Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів (КММСЕП) створена в 2000 р. Першим завідувачем кафедри був заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, професор Григорій Григорович Цегелик (до 2017 р.). З 01 липня 2017 р. кафедру очолює  доктор фізико-математичних наук, професор Сеньо Петро Степанович.

КММСЕП веде підготовку фахівців за спеціальністю “124 Системний аналіз ”, згідно освітньо-професійної програми “ Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних ”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та згідно освітньо-професійної програми “ Системний аналіз ”, другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань “12 Інформаційні технології ”(DataScience).

Кафедра забезпечує читання курсів “Теорія ймовірностей ”, “Математична статистика”, “Математична логіка”, “Випадкові процеси”, “Чисельні методи ” (для спеціальностей інформатика і соціальна інформатика), “Інтервальні обчислення та комп’ютерні технології ”, “Методи комп’ютерної локалізації функціональних невизначеностей”, “Основи інформаційних технологій ”, “Математичні методи прийняття рішень в умовах визначеності”, “Штучний інтелект”, “Інтелектуальний аналіз даних”, “Машинне навчання”, “Методи розробки програмного забезпечення ”, “Системний аналіз та теорія прийняття рішень”, “Математичне моделювання макро- та мікроекономічних процесів ” та низки спецкурсів: “Програмування (WEB)”, “Програмування (NET, PYTON) ”, “Хмарні технології”, “Програмування мовою JAVA”,  “Паралельні та розподілені процеси ”, “Організація та опрацювання великих даних”, “NOSQLбази даних”, “Операційні системи ”, “Об’єктно-орієнтоване проектування інформаційних систем ”, “Інтернет технології обробки даних ”, “Клієнт-серверні технології обробки даних ”, “Методи та засоби опрацювання зображень”, “Сучасні методи у вибіркових дослідженнях ”, “Прикладне статистичне моделювання ”, “Математичні методи прийняття рішень в соціальних процесах”, “Математичні методи прийняття рішень в ринковій економіці”, “Інженерія знань”.

Наукові напрями кафедри:

математичне  моделювання природничих, інформаційних та соціально-економічних процесів і систем; проблеми оптимізації сучасних інформаційних  технологій; розробка нових чисельних методів розв’язування окремих класів задач; дослідження оптимальної кількості порівнянь, необхідних для пошуку записів у різних інформаційних структурах; побудова і дослідження методів багатокритеріальної оптимізації для розв’язування задач планування виробництва, розподілу ресурсів; побудова моделей та методів для підтримки прийняття рішень в окремих сферах ринкової економіки;

побудова математики функціональних інтервалів та методів  розв’язування на цій основі детермінованих і стохастичних задач; побудова матричних зображень похідних, диференціалів та формул Тейлора у скінченновимірних просторах; розробка загальної методики побудови двосторонніх методів розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь; побудова математики багатовимірних функціональних інтервалів;

побудова процедур стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими та напівмарковськими переключеннями; дослідження дифузійних процесів в системах керування з врахуванням випадкових чинників; дослідження лінійних та нелінійних процеси зі змінною волатильністю, що характеризують поведінку валютного ринку, моделі стохастичної волатильності (МСВ), узагальненої модель авторегресії з умовною гетероскедастичністю (УАРУГ) та експоненційна УАРУГ (Е-УАРУГ).

Кафедра через аспірантуру готує фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями математичне моделювання та обчислювальні методи, теоретичні основи інформатики та кібернетики, обчислювальна математика.

За час існування кафедри захищено одну докторську дисертацію, 9 кандидатських дисертацій, науковцями кафедри опубліковано понад 650 наукових праць, з них зі студентами – 37.

Викладачі кафедри видали 4 підручники з грифом МОН України: у 2004 р. – “Теорія ймовірностей та математична статистика ”, “Чисельні методи ”, “Випадкові процеси ”, у 2007 р. – “Теорія ймовірностей та математична статистика  ” та 2 навчальні посібники “ Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу ”, “Наближені методи розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь ”.

Без грифу МОН України видано 1 підручник  “Математичне програмування ”,  6 посібників: “Чисельне розв’язування плоскої та осесиметричної задачі Дірихле для рівняння Пуассона у випадку складних областей ”, “СКБД ACCESS ”, “ Основи інформаційних технологій ”, “ СКБД Oracle”, “Концепція блоків в PL/1”, “Центральні теореми теорії ймовірностей”.

