Ярошко Сергій Адамович

Посада: завідувач кафедри програмування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-57

Електронна пошта: serhiy.yaroshko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ami.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Метод узагальненого розділення змінних розв’язування багатовимірних обернених задач, модифікований метод послідовних наближень розв’язування спектральних задач, методика викладання дисциплін з інформатики та програмування для студентів і школярів.

Технології програмування з використанням мов C++, C#, Pharo, Python, Prolog, Lisp.

Курси

Публікації

 1. Balyash Yu. G., Voitovich N. N., Yaroshko S. A. Generalized Separation of Variables in Problems of Diffraction and Antenna Synthesis // The 1989 URSI International symposium on electromagnetic theory, Stockholm, 1989, pp. 650–652.
 2. Войтович Н. Н., Ярошко С. А. Метод обобщенного разделения переменнх в задачах синтеза плоских двумернх антеннх решеток. // Волн и дифракция-90. X Всесоюзнй симпозиум по дифракци и распространению волн, Винница / М.: Физическое общество СССР, 1990, т.3, с. 260–263.
 3. Войтович Н. Н., Ярошко С. А. Численное решение задачи синтеза двумерной антенной решетки. // Радиотехника и лектроника. 1991, т.36, № 1, с. 192-196.
 4. Jarkowski J., Voitovich N., Yaroshko S.. Specific Examples of Antenna Design Using the Synthesis Method. // Kleinheubacher Berichte. Band 36. pp.73–77. Kleinheubach, 1992.
 5. Войтович Н. Н., Ярошко С. А. Синтез двумернх антеннх решеток методом обобщенного разделения переменнх. // Тез. докл. Международного симпозиума “Метод дискретнх особенностей в задачах математической физики”, Харьков, 1993.
 6. Ярошко С. А. Обобщенное разделение переменных при синтезе плоских антенных решеток // Андрийчук М. И., Войтович, Н. Н., Савенко П. А., Ткачук В. П. Синтез антенн по амплитудной диаграмме направленности. – К.: “Наукова думка”, 1993. – с. 109-115.
 7. Войтович Н. Н., Ярошко С. А. Метод обобщенного разделения переменних в задачах синтеза антеннх решеток. // Препринт 1-94, Львов: ИППММ АН Украины, 1994, 22 с.
 8. Войтович Н. Н., Ярошко С. А. Метод узагальненого розділення змінних в задачах синтезу антенних граток. // Всеукраїнська наукова конференція “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”, Львів, ЛДУ, 1994 – с. 22.
 9.  Ярошко С. А. Метод обобщенного разделения переменнх решения двумерных обратнх задач на примере синтеза антеннх решеток. // DIPED-95. Матеріали міжнародного семінару “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль”, Львів: ІППММ АН України, 1995, с. 59–60.
 10. Yaroshko S. M., Yaroshko S. A. The Modificated Iterative Method for Calculating the Completely Continuous Operators Eigenvalues and Eigenfunctions. // DIPED-97, Proc. of II-nd International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. – Lviv: Pidstryhach IAPMM of the NASU, 1997, pp. 109–112.
 11. Ярошко С. М., Ярошко С. А. Модифікований ітераційний метод обчислення близьких за модулем власних значень і власних функцій лінійніх операторів. // Всеукраїнська наукова конференція “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”, Львів, ЛДУ, 1997 – с. 101.
 12. Войтович М. М., Ярошко С. А. Варіаційно-ітераційний метод узагальненого розділення змінних для розв’язування багатовимірних інтегральних рівнянь. // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 1997 – № 4 – с. 122–126.
 13. Velytiak T. I., Yaroshko S. A. A Method of Generalized Separation of Variables for Solving Two-Dimentional Integral Equations. // DIPED-98, Proc. of III-rd International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. – Tbilisi: TbilisiStateUniversity, 1998. – pp. 81–85.
 14. Ярошко С., Сміян А. Комп’ютерні програми для навчання початківців. // V Всеукраїнська науково-методична конференція “Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вищих та середніх навчальних закладів”, Львів, 1998.
 15. Yaroshko S. M., Yaroshko S. A. Error Estimation of Characteristic Numbers in the Modificated Successive Approximation Method. // DIPED-99, Proc. of VI-th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. – Lviv: Pidstryhach IAPMM of the NASU, 1999, pp. 65–69.
 16. Подлевський Б. М., Ярошко С. М., Ярошко С. А. Розв’язання спектральної задачі для поліноміальних пучків матриць модифікованим методом послідовних наближень. // Вісник Львівського ун-ту, Серія прикладна математика та інформатика, 1999, Вип. 1. С. 191–195.
