Гошко Богдан Мирославович

Посада: доцент кафедри програмування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-57

Електронна пошта: bohdan.hoshko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Семантичний аналіз текстів за допомогою нейронних мереж
  • Застосування штучного інтелекту
  • Машинне навчання

Курси

Публікації

1. Гошко Б.М., Пасічник Т.В. Використання нейронних мереж для зацікавлення користувачів у відповідному туристичному продукті// Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. ЛНУ, Львів
2. Гошко Б.М., Черняхівський В.В. Basic semantics of compound PYTHON operators// Вiсник Львiвського унiверситету. Серія прикладна математика та інформатика. 2019. Випуск 27. с.126-132 ЛНУ, Львів
3. Гошко Б.М., Черняхівський В.В. Операційно-функціональне часткове визначення семантики мови Python// Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-27 вересня 2019 ЛНУ, Львів
4. Гошко Б.М., Пасічник Т.В. Використання нечітких методів прийняття рішень в тваринництві// Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції,16-18 травня 2017р. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ (с.284-285)
5. Гошко Б.М. Ясинська Н.А. Проблемы устойчивого финансового развития Украины// Устойчивое развитие: общество и экономика: Материалы между-народной научно-практической конференции, посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного университета 23-26 апреля 2014 г. (с.47-49)
6. Гошко Б.М., Ясинська Н.А. Проблемы устойчивого финансового развития Украины в контексте активности физических лиц// Збірник наукових праць Донецького державного університету управління, 2014, с.546-557
7. Гошко Б.М. Ясинська Н.А. Розвиток економіки знань за рахунок активізації фізичних осіб// Регіональний розвиток – основа становлення Української держави. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Секція 4. Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів Присвячено десятиріччю обліково-фінансового факультету Донецький державний університет управління, 3-4 квітня 2014. С.160-162
8. Гошко Б.М. Використання інформації та знань в управлінні підприємством// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методи фінансового забезпечення сталого економічного розвитку», Севастопольський національний технічний університет, Севастополь, 5-8/09/2012
9. Гошко Б.М. Значення інформаційних систем для підвищення вартості фірми// Матеріали науково-практичної конференції Севастопольський національний технічний університет, 3-6 вересня 2010
10. Гошко Б.М. Про схему аудиту системи контролінгу// Збірник наукових праць , ЛНАУ, 2010 С.376-382
11. Гошко Б.М. Інформаційний портал як складова системи аналізу даних// Збірник наукових праць, ЛНАУ, 2010 С.237-243
12. Гошко Б.М., Гошко О.Й., Липчук В.В., Яців І.Б.Маркетинговий аналіз// Київ: Академвидав, 2008.
13. Бублик М.І., Гоца Н.В., Гошко Б.М. Proper Translation of Official and Non-Official Computer Terminology// Львів: Львівський інститут менеджменту, 2001
14. Гошко Б.М., Кондратенко В.О., Фица М.В. Компьютерная математика /Сб. наук. праць Інституту кібернетики НАНУ. -2001
15. Гошко Б.М., Дудка Т.Н., Провотар А.И. Применение метода резолюций на семантических сетях// Тези доповідей на Міжнародній конференції УкрПрог. (2000, травень, Київ)
16. Гошко Б.М. Провотар А.И. О неклассических свойствах и логике категории полугрупп с функцией переходов)// Проблемы программирования. – Киев: ИПС НАН Украины,1999. №1. – с.32-37
17. Hoshko B. Algebraic-logical model of an information retrieval system with an interface component// Cybernetics and Systems Analysis. -1997. 33(2), pp. 168-170
18. Гошко Б.М. Моделирование интерфейса пользователя с помощью предