Історія

Головний корпус Львівського університету Факультет прикладної математики та інформатики розпочинає відлік своєї історії від 1956-1957 навчального року, коли на базі кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету група студентів під керівництвом проф. О.М. Костовського розпочала підготовку з обчислювальної математики та програмування. Перший випуск спеціалістів з цієї спеціальності відбувся у 1959 році. Значна частина випускників була скерована в Інститут кібернетики АН України (м. Київ). В той час він ще називався Обчислювальним центром Академії наук України, який був заснований у 1957 році академіком В. Глушковим.

У 1959 році у Львівському університеті була встановлена перша в Західному регіоні електронно-обчислювальна машина “Урал-1″ і був організований обчислювальний центр. З того часу у Львівському університеті розпочався інтенсивний розвиток наукових робіт в області прикладної математики, обчислювальної математики та інформатики. Це були роботи як фундаментального характеру, пов’язані з розвитком числових методів, так і прикладного характеру, пов’язані з розвитком електронного приладобудування та машинобудування.

У 1975 році у Львівському університеті був відкритий факультет прикладної математики та механіки. Факультет об’єднав кафедри обчислювальної математики, прикладної математики, теорії оптимальних процесів та механіки. Після переведення 1988р. кафедри механіки до складу математичного факультету, перейменовано на факультет прикладної математики, а з 1990 року – на факультет прикладної математики та інформатики. Деканами факультету були О.М. Костовський (1975–78), Д.В. Гриліцький (1978–87), М.Я. Бартіш (1987–1996), Я.Г. Савула (1996-2015), з 2016 факультет очолює І.І. Дияк.

Наукову роботу на факультеті ведуть у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема, науковою школою “Числове моделювання й оптимізація фізико-механічних полів” та наукових напрямів: числові методи розв’язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум, числові методи розв’язування інтегральних рівнянь, теоретична кібернетика. З 1993 факультет щорічно проводить Всеукраїнську конференцію “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. Результати наукових досліджень публікують у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Головне наукове видання факультету – “Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика”. Спільно з Інститутом математики НАН України факультет видає журнал Прикладного та чисельного аналізу, що індексується в наукометричній базі даних Web of Science.

Викладачі факультету прикладної математики та інформатики постійно надають допомогу середнім школам Львова і області в організації вивчення інформатики, у проведенні обласних олімпіад з інформатики та з інформаційних технологій, ведуть навчальні курси у спеціалізованих школах Львова та інших міст.

Для навчання студентів у розпорядженні факультету десять комп’ютерних лабораторій, обладнаних сучасними комп’ютерами з швидкісним доступом до мережі Інтернет, мультимедійними проекторами та ліцензійним програмним забезпеченням (наданим зокрема, корпорацією Microsoft в рамках програми співпраці з навчальними закладами, фірмою ESRI (програмне забезпечення для проектування та побудови геоінформаційних систем)), а також дві лабораторії зі спеціалізованим мережевим обладнанням від компанії Cisco. Оновленню комп’ютерного обладнання в лабораторіях сприяють ІТ-компанії Softserve, EPAM, N-iX, ABTO Software, Intellias та інші. Факультет активно співпрацює з Львівським ІТ-кластером у напрямку оновлення та започаткування нових освітніх програм. Так, починаючи з 2017 року, кардинально оновлені програми за спеціальностями “комп’ютерні науки” та “системний аналіз (Data Science)”, а у 2019 році відкрита нова освітня програма за спеціальністю “кібербезпека”. З 2019 року факультет співпрацює з компанією Softserve у впровадженні освітньої програми з елементами дуальної освіти за спеціальністю “комп’ютерні науки”.

З 1997 року на факультеті щорічно проводиться Всеукраїнська студентська наукова конференція з прикладної математики та комп’ютерних наук за результатами якої публікуються збірники тез. Найвагоміші результати досліджень студентів публікують у наукових журналах.

У 2008 році команда студентів факультету виборола Золоті медалі у фіналі Всесвітньої олімпіади (Чемпіонату світу) з командного програмування в Канаді. В історії України такий успіх на студентській олімпіаді з програмування вдалося досягти вперше і факультет пишається тим, що це зробили саме наші студенти. Від того часу команди студентів факультету систематично потрапляють у фінали чемпіонатів світу, а у 2016 році вчергове піднялись на п’єдестал фіналу змагань у Таїланді, цього разу з Бронзовими медалями.

Сьогодні у складі факультету 8 кафедр: кафедра обчислювальної математики, кафедра прикладної математики, кафедра теорії оптимальних процесів, кафедра програмування, кафедра інформаційних систем, кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів, кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем та кафедра кібербезпеки.

Кафедра обчислювальної математики заснована 1960 р. на механіко-математичному факультеті з ініціативи ректора Львівського університету проф. М. Максимовича. Була однією з перших у колишньому СРСР і першою в західних областях України. У різні роки її очолювали: О. Костовський (1960–78), А. Кардаш (1978–83), Й. Людкевич (1983–91), І. Чулик (1991–93), Г. Цегелик (1993–2000), з 2000 очолює Р. Хапко. На кафедрі сформувалися такі наукові напрями: діаграми та мажоранти Ньютона функцій багатьох змінних (наук. керівник проф. О. Костовський); числове розв’язування граничних задач математичної фізики (наук. керівник доц. Й. Людкевич). Тепер на кафедрі, під керівництвом професора Р. Хапка, проводиться робота з розробки математичного та програмного забезпечення для ефективного розв’язування ряду практично необхідних та перспективно важливих граничних задач для рівнянь Лапласа, теплопровiдностi та телеграфного на основі методів теорії потенціалу; розв’язування задач лiнiйної алгебри, рівнянь математичної фізики i задач апроксимації.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю “прикладна математика”.

