Селіверстов Роман Григорович

Посада: доцент кафедри програмування, заступник декана факультету прикладної математики та інформатики з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roman.seliverstov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • веб-скрапінг;
 • аналіз даних;
 • моделювання соціально-економічних процесів;
 • задачі згину пластин з тріщинами.

Курси

Публікації

Статті:

 1. Опанасович В. К. Напружений стан плити з двома прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип. 57. – С. 124–127.
 2. Опанасович В. К. Згин пластини з двома паралельними не зсунутими тріщинами однакової довжини за теорією Рейсснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов. – Наукові нотатки: Міжвузівський збірник (за напрямом ” Інженерна механіка”). – Луцьк: Ред.-видавн. відділ ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 161–165.
 3. Опанасович В. К. Згин плити з періодичною системою прямолінійних колінеарних тріщин за теорією Рейсснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов, Р. І. Мокрик. – Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Збірник наукових праць. – Вип. 4 / За заг. ред. О. Є. Андрейківа, Й. Й. Лучка. – Львів: Каменяр, 2000. – С. 161–166.
 4. Опанасович В. К. Згин пластини з двома паралельними не зсунутими тріщинами різної довжини за теорією Рейсснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов. – Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Т. 2. – Львів, 2000. – С. 55–58.
 5. Селіверстов Р. Г. Згин пластини Рейснера з періодичною системою паралельних тріщин [Текст] / Р. Г. Селіверстов. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2001. – Вип. 59. – С. 199–203.
 6. Опанасович В. К. Згин плити з двома рівними прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001. – № 1. – С. 53–56.
 7. Opanasovych, V.K., Seliverstov, R.H. Bending of a Plate with Two Identical Collinear Rectilinear Cracks According to the Theory of Reissner. Materials Science 37, 59–64 (2001). https://doi.org/10.1023/A:1012382105237
 8. Опанасович В. К. Врахування контакту берегів тріщини під час згину трансверсально-ізотропної пластини [Текст] / В. К. Опанасович, В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов. – Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Збірник наукових праць. – Вип. 5 / За заг. ред. О. Є. Андрейківа, Й. Й. Лучка, В. В. Божидарника. – Львів: Каменяр, 2002. – С. 148–153.
 9. Опанасович В. К. Згин шаруватої пластини з двома паралельними незсунутими тріщинами [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов // Машинознавство. – 2002. – № 6. – С. 17–19.
 10. Опанасович В. К. Згин пластини з періодичною системою паралельних зсунутих тріщин за теорією Рейснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. І. Мокрик, Р. Г. Селіверстов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2002. – Вип. 60. – С. 160–166.
 11. Опанасович В. К. Дві паралельні тріщини з контактуючими берегами у ізотропній пластині за умов згину [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов, Й. Й. Лучко. – Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій: збірник наукових праць. Вип. 6. – Львів: Каменяр, 2005. – С. 79–85.
 12. Опанасович В. К. Вплив контакту берегів двох співвісних тріщин на напружений стан трансверсально-ізотропної пластини в умовах чистого згину [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2006. – Вип. 65. – С. 152–157.
 13. Селіверстов Р. Г. Відбір інформації на основі нечітких запитів як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень [Текст] / Р. Г. Селіверстов, І. З. Саврас // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 14/15. – С. 316-322.
 14. Селіверстов Р. Г. Елементи теорії нечітких множин як засіб професіоналізації експертної діяльності в органах державного управління [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 16/17. – С. 372-376.
 15. Саврас І. З. Проблеми розвитку та регулювання франчайзингових відносин в Україні [Текст] / І. З. Саврас, Р. Г. Селіверстов // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 20. – С. 343-349.
 16. Селіверстов Р. Г. Інформаційна та експертна підтримка моніторингу та аналізу засобів масової інформації органами виконавчої влади [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 21. – С.265-270.
 17. Селіверстов Р. Г. Моніторинг ЗМІ // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – С. 454.
 18. Селіверстов Р. Г. Мова ХML [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Енциклопедія державного управління: у 8 т. – Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. – К.: НАДУ, 2011. – С. 380.
 19. Марчук О. В. Система підтримки прийняття рішень [Текст] / О. В. Марчук, Р. Г. Селіверстов // Енциклопедія державного управління: у 8 т. – Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін, П. І. Надолішній та ін. – К.: НАДУ, 2011. – С. 568-570.
 20. Селіверстов Р. Г. Моніторинг засобів масової інформації [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Енциклопедія державного управління: у 8 т. – Т. 8: Публічне врядування / наук.-ред. колегія: В. С. Загорський, С. О. Телешун та ін. – Львів.: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 350-351.
 21. Селіверстов Р. Г. Нечіткий кваліметричний аналіз соціально-економічного розвитку міст обласного підпорядкування Львівської області [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 28. – С. 158-164.
 22. Cеліверстов Р. Г. Нечіткий кластерний аналіз окремих показників соціального розвитку районів Львівської області  [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Демократичне врядування: Науковий вісник / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 11.
 23. Селіверстов Р. Г. Перспективи використання програмного забезпечення з відкритим кодом для підвищення надійності функціонування органів державного управління  / Р. Г. Селіверстов, І. З. Саврас // Демократичне врядування: Науковий вісник / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 12.
 24. Саврас І. З., Селіверстов Р. Г. Інформаційно-аналітична підтримка вирішення основних проблем розвитку ринку страхових послуг в Україні // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 39.
 25. Саврас І. Моделювання формування ресурсів комерційних банків та їх оптимізація в умовах ризику [Текст] / І. Саврас, Р. Селіверстов, Р. Юринець // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2015. – Вип. 52. – С.151-159.
 26. Селіверстов Р. Г. Кластерний аналіз як інструмент оцінювання професійних компетенцій державних службовців // Ефективність державного управління [Текст]: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 45 / За заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 231-238.
 27. Селіверстов Р. Г. Оцінювання соціально-економічного розвитку районів Львівської області: кластерний підхід [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Демократичне врядування: Науковий вісник / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016/17. – Вип. 18/19.
 28. Селіверстов Р. Г. Аналіз узгодженості суддівства з використанням Python на прикладі змагань зі спортивних танців // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 26, 2018. – С. 137-144.
 29. Sulym H., Opanasovych V., Zvizlo I., Seliverstov R., Bilash O. A Circular Inclusion and Two Radial Coaxial Cracks with Contacting Faces in a Piecewise Homogeneous Isotropic Plate under Bending. Acta Mechanica et Automatica, Vol.14 No.1, 16–21 (2020). https://doi.org/10.2478/ama-2020-0003
 30. Селіверстов Р., Семчук І. Цінова оптимізація замовлень у онлайн-книгарнях на основі вебскрапінгу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 28, 2020. – С. 139-150. http://dx.doi.org/10.30970/vam.2020.28.10941
 31. Delyavskyy M, Opanasovych V, Seliverstov R, Bilash O. A Symmetric Three-Layer Plate with Two Coaxial Cracks under Pure Bending. Applied Sciences. 2021; 11(6):2859. https://doi.org/10.3390/app11062859
 32. Bending of a plate with circular rigid inclusion and system of cracks on the assumption of strip crack face contact / M. S. Slobodian, O. V. Bilash, R. H. Seliverstov, L. R. Kurotchyn //  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1277, International Scientific and Theoretical Conference “Modeling and Computer Engineering in Mechanical Engineering: Theory, Practice, and Innovation” (MCEME-2022) 28/09/2022 – 21/10/2022 Lviv, Ukraine. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1277/1/012006
 33. Pure bending of a strip (Beam) with a transversal through crack located asymmetrically relative to its axis on the assumption of crack closure and striplike plastic zone near one of the tips / Oksana Bilash, Mykola Slobodian, Roman Seliverstov, Ivan Zvizlo, Oksana Petruchenko, Roman Kovalchuk // AIP Conference Proceedings 2949, 020002 (2023). https://doi.org/10.1063/5.0165477

