Видання, Вісник Львівського університету

Серія: прикладна математика та інформатика

Вісник належить до наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися статті за фізико-математичними спеціальностями:
113 Прикладна математика;
122 Комп’ютерні науки;
124 Системний аналіз.

Рік заснування: 1999
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14612-3583 Р від 28.10.2008
Періодичність: 1-2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор: д-р фіз.-мат. наук, проф. С.М. Шахно
Відповідальний редактор: д-р фіз.-мат. наук, доц. П.С. Венгерський
Відповідальний секретар: ст. викладач Я.С. Гарасим
Члени редколегії: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.Я. Бартіш;
д-р фіз.-мат. наук, проф. В.Є. Бербюк (Технічний університет Чалмерса, м. Гетеборг, Швеція);
д-р фіз.-мат. наук, проф. І.І. Дияк;
д-р тех. наук, проф. П.І. Жежнич (Національний університет «Львівська політехніка»);д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.М. Жолткевич (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)
д-р фіз.-мат. наук, проф. С.О. Мащенко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
д-р фіз.-мат. наук, проф. В.В. Михаськів (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України);
д-р математики, проф. д-р габілітований Л. Пласкота (Варшавський університет, м. Варшава, Польща);

д-р фіз.-мат. наук, проф. М.М. Притула;
д-р фіз.-мат. наук, проф. А.О. Пашко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
д-р фіз.-мат. наук, проф. В.В. Семенов (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
д-р. фіз.-мат. наук, проф. П.С. Сеньо;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Р.С. Хапко;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.Г. Цегелик;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Я.М. Чабанюк;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.А. Шинкаренко;
канд. фіз.-мат. наук, доц. Ю.М. Щербина;
доктор природничих наук Р.П. Якимчук (Кайзерслаутернський університет, м. Кайзерслаутерн, Німеччина та Сорбоннський університет, Париж, Франція);
канд. фіз.-мат. наук, доц. С.А. Ярошко.

Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра теорії оптимальних процесів,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-47-91
E-mail: visnyk.ami@lnu.edu.ua

Випуски з 1-го по 26-ий (з 1999 по 2018 роки) доступні також на старому сайті:
visnyk-ami.lnu.edu.ua