 17. Войтович М. М., Ярошко С. М., Ярошко С. А. Апостеріорна оцінка похибки обчислення характеристичних чисел модифікованим методом послідовних наближень // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2000. Т. 43. № 1. С. 59–67.
 18. Yaroshko S. M., Yaroshko S. A. Calculation of Multiple Characteristic Numbers of a Completely Continuous Operator Using the Modified Method of Successive Approximations // DIPED-2000, Proc. of V-th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. – Lviv: Pidstryhach IAPMM of the NASU, TbilisiState Universiy, 2000, pp. 80–84.
 19. Войтович М. М., Костів Л. І., Ярошко С. А. Мінімізація середньоквадратичної похибки розв’язку багатовимірного інтегрального рівняння // Тези сьомої Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000, С. 27-28.
 20. Ярошко С. М., Ярошко С. А. Про точність модифікованого методу послідовних наближень // Тези сьомої Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000, С. 93.
 21. Войтович М., Костів Л., Ярошко С. Мінімізація середньоквадратичної похибки розв’язку двовимірного інтегрального рівняння другого роду методом узагальненого розділення змінних // Вісник Львівського ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика, 2000, Вип. 3. С. 80–87.
 22. Ярошко Світлана, Ярошко Сергій Про збіжність модифікованого методу послідовних наближень у гільбертовому просторі // Вісник Львівського ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика, 2001, Вип. 3. С. 3–8.
 23. Yaroshko S. M., Yaroshko S. A. On the Convergence Velosity of the Modified Method of Successive Approximations // DIPED-2003, Proc. of VIII-th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. – Lviv: Pidstryhach IAPMM of the NASU, 2003, pp. 102–104.
 24. Ярошко С. А. Проблемно-орієнтована методика викладання інформатики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті». Львів: Львів. філія ЄУ, ЛНУ імені Івана Франка, Львівський ЦНТЕІ, УАД ім. Івана Федорова, 2005, С. 93–95.
 25. Ярошко Світлана, Ярошко Сергій Методика апостеріорної оцінки точності модифікованого методу послідовних наближень // Вісник Львівського ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика, 2005, Вип. 10. С. 49–58.
 26. Ярошко С. А. Проблемно-орієнтована методика викладання інформатики у вищій школі // Збірник наук. праць УАД ім. І. Федорова «Комп’ютерні технології у друкарстві», 2006, № 15. С. 311–316.
 27. Biletskyy Vasyl, Yaroshko Sergiy A Method of Generalized Separation of Variables for Solving Many-dimensional Linear Fredholm Integral Equations. // DIPED-2007, Proc. of XII-th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. – Lviv: Pidstryhach IAPMM of the NASU, TbilisiStateUniversity, 2007, pp. 94–97.
 28. Білецький В. М., Ярошко С. А. Метод узагальненого розділення змінних для розв’язання багатовимірних інтегральних рівнянь // Матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної мате­матики та інформатики». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007, С. 28–29.
 29. Ярошко Світлана, Ярошко Сергій Поширення модифікованого методу послідовних наближень на спектральні задачі з поліноміальними операторними пучками // Вісник Львівського ун-ту. Серія прикладна математика та інформатика, Випуск 14, 2008, стор. 170–176.
 30. Білецький В. М., Ярошко С. А. Модифікація методу узагальненого розділення змінних для розв’язання багатовимірних інтегральних рівнянь // Матеріали XVІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009, С. 29–30.
 31. Yaroshko S. A. The method of generalized separation of variables, pp. 210–221 // Olena O. Bulatsyk and others Phase Optimization Problems. Applications in Wave Field Theory. – WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, 2010.
 32. Батрух В. Б., Ярошко С. А. Програмне середовище візуалізації алгоритмів. // Матеріали XVІІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011, С. 19.
 33. Yaroshko S. M., Yaroshko S. A. On The Convergence Velocity Of The Modified Method Of Successive Approximations In Generalized Spectral Problems // XVII-th International Seminar/ Workshop on Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED-2012). – Tbilisi: Tbilisi State University, Georgia – 2012. – P. 175–178.
 34. Білецький В. М., Ярошко С. А. Метод узагальненого розділення змінних для розв’язування багатовимірних інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду // Матеріали V Міжнародної конференції «Обчислювальна та прикладна математика», до 90-річчя від дня народження акад. І. І. Ляшка. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012, с. 34.