Науково-методичні розробки:

 1. Кількісні методи експертного оцінювання: науково-методична розробка / Уклад. Новосад В. П., Селіверстов Р. Г., Артим І. І. – К.: Вид-во НАДУ, 2009. – 36 с.
 2. Оцінювання ефективності електронного урядування: науково-методична розробка / Уклад. Новосад В. П., Селіверстов Р. Г., Юринець Р. В. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 32 с.
 3. Ромашко С. М. Використання статистичної інформації для оцінювання та прогнозування розвитку територій: науково-методична розробка / Уклад. Ромашко С. М., Саврас І. З, Селіверстов Р. Г. та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2012. – 36 с.
 4. Теоретичні підходи до кількісного оцінювання надійності функціонування органів виконавчої влади [Текст] : наук.-метод. розроб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; уклад.: В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов, Р. М. Рудніцька [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2014. – 40 с.

Тези і матеріали конференцій:

 1. Опанасович В. К. Напружений стан плити з двома прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов. – Наукова конференція “Математика і механіка у Львівському університеті (історія і сучасність)”. Тези доповідей. – Львів, 1999. – С. 24–25.
 2. Опанасович В. К. Згин зосередженими моментами плити з двома прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов, А. М. Заводовський. – Матеріали конференції “КМН–2000”. – Львів: ФМІ НАН України, 2000. – С. 14–15.
 3. Опанасович В. К. Згин пластини з двома прямолінійними не зсунутими паралельними тріщинами за теорією Рейсснера [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов. – Тези І наукового симпозіуму “Сучасні проблеми інженерної механіки”. – Луцьк: Ред.-видавн. відділ ЛДТУ, 2000. – С. 24.
 4. Опанасович В. К. Кручення пластини Рейснера з двома паралельними зсунутими тріщинами однакової довжини [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов. – Матеріали конференції “КМН–2001”. – Львів: ФМІ НАН України, 2001. – С. 19–22.
 5. Opanasovych V. K., Mokryk R. I., Seliverstov R. G. Bending of a Reissner’s plate containing an infinite row of parallel shifted cracks. – The 4th Polish-Ukrainian Conf. “Current problems of mechanics of nonhomogeneous media”. – Lodz (Poland), 2001. – С. 44.
 6. Opanasovych V. K., Seliverstov R. G. Twisting of a Reissner’s plate containing two equal parallel shifted cracks. – XVI Open scientific and technical conference of young scientists and specialists of the Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine. – Lviv, 2001. – С. 10.
 7. Опанасович В. К. Напружено-деформований стан багатошарової пластини з двома співвісними наскрізними тріщинами при згині [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов. – Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми математичного моделювання сучасних технологій (ПММ – 2002)”. Тези доповідей. – Хмельницький, 2002. – С. 102.
 8. Опанасович В. К. Напружений стан тришарової пластини з періодичними співвісними тріщинами при згині [Текст] / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов. – П’ятий українсько-польський науковий симпозіум “Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”. – Львів-Луцьк, 2003. – С. 66.
 9. Селіверстов Р. Г. Система інтегральних рівнянь задачі згину трансверсально-ізотропної пластини з двома паралельними тріщинами за умови контакту їх берегів [Текст] / Р. Г. Селіверстов. – Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми механіки (до 80-річчя Д. В. Гриліцького)”. – Львів, 2004. – С. 39–40.
 10. Селіверстов Р. Г. Про побудову розв’язку задачі згину шаруватої пластини з тріщинами за відповідним розв’язком для одношарової пластини [Текст] / Р. Г. Селіверстов. – Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригача. Тези доповідей. – Львів, 2004. – С. 142–144.
 11. Селіверстов Р. Г. Формування нової інформаційної культури в інфраструктурі органів державної влади [Текст] / Р. Г. Селіверстов. – Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2007 р.): у 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч. 2. – С. 464–467
 12. Селіверстов Р. Г. Експертно-аналітичне прогнозування числових характеристик управлінських рішень [Текст] / Р. Г. Селіверстов. – Материали за V международна научна практична конференция “Ставайки съвременна наука-2007”. – Т.7. Закон. История. Политика. Държавна администрация. – Софія: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2007. – С. 99–101.
 13. Селіверстов Р. Г. Реалізація моделі формування експертних комісій за нечіткими критеріями у програмному середовищі Microsoft Excel [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: матер. наук.-пр. конф. за міжнар. участю (3 квітня 2009 р., м. Львів): у 2 ч. Ч. 2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – С. 452–455.