Кафедра прикладної математики створена у 1963 році на механіко-математичному факультеті як кафедра загальної механіки та гідроаеромеханіки, 1970 перейменовано на кафедру прикладної математики. Її очолювали Н. Флейшман (1963-88), Я. Савула (1988-2021), з 2021 очолює Ю. Ящук. На кафедрі сформувався науковий напрям з проблем математичного і комп’ютерного моделювання та оптимізації фізико-механічних полів у суцільних середовищах. Цей науковий напрям базується на науковому доробку професорів Н. Флейшмана і Я. Савули та їх учнів. Сучасний період діяльності кафедри характеризується дослідженнями варіаційно-проекційних методів, методів скінченних та граничних елементів та їх застосуваннями до аналізу та оптимального управління фізико-механічних полів. Ведеться наукова робота в області чисельного моделювання розв’язків прикладних задач різної природи на основі гетерогенних математичних моделей та використанні гібридних схем методів скінченних та граничних елементів; в області чисельного аналізу нелінійних задач математичної фізики з застосуванням до теорії оболонок, теорії пластичності та до моделювання процесів переносу у плазмі. Наукові розробки націлені на їх використання в науці, техніці а також для моделювання в екології та медицині.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю “прикладна математика”.

Кафедра теорії оптимальних процесів створена у 1973 році. Її очолювали: З.О. Мельник (1973-75), М.Я. Бартіш (1975-86, 1991-2018), Ю.М. Щербина (1986-91), з 2018 очолює С.М. Шахно. Під керівництвом професора М.Я. Бартіша на кафедрі сформувався науковий напрямок у галузі розв’язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум. На основі розробленої загальної схеми методів типу Ньютона-Канторовича для функціональних рівнянь досліджуються нові обчислювальні методи, розгорнуті дослідження з інтервального аналізу та інтервальних методів. Проводиться робота з теорії та методів нелінійного програмування, оптимального керування, розробляються методи розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати, розв’язуються різні технічні та економічні задачі на основі оптимізаційних математичних моделей.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю “системний аналіз” (Data Science).

Кафедра програмування заснована у 1989 році на факультеті прикладної математики та інформатики. Її очолювали: М. Войтович (1989-1999), В. Височанський (1999-2011), з 2011 очолює С. Ярошко. Колектив кафедри веде наукові дослідження в галузі математичного і програмного забезпечення обчислювальних машин і систем. Головними напрямками цих наукових досліджень є такі: розробка методики навчання, створення комп’ютерних навчально-тестуючих програм на базі сучасних технологій дистанційного навчання, розвиток числових методів для розв’язування прямих та обернених задач математичної фізики, теорії нелінійних та сингулярних інтегральних рівнянь; розробка та аналіз паралельних алгоритмів і програм для задач чисельного аналізу, обробки експериментальних даних, побудови систолічних структур багатопроцесорних обчислювальних систем; розробка методичних, навчальних та прикладних програмних засобів для забезпечення курсів інформатики у середній школі; аналіз та побудова алгоритмів i програм для забезпечення надійності та якості програмного забезпечення.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями “комп’ютерні науки” та “середня освіта” (інформатика).

Кафедра інформаційних систем заснована у 1995 році. Від заснування кафедру очолює Г.А. Шинкаренко Наукова проблематика кафедри охоплює питання розробки математичного та програмного забезпечення проблемно-орієнтованих систем, серед яких найбільша увага приділяється: проектуванню та програмній реалізації проекційно-сіткових схем для проведення обчислювального експерименту в еволюційних задачах взаємодії фізико-механічних полів (електромагнітних та механічних полів в піро- та п’єзоелектриках; температурних та механічних полів в пружних тілах, оболонках та рідинах; акустичної взаємодії рідин з пружними тілами та оболонками) та задачах міграції домішок в атмосфері, поверхневих, приповерхневих та ґрунтових водах; проектуванню iнформацiйно-аналiтичних та геоінформаційних систем для ведення земельного i містобудівного кадастрів, моніторингу та охорони природних ресурсів; проектуванню та побудові інформаційних систем в корпоративних мережах на базі архітектури “клієнт-сервер”.
Кафедра забезпечує підготовку фахiвцiв за спеціальністю “комп’ютерні науки”.

Кафедру математичного моделювання соціально-економічних процесів створено у 2000 році. Її очолював: Г.Г. Цегелик (2000-2017), з 2017 – П.С. Сеньо. Наукова тематика кафедри охоплює проблеми оптимізації сучасних інформаційних технологій, математичне моделювання інформаційних, економічних і соціальних процесів, теорію некласичних мажорант і діаграм Ньютона та її використання для побудови нових чисельних методів розв’язування задач алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики.
Кафедра забезпечує підготовку фахiвцiв за спеціальністю “системний аналіз” (Data Science).

Кафедру дискретного аналізу та інтелектуальних систем створено у 2003 році. Від заснування кафедру очолює М.М. Притула. На кафедрі розвиваються наукові напрями – чисельний аналіз лінійних та нелінійних динамічних систем, алгоритмізація процесів прийняття рішень. Наукові дослідження кафедри: методи інтегровності нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах; теорія і методи нелінійного програмування; системи штучного інтелекту.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю “комп’ютерні науки”.

Кафедру кібербезпеки створено у 2022 році. Очолює кафедру П.С. Венгерський

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю “кібербезпека”.