Об’єктно орієнтоване програмування (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Черняховський В. В.ПМп-21, ПМп-22, ПМп-23

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМп-21Гарасим Я. С., Борачок І. В.
ПМп-22доцент Дяконюк Л. М., Борисюк Я. Є.
ПМп-23Гарасим Я. С., Борачок І. В.

Опис курсу

Курс “Об’єктно-орієнтоване програмування” є нормативною дисципліною зі спеціальності 113 Прикладна математика для освітньої програми «Прикладна математика», яку викладають у третьому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS).

Будова дисципліни

 • Викладання дисципліни має на меті сформувати в студентів базову систему знань та навиків в області сучасних прийомів об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) та застосування ООП до будови моделей і методів програмування розв’язків задач, а також вивчення мови C++ та прийомів її застосування в обсязі тем курсу.
 • Дисципліна є наступною після курсів “Вступ до програмування” і “Основи програмування”, і розглядає різні розділи методів програмування на основі технології ООП:
  • вивчення тематичних засобів алгоритмічної мови C++;
  • аналіз стандартних класів і об’єктів мови C++;
  • типи і структури даних мови C++ та їх зв’язок з технологією ООП;
  • класи і об’єкти, визначені програмно;
  • шаблони класів;
  • успадкування класів;
  • принципи будови бібліотеки шаблонів STL;
  • застосування стандартних класів бібліотеки STL.

Метою нормативної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» є:

● вивчення алгоритмічної мови С++ в частині об’єктно-орієнтованого програмування в обсязі програми курсу;
● вивчення принципів проектування і програмування класів і застосування об’єктів;
● отримання навиків проектування і програмування структурних елементів класів;
● вивчення принципів успадкування класів і будови ієрархій класів;
● вивчення структури і застосування стандартної бібліотеки шаблонів STL;
● отримання навиків розробки програм і проєктів на основі технології ООП.

Після завершення цього курсу студент буде:

    знати

● алгоритмічну мову С++ разом із засобами об’єктно-орієнтованого програмування в обсязі програми курсу;
● принципи проектування і програмування класів і застосування об’єктів;
● програмування структурних елементів класів;
● принципи успадкування класів і будову ієрархій класів;
● проектування шаблонів класів;
● структуру і застосування стандартної бібліотеки шаблонів STL.

    вміти

● проектувати, кодувати, тестувати і налагоджувати програми С++ в обсязі всіх можливостей мови, будувати програмну взаємодію технології об’єктно-орієнтованого програмування з іншими методами і парадигмами;
● проектувати класи і використовувати технологію об’єктно-орієнтованого програмування в повному обсязі сучасних вимог;
● складати шаблони класів для різних типів даних відповідно до задач;
● застосовувати стандартні класи бібліотеки шаблонів STL.

Рекомендована література

       Основна література

 1.  Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: [Підручник] / В.В. Бублик. // К.: ІТ-книга, 2015. – 624 с.
 2.  Мартін Роберт С. Чистий код. Створення, аналіз і рефакторинг: Пер. з англ. / Роберт С. Мартін // К.: Фабула. – 2019. – 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fabulabook.com/product/chystyj-kod/
 3.  w3schools. Підручник C++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/cpp/default.asp
 4.  Документація Microsoft C++, C та Assembler [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.microsoft.com/uk-ua/cpp/?view=msvc-170&viewFallbackFrom=vs-2019
 5. Сайт до вивчення С++  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.bestprog.net/uk/sitemap_ua/c/
 6. Ярошко Сергій, Ярошко Оксана. Методи розробки алгоритмів. Програмування мовою С++: навч. посібник / С.А.Ярошко, О.С.Ярошко // Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2022. – 248с.
 7. Васильєв Олексій. Програмування на С++ в прикладах і задачах / Олексій Васильєв // Ліра-К. – 2017. – 382с.

Додаткова література

 1. Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів. Навчальний посібник / С.А. Ярошко // Львів, ЛНУ імені Івана Франка – 2019. [Електронне видання].
 2. Вікіпедія. С++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
 3. Вікіпедія. Об’єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Об%27єктно-орієнтоване_програмування

Силабус:

Завантажити силабус