 14. Селіверстов Р. Г. Сучасні підходи до оцінювання результатів діяльності з впровадження системи електронного урядування [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Інформаційне суспільство і сталий розвиток. Матеріали науково-практичного семінару до Всесвітнього дня телекомунікацій і інформаційного суспільства (17 травня 2010 року). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – С. 93-99.
 15. Селіверстов Р. Г. Прогнозування економічних показників на основі теорії Фібоначчі [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика. Матеріали науково-практичної конференції (22 жовтня 2010 року) / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – С. 199-202.
 16. Селіверстов Р. Г. Нечіткий кваліметричний підхід до порівняння розвитку територій [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011 року) / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 245-248.
 17. Селіверстов Р. Г. Системи комп’ютерного тестування на базі СУБД Microsoft Access [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Управління соціально-економічними процесами засобами математичного моделювання та інформаційних технологій: матер. наук.-метод. семін. кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій (2007-2011 рр.) / за заг. ред. доц. В. П. Новосада та доц. Р. Г. Селіверстова. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 15-16.
 18. Cеліверстов Р. Г. Відбір управлінської інформації за нечіткими критеріями [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Управління соціально-економічними процесами засобами математичного моделювання та інформаційних технологій: матер. наук.-метод. семін. кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій (2007-2011 рр.) / за заг. ред. доц. В. П. Новосада та доц. Р. Г. Селіверстова. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 26-29.
 19. Cеліверстов Р. Г. Прийняття рішень за нечітких умов [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Управління соціально-економічними процесами засобами математичного моделювання та інформаційних технологій: матер. наук.-метод. семін. кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій (2007-2011 рр.) / за заг. ред. доц. В. П. Новосада та доц. Р. Г. Селіверстова. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 65-66.
 20. Селіверстов Р. Г. Прогнозування економічних показників на основі теорії Фібоначчі [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Управління соціально-економічними процесами засобами математичного моделювання та інформаційних технологій: матер. наук.-метод. семін. кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій (2007-2011 рр.) / за заг. ред. доц. В. П. Новосада та доц. Р. Г. Селіверстова. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 67-68.
 21. Селіверстов Р. Г. Істинність (хибність) нечітких тверджень та управління нечіткими ситуаціями [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Управління соціально-економічними процесами засобами математичного моделювання та інформаційних технологій: матер. наук.-метод. семін. кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій (2007-2011 рр.) / за заг. ред. доц. В. П. Новосада та доц. Р. Г. Селіверстова. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 105-107.
 22. Селіверстов Р. Г. Динаміка соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць Львівської області [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 квітня 2012 року) / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 306-310.
 23. Селіверстов Р. Г. Обгрунтування застосовності теорії нечітких множин під час моделювання управлінської діяльності [Текст] / Р. Г. Селіверстов // Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (5 квітня 2013 року) / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 309-313.
 24. Селіверстов Р. Г. Можливості використання теорії нечітких множин для оцінювання професійних компетенцій державних службовців. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (11 квітня 2014 року). Ч. 1 / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 457-460.
 25. Бублик М. І., Селіверстов Р. Г. Формування “зелених” національних логістичних систем для регулювання техногенних збитків // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 31-33.
 26. Селіверстов Р. Г. Особливості кластеризації державних службовців за рівнем професійної компетентності. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (9 жовтня 2015 року) / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 149-152.
 27. Селіверстов Р. Г. Кластерний підхід до оцінювання стану та розвитку адміністративно-територіальних одиниць за набором соціально-економічних показників // Проблеми розвитку публічного управління в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (15 квітня 2016 року) / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016 – С. 248-250.
 28. Селіверстов Р. Г. Соціально-економічна кластеризація територій на прикладі районів Львівської області // Проблеми розвитку публічного управління в Україні. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (6-7 квітня 2017 року) / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2017 – С. 202-204.