 35. Ярошко С. А. Метод узагальненого розділення змінних // О. О. Булацик та ін. Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів. – К.: “Наукова думка”, 2012. – с. 225–236.
 36. Ярошко С. Covering a BackgroundWorker by an Own Class to Lighten the Creation of a Multithread Application [Електронний ресурс] / Сергій Ярошко // CodeProject, 2015. – Режим доступу: http://www.codeproject.com/Articles/1004012/Covering-a-BackgroundWor ker-by-an-Own-Class-to-Lig
 37. Ярошко С. Використання шаблону асинхронної взаємодії потоків для візуалізації вибра­них алгоритмів сортування в середовищі .Net / С. Ярошко, О. Ярошко // Вісник Львівського університету. Серія прикл. мат. та інф. Випуск 23, 2015. – С. 125-137. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2015.23.8524
 38. Ярошко С. Dynamic Construction of Functionality of an Application by Reflection Tools [Електронний ресурс] / Сергій Ярошко // CodeProject, 2016. – Режим доступу: http://www.codeproject.com/Articles/1112276/Dynamic-Construction-of-Functionality-of-an-Applic
 39. Ярошко С.А. Налаштування функціональності багатопотокової аплікації на етапі виконання / С.А. Ярошко, С.М. Ярошко // XXII Всеукраїнська наукова конференція Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS-2016) : Збірник наукових праць, 57 жовтня 2016 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 200-201.
 40. Ярошко С. Construction and Design-Time Support of the RadioGroup User Control [Електронний ресурс] / Сергій Ярошко // CodeProject, 2017. – Режим доступу: http:// codeproject.com/Articles/1204564/Construction-and-Design-Time-Support-of-the-RadioG
 41. Ярошко Сергій Модифікований метод послідовних наближень для спектральних задач / Сергій Ярошко, Світлана Ярошко – LAP Lambert Academic Publishing, 2018 – 103 с.
 42. Yaroshko S. M. Solving the Spectral Problems by the Modified Method of Successive Approximations / S. M. Yaroshko, S. A. Yaroshko // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(18), Issue: 158, 2018 – p. 18-20 Режим доступу: https://doi.org/10.31174/NT2018-158VI18-04
 43. Михайлюк Х. Розробка менеджера баз даних для MongoDB в середовищі Pharo / Х. Михайлюк, В. Юріяк, С. Ярошко // Вісник Львівського університету. Серія прикл. мат. та інф. Випуск 26, 2018. – С. 124-136. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2018.26.9842
 44. Ярошко Сергій Використання механізму подій C# .NET для створення компонента Windows Forms / Сергій Ярошко, Світлана Ярошко // Вісник Львівського університету. Серія прикл. мат. та інф. Випуск 26, 2018. – С. 145-154.
 45. Yaroshko S. Multithreaded Evolutionary Computing / Sergii Yaroshko, Svitlana Yaroshko // Proc. of 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine – P.1041-1045.
 46. Ярошко С. М. Обчислення кратних характеристичних чисел модифікованим методом послідовних наближень / С.М. Ярошко, С.А. Ярошко // ХХV Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики»: зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 211–215.
 47. Yaroshko S. M. Synthesis of two-dimensional antenna arrays by the method of generalized separation of variables / S. M. Yaroshko, S. A. Yaroshko // Mathematical Modeling And Computing. Volume 6, Number 2, 2019. – 386–397. DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2019.02.289
 48. Ярошко С. А. Побудова багатопотокових програм засобами платформи .NET / Сергій Ярошко, Світлана Ярошко // Вісник Львівського університету. Серія прикл. мат. та інф. Випуск 27, 2019. – С. 154-165. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2019.27.10137
 49. Кормушин Я.К., Ярошко С.А. Розробка засобів візуалізації операцій над зв’язними структурами даних в середовищі PHARO / Я.К. Кормушин, С.А. Ярошко // Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, студентів і курсантів, м. Львів, 28 листопада 2019 року. – Львів: ЛДУБЖД, 2019. – С. 272-273.
 50. Ярошко С. Використання шаблонів характеристик класів у програмах мовою С++ / Світлана Ярошко, Сергій Ярошко // Сучасні проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ  імені  Івана Франка, 2021. – С. 192-196.
 51. Ярошко Світлана Порівняння можливостей Task.Run та BackgroundWorker для побудови багатопотокових програм мовою C# / Світлана Ярошко, Сергій Ярошко // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2021. – Вип. 29 – С. 163-174. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2021.29.11342.

