перетворення Лагера для розв’язування гіперболічних граничних задач (к.ф.-м.н., ст.викл. Літинський С. В.).

Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі міжнародного наукового товариства IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter та MTT/ED/AP Georgian Chapter.

Налагоджено співпрацю з дослідною групою RMOD науково-дослідного інституту Inria м. Ліль, Франція.

Наукові стажування співробітників кафедри за кордоном:

доц. Клакович Л.М. – Вроцлавський університет, Польща (Інститут математики, керівник dr hab. Andrzej Raczyński)

доц. Ярошко С.А. – Вроцлавський університет, Польща (Інститут інформатики, керівник dr Marcin Młotkowski)

Відкрита лекція професора Тараса Заболоцького

27.04.2023 | 18:46

У середу 3 травня о 13:30 відбудеться відкрита лекція
професора Заболоцького Тараса Миколайовича
з курсу “Теорія інформації та кодування” на тему “Поліноміальні та циклічні коди”.
Посилання на нараду MS Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBoE_HOG1Hw7g5P8dP2d0r36BOrsw_G9czigcmK3iu4c1%40thread.tacv2/1682533050895?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2262f040f4-e256-4461-b742-a45e8e4c4ae3%22%7d

Читати »

Вітаємо Андрія Глову зі здобуттям вченого ступеня доктора філософії

20.06.2022 | 16:45

17 червня 2022 року
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на Спеціалізованій вченій раді ДФ 35.051.056
відбувся успішний захист дисертації асистента кафедри програмування Андрія Глови на тему
“Розробка програмного та математичного забезпечення для моделювання еволюційних процесів”
на здобуття вченого ступеня доктора філософії (PhD)
з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
під керівництвом доцента кафедри програмування Анатолія Музичука.
Вітаємо Андрія Глову зі здобуттям вченого ступеня доктора філософії !!!

Читати »

Академічне партнерство з Pharo Consortium

04.11.2021 | 13:40

Львівський національний університет імені Івана Франка став академічним партнером Pharo Consortium.
Платформою для співпраці став факультет прикладної математики та інформатики.
Мета Pharo Consortium – допомагати компаніям та установам підтримувати сталий розвиток і успішне майбутнє Pharo. Pharo – це динамічно типізована об’єктно-орієнтована мова та сучасне повнофункціональне середовище програмування з відкритим кодом, натхненником яких став Smalltalk.
Упродовж багатьох років на кафедрі програмування викладають навчальні курси по Smalltalk, перекладають українською навчальну літературу, використовують Pharo для наукових досліджень і виконання бакалаврських та магістерських робіт. Декілька разів з...

Читати »