 

 

Біографія

Народився 13 червня 1976 році у селищі Роздольне Кримської області.

1993 — закінчив Верхньолипицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Рогатинського району Івано-Франківської області

1998 — закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “механіка”, здобув кваліфікацію механіка, математика-прикладника

2002 — закінчив аспірантуру кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка

2002-2004 — старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

2003 — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Задачі згину пластин з тріщинами на основі уточнених теорій

2004 — отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності “механіка деформівного твердого тіла

2005 — отримав вчене звання доцента кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій

2004-2016 — доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

2016-2017 — викладач кафедри менеджменту ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

з вересня 2017 дотепер  — доцент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка

Проекти

Старший науковий співробітник, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи “Аналітичні методи експертного оцінювання в діяльності органів виконавчої влади” (2007 р.)

Старший науковий співробітник, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи “Кількісні методи експертного оцінювання в системі інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади” (ДР № 0108U001508, 2008-2009 рр.)

Провідний науковий співробітник, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи “Оцінювання ефективності проектів електронного урядування” (2010 р.)

Провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи “Моделювання соціально-економічного розвитку територій” ( ДР № 0111U002140, 2011-2012 рр.)

Провідний науковий співробітник, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи “Теоретичні підходи до кількісного оцінювання надійності функціонування органів виконавчої влади” (2013 р.)

