Методика викладання фахових дисциплін (заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
98доцент Пасічник Т. В.ПМо-51м(з)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98ПМо-51м(з)доцент Пасічник Т. В.

Опис курсу

Мета курсу зумовлена потребою сформувати у студентів розуміння основних принципів, понять і термінів, пов’язаних із методологією викладання фахових дисциплін, з особливостями організації та планування проведення різних видів аудиторних навчальних занять, підготовки навчально-методичних та дидактичних матеріалів з комп’ютерних дисциплін.
Дисципліна забезпечує засвоєння студентами основних принципів, методів, форм організації, технологій виховної, навчальної, організаторської діяльності викладача у середній та вищій школі.

Рекомендована література

Основна література
1. Дзюба П.А. Посібник до вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі» [Текст]: посіб. / П.А. Дзюба, Т.А. Зайцева,. – Д.: Ліра, -2015. – 24 с.
2. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні аспекти): навчально-методичний посібник / авт. кол.; за ред. М.Л. Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 256 с.
3. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку особистості / К.В.Зеленський, В.І.Козак, О.В.Синишин; /Нові технології навчання.-К.-2001.-Вип. 30.– С. 166-170
4. Кайданова Л. Г., Мнушко З.М. Модульна технологія навчання.Навч.-метод. Посібник.- Харків.: Золоті сторінки, 2002.- 83 с.
5. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”.– 2003.–144с.
Додаткова література:
6. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. – К.: ЧП, 2007. – 211 с.
7. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – вип. 61 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України; редкол.: О.П. Гребельник, Я.Я., Болюбаш, І.А. Шелест та ін. – К., 2010. – 185с.
8. Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень / Г. Щекатунова // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 14-17.
9. Щербань П. М. Прикладна педагогіка.- К.: Вища школа, 2002.- 212
10. Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252

Силабус:

Завантажити силабус