Опубліковано 3 монографії: „Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних та багатопроцесорних ЕОМ”,

“ChabanyukY. Asymptotic Analyses for Complex Evolutionary Systems with Markov and Semi-Markov Switching Using Approximation Schemes/ChabanyukY., NikitinA., KhimkaU.// Mathematics and Statistics. – JohnWiley& Sons, October2, 2020. – 240P. ”,

“Dobuliak L. P. Level of small business development in the regions of Ukraine. Strategic management: global trends and national peculiatities. Collective monograph. – Kielce, Poland, 2019”.

Видано низку текстів лекцій і методичних розробок.

Співробітники

завідувачСЕНЬО Петро Степановичзавідувач
професорЦЕГЕЛИК Григорій Григоровичпрофесор
доцентДОБУЛЯК Леся Петрівнадоцент
доцентКОСТЕНКО Світлана Борисівнадоцент
доцентЛИСЕЦЬКА Олександра Юріївнадоцент
доцентХІМКА Уляна Теодорівнадоцент
доцентЯРОШКО Світлана Михайлівнадоцент
асистентКОРКУНА Андрій Михайловичасистент
асистентФУНДАК Леся Ігорівнаасистент
старший лаборантВЕРГУН Іванна Павлівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Цегелик Г. Г. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних і багатопроцесорних систем / Г.Г. Цегелик – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 192 с.
 • Цегелик Г. Г. Основи економетрії: Текст лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка
 • Цегелик Г. Г. Наближені методи розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка,,. 2008. – 140с. (Навчальний посібник з грифом МОН України)
 • Цегелик Г. Г. Сіткові моделі, математичні моделі розкрою матеріалів, матричні ігри. Текс лекцій. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. – С. 1-36.
 • Воробець С. Й., Кічор В. П., Яструбський М. Я. Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу 1С-Підприємство (конфігурація та використання) & Audit Expert: Навч. посібник – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 232с. (Навчальний посібник з грифом МОН України).
 • Копитко М. Ф., Філяк М. І. Інформатика. Операційна система Windows XP: Тест лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 123с.
 • Копитко М.Ф. Основи інформаційних технологій: Тексти лекцій. − Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.− 259 с.
 • Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика // Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Київ: Знання.- 2007, 557 с.
 • Коркуна М. Д., Коркуна А. М. ACCESS: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 157с.
 • Сеньо П. С. Випадкові процеси // Підручник. Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. – Видавництво „Компакт” – ЛВ, 2006.- 283 ст.
 • Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика // Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Центр учбової літератури, Київ, 2004. – 448с .
 • Копитко М.Ф., Іванків К.С. Основи програмування мовою Java: Тексти лекцій. − Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.− 83 с.

Відкрита зустріч усіх бажаючих з експертною групою акредитації освітньої програми “Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних ”

24.01.2021 | 23:15

У середу, 27 січня 2021 року, о 15.30 годині дистанційно у ZOOM(i)
відбудеться відкрита зустріч усіх бажаючих
з експертною групою акредитації освітньої програми
“Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних ”, 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
 
Відкрита зустріч: ID 23263, Львівський національний університет ім. Івана Франка, ОП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних», рівень вищої освіти «бакалавр»
Time: Jan 27, 2021 03:30 PM Kiev
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97948017750?pwd=TUJ0cWM5QTBINVMrWG12aXpSZ3cydz09
Meeting ID: 979 4801 7750
Passcode: PjKA9w

Читати »

Міжкафедральний семінар за матеріалами докторської дисертації

04.03.2019 | 09:42

У вівторок 5.03.2019 р. о 12.00 год в 269 аудиторії.
заплановано науковий міжкафедральний семінар
за матеріалами докторської дисертації.
доповідь проф.  Сеньо П.С.
“Методи локалізації функціональних невизначеностей при
розв’язуванні детермінованих і стохастичних задач”.

Читати »

Вітаємо ШЕВЧУКА Саву Павловича

29.12.2014 | 15:45

Вітаємо ШЕВЧУКА Саву Павловича, доцента кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів, капітана Збройних сил України, з прибуттям із зони АТО. Бажаємо нашому захиснику перемоги України, щастя та миру. Чекаємо з нетерпінням якнайшвидшого його повернення до викладацької та наукової діяльності.

Читати »

Захист дисертації

04.11.2014 | 12:47

30 жовтня 2014 року асистент кафедри ММСЕП Добуляк Леся Петрівна захистила кандидатську дисертацію.

Читати »