Член Науково-технічної ради з питань інформатизації та електронного урядування Львівської обласної державної адміністрації (2014-2017 рр.)

Методичні матеріали

Навчальні посібники:

 1. Новосад В. П., Селіверстов Р. Г. Посібник з математики для вступників до ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2006. – 152 с.
 2. Селіверстов Р. Г. Комп’ютерне діловодство засобами Microsoft Office 2007: Навчальний посібник / Р. Г. Селіверстов, В. П. Новосад. – Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2010. – 116 с.
 3. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 190 c.

Конспекти лекцій:

 1. Селіверстов Р. Г. Діловодство на персональних комп’ютерах: опорний конспект лекцій. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2004. – 36 с.
 2. Методологія експертного оцінювання: Конспект лекцій для використання в навчальному процесі в системі підвищення кваліфікації кадрів / Уклад. Новосад В. П., Селіверстов Р. Г. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 48 с.
 3. Селіверстов Р. Г. Опорний конспект лекцій з дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті”. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 46 с.

Методичні рекомендації:

 1. Селіверстов Р. Г. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу „Діловодство на персональних комп’ютерах” для студентів заочної форми навчання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2004. – 18 с.
 2. Селіверстов Р. Г. Діловодство на персональних комп’ютерах: лабораторні роботи. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2004. – 34 с.
 3. Селіверстов Р. Г. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу ”Економетрія” для студентів заочної форми навчання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2005. – 17 с.
 4. Селіверстов Р. Г., Юринець Р. В. Економетрія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2005. – 34 с.
 5. Новосад В. П., Селіверстов Р. Г. Збірник методичних матеріалів та тестових завдань з математики для вступників до ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2005. – 114 с.
 6. Ромашко С. М., Селіверстов Р. Г., Юринець Р. В. Система управління базами даних Access. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2006. – 42 с.
 7. Новосад В. П., Селіверстов Р. Г. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з математики для слухачів підготовчих курсів (частини 1-4). – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2006. – 100 с.
 8. Селіверстов Р. Г. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з курсу „Діловодство на персональних комп’ютерах” для студентів заочної форми навчання. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – 30 с.
 9. Селіверстов Р. Г. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу “Інформаційні системи в менеджменті” для студентів заочної форми навчання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – 18 с.
 10. Селіверстов Р. Г. Лабораторні роботи з дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті”. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. – 22 с.
 11. Ромашко C., Селіверстов Р. Тематика та методичні рекомендації до виконання індивідуальних рейтингових завдань з дисципліни “Сучасні інформаційні технології в державному управлінні” для слухачів спеціальності 8.150000 “Державне управління” денної та заочної форм навчання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. – 14 с.
 12. Селіверстов Р. Г. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” (для студентів заочної форми навчання спеціальності “Управління персоналом та економіка праці”/ Р. Г. Селіверстов, В. М. Онишкевич. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. – 26 с.
 13. Новосад В. П., Селіверстов Р. Г. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни “Вища математика” для студентів заочної форми навчання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. – 42 с.
 14. Юринець В. Є., Юринець Р. В., Селіверстов Р. Г. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформаційні технології в державному управлінні” для слухачів заочної форми навчання. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2009. – 30 с.
 15. Селіверстов Р. Г. Діловодство на персональних комп’ютерах: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в середовищі Microsoft Office 2007 для студентів спеціальності “Управління персоналом та економіка праці”. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2011. – 38 с.
 16. Селіверстов Р. Г. Інформаційні системи в менеджменті: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в середовищі Microsoft Office 2007 для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”. – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, 2011. – 34 с.
 17. Селіверстов Р. Г. Електронний документообіг: методичні вказівки до виконання практичного завдання “Порівняння функціональних можливостей автоматизованих систем електронного документообігу” для слухачів спеціальності “Державне управління” заочно-дистанціної форми навчання / Р. Г. Селіверстов. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 16 с.
 18. Селіверстов Р. Г. Електронна обробка даних в державній службі [Текст]: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для слухачів спеціальності “Державна служба” заочної форми навчання / Р. Г. Селіверстов. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 22 с.
 19. Електронна обробка даних в державній службі [Текст]: методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-практичного завдання для слухачів спеціальності “Державна служба” / Р. Г. Селіверстов. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. — 25 с.
 20. Селіверстов Р. Г.Діловодство на персональних комп’ютерах: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” заочної форми навчання / Р. Г. Селіверстов. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 28 с.
 21. Ромашко С. М. Система управління базами даних Access: метод. реком. для виконання контрольних робіт / С. М. Ромашко, Р. Г. Селіверстов, Р. В. Юринець. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 36 с.
 22. Ромашко С. М. Тематика індивідуальних науково-практичих завдань з дисциплін “Сучасні інформаційні технології і системи в державному управлінні”, “Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі”, “Технології комп’ютерних мереж”: методичні рекомендації для слухачів спеціальностей 8.15010001 “Державне управління” та 8.15010002 “Державна служба” денної та заочної форм навчання / С. М. Ромашко, Р. Г. Селіверстов. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 12 с.
 23. Селіверстов Р. Г. Методичні матеріали до проходження навчально-комп’ютерної практики [Текст] / Р. Г. Селіверстов. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 32 с.