Навчально-методичні посібники

 1. Гордійчук В. І., Гудзь Р. В., Ярошко С. А. Початки роботи з ПК IBM PC. Програма Norton Commander. Методичні вказівки для студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей. Львів, ЛДУ, 1993.
 2. Гудзь Р. В., Ярошко С. А. Текстовий редактор ЛЕКСИКОН. Методичні вказівки для студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей. Львів, ЛДУ, 1993.
 3. Гудзь Р. В., Ярошко С. А. Інструкція з використання редактора текстів ChiWriter (v 3.16) для студентів факультету міжнародних відносин. Львів, ЛДУ, 1994.
 4. Русіло П. О., Заневський І. П., Ярошко С. А. Спортивна метрологія. Основи теорії спортивних тестів і оцінок. Методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічних робіт. Львів, державний університет “Львівська політехніка”, 1996.
 5. Гудзь Р., Коркуна О., Ярошко С. Використання змінних вказівних типів у мові програмування Турбо Паскаль. Методичні вказівки для студентів факультету прикладної математики та інформатики і механіко-математичного факультету. Львів, ЛДУ, 1997.
 6. Гудзь Р., Коркуна О., Ярошко С. Застосування операційної системи WINDOWS. Загальні навики роботи у середовищі Windows 3.x. Тексти лекцій. Серія ТЛ № 6/97. Львів, ЛДУ, 1997.
 7. Ярошко С. М., Ярошко С. А. Методичні вказівки до розв’язування задач лінійного програмування для студентів коледжів економічних спеціальностей. Львів, Економічний бізнес-коледж при ЛДУ, 1997.
 8. Ярошко С. А. Основи об’єктно-орієнтованого програмування з ілюстраціями на Borland Pascal та Borland Pascal for Windows: Тексти лекцій. – Львів: Ред.-вид. відділ ВЦ ЛДУ ім. І. Франка, 1998. – 50 с.
 9. Гудзь Р. В., Ярошко С. А. Використання динамічних структур даних у програмах на Borland Pascal: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 54 с.
 10. Костів О. В., Ярошко С. А. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002 – 100 с.
 11. Костів О. В., Ярошко С. А. Вступ до інформатики. Тексти лецій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – 142 с.
 12. Ярошко С. А. Методи розробки алгоритмів. Програмування мовою С++: навч. посібник / С.А. Ярошко, О.С. Ярошко – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 248 с. – ISBN 978-617-10-0718-5. – https://lnuittutor.github.io/
 13. Стефан Дюкас Pharo 9 на прикладах / С. Дюкас, Дж. Ракіч [та ін.] ; пер. з англ. С. Ярошка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 270 с. ISBN 978-617-10-0757-4 http://books.pharo.org/pharo-by-example9/

Біографія

Народився 13 вересня 1965 року у м. Львів. У 1982 році закінчив з золотою медаллю Львівську спеціалізовану СШ № 11 з поглибленим вивченням математики, того ж року поступив до Львівського державного університету ім. І. Франка на факультет прикладної математики та механіки. У 1983–1985 рр. проходив строкову службу в армії,  університет закінчив 1989 року та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю прикладна математика. У 1989–1992 рр. – аспірант Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача АН України, науковий керівник поф. Войтович М.М. У 1992–1998 рр. – асистент кафедри програмування факультету прикладної математики та інформатики. У 1994 році захистив дисертацію кандидата фіз.-мат. наук «Розвиток методу узагальненого розділення змінних із застосуван­ням до задач синтезу конформних антенних граток» за спеціальністю 05.13.16 – застосування обчислювальної техні­ки, математичного мо­делювання і математич­них методів у наукових дослідженнях. У 1998–2011 рр. – доцент кафедри програмування, з 2011 р. – завідувач цієї кафедри. Звання доцента отримав у 1999 році.

Нагороди

Подяка міського голови м. Львова, 2011 р.

Розклад