Основи програмування (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Черняховський В. В.ПМп-11, ПМп-12, ПМп-13

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ПМп-11доцент Музичук Ю. А., Борачок І. В.
ПМп-12доцент Дяконюк Л. М., Мазуряк Н. В.
ПМп-13доцент Дяконюк Л. М., Мазуряк Н. В.

Опис курсу

Курс “Основи програмування” є нормативною дисципліною зі спеціальності 113 Прикладна математика для освітньої програми «Математика та статистика», яку викладають у другому семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS).

Викладання дисципліни має на меті сформувати в студентів базову систему знань та навиків в області сучасних прийомів програмування на основі парадигм: узагальнене програмування; модульне програмування; імперативне програмування; процедурне програмування (функціонально-параметрична декомпозиція).

Будова дисципліни

 • Вивчають зміст і методи реалізації парадигм до будови моделей і алгоритмів програмування розв’язків задач на основі мови C++, і відповідні прийоми застосування С++ в обсязі тем курсу.
 • Дисципліна є наступною після курсу “Вступ до програмування” і розглядає такі розділи програмування:
  • вивчення базових засобів алгоритмічної мови C++;
  • типи і структури даних мови C++ та їх зв’язок з технологіями і парадигмами;
  • керування потоком виконання програми;
  • статичні і динамічні об’єкти;
  • файлова система мови С++;
  • проєктування і застосування функцій;
  • захист від помилок.

Метою нормативної дисципліни «Основи програмування» є:

● вивчення алгоритмічної мови С++ в базовій частині в обсязі програми курсу;
● вивчення принципів проєктування і програмування задач прикладного
характеру мовою С++, вибір методу і алгоритму розв’язування задач;
● отримання навиків проєктування, програмування, тестування і
налагодження програм мовою С++;
● вивчення системи розробки програм С++ і прийомів роботи в ній;
● вивчення і застосування стандартних бібліотек функцій мови С++;
● отримання навиків роботи з документацією мови С++ і документацією
системи розробки програм.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати

● алгоритмічну мову С++ разом з бібліотеками функцій в обсязі програми
курсу;
● принципи розробки програм мовою С++ з використанням парадигм
узагальненого, модульного, імперативного, процедурного програмування;
● методи програмування структурних елементів прикладних задач;
● проєктування програмованих функцій і шаблонів функцій;
● структуру і застосування стандартних бібліотек функцій мови С++;

вміти

● проєктувати, кодувати, тестувати і налагоджувати програми С++ в обсязі всіх
базових можливостей мови за програмою курсу;
● обирати обгрунтовану парадигму програмування відповідно до змісту задачі;
● застосовувати стандартні бібліотеки функцій мови С++;
● застосовувати для програмування складові частини мови С++: вбудовані
скалярні і структурні дані, оператори керування потоком виконання, статичні
і динамічні об’єкти, файлову систему, програмовані функції, виключні
ситуації;
● складати шаблони функцій для різних типів даних відповідно до задач.

Рекомендована література

      Основна література

 1.  Мартін Роберт С. Чистий код. Створення, аналіз і рефакторинг: Пер. з англ. / Роберт С. Мартін // К.: Фабула. – 2019. – 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fabulabook.com/product/chystyj-kod/
 2.  w3schools. Підручник C++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/cpp/default.asp
 3.  Документація Microsoft C++, C та Assembler [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.microsoft.com/uk-ua/cpp/?view=msvc-170&viewFallbackFrom=vs-2019
 4.  Прата Стивен. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. 6-е издание / Стивен Прата // К.: ООО “И.Д. Вильямс” – 2016. – 1248 с.
 5.  Шилдт Герберт. Полный справочник по С++, 4-е издание: Пер. с англ. / Герберт Шилдт // М.: Издательский дом “Вильямс”. – 2010. – 800 с.
 6.  Дудзяний І.М. Програмування мовою С++. Частина 1: Парадигма процедурного програмування: навчальний посібник / І.М. Дудзяний // Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. – 468 с.
 7.  Вивчіть С++. Веб-сайт, присвячений навчанню програмувати на C++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.learncpp.com/
 8.  Скотт М. Эффективный и современный С++: 42 рекомендации по использованию С++11 и С++14.: Пер. с англ. / Мейерс Скотт // К.: ООО “И.Д. Вильямс”. – 2016. – 304 с.

  Додаткова література
 9. Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів. Навчальний посібник / С.А. Ярошко // Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2019. [Електронне видання].
 10. Вікіпедія. С++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B

Силабус:

Завантажити силабус