Керівництво студентськими та випускними роботами:

 1. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: 2003 р., бакалаврська робота, спеціальність – “Управління персоналом та економіка праці”
 2. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ: 2003 р., бакалаврська робота, спеціальність – “Менеджмент організацій”
 3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНІХ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ: 2008 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (на прикладі Волинської обласної державної адміністрації): 2009 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 5. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (на прикладі Теребовлянської районної державної адміністрації Тернопільської області): 2009 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 6. ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЧІТКОГО ВІДБОРУ ІНФОРМАЦІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (на прикладі Територіальної державної інспекції праці у Львівській області): 2010 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 7. РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (на прикладі Львівської обласної державної адміністрації): 2011 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 8. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ (досвід Львівської обласної державної адміністрації): 2011 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 9. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  (на прикладі ДПА у Хмельницькій області): 2011 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ДАНИХ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (на прикладі Закарпатської обласної державної адміністрації): 2012 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 11. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 2013 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 12. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (на прикладі Калуської РДА): 2014 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ ОФІЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВА (на прикладі Державної екологічної інспекції у Київській області): 2015 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 14. ОРТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (на прикладі Державної казначейської служби України): 2015 р., магістерська робота, спеціальність – “Державне управління”
 15. РОЗРОБКА МОДУЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН: 2020 р., курсова робота, спеціальність – “Комп’ютерні науки”
 16. РОЗРОБКА ПОШУКОВОГО РОБОТА ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ У ОНЛАЙНОВИХ КНИГАРНЯХ: 2020 р., курсова робота, спеціальність – “Середня освіта (інформатика)”
 17. РОЗРОБКА ПОШУКОВОГО РОБОТА ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ОНЛАЙНОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ НА ДОСТАВКУ ПІЦИ: 2020 р., курсова робота, спеціальність – “Середня освіта (інформатика)”
 18. ЧАТ-БОТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: 2020 р., магістерська робота, спеціальність – “Середня освіта (інформатика)”
 19. ВИКОРИСТАННЯ SUPER RESOLUTION У СИСТЕМІ ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ ЗОБРАЖЕНЬ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ: 2021 р., курсова робота, спеціальність – “Комп’ютерні науки”
 20. ЦІНОВА ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАМОВЛЕНЬ У ОНЛАЙН-КНИГАРНЯХ НА ОСНОВІ ВЕБ-СКРАПІНГУЦінова оптимізація замовлень у онлайн-книгарнях на основі Web-скрапінгу: 2021 р., курсова робота, спеціальність – “Середня освіта (інформатика)”
 21. РОЗРОБКА ТЕЛЕГРАМ-БОТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ОНЛАЙНОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ НА ДОСТАВКУ ПІЦИ: 2021 р., курсова робота, спеціальність – “Середня освіта інформатика)”
 22. РОЗРОБКА ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ МОДУЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН: 2021 р., курсова робота, спеціальність – “Комп’ютерні науки”
 23. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО РЕСУРСУ У ФОРМІ ГРИ: 2021 р., магістерська робота, спеціальність – “Середня освіта (інформатика)”
 24. ДЕМОНСТРУВАННЯ УЧНІВСЬКИХ ПРОЕКТІВ З ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ ФРЕЙМВОРКУ STREAMLIT: 2022 р., магістерська робота, спеціальність – “Середня освіта (інформатика)”
 25. РОЗРОБКА ОДНОСТОРІНКОВОГО ВЕБЗАСТОСУНКУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ВЕБСКРАПІНГУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ: 2022 р., магістерська робота, спеціальність – “Середня освіта (інформатика)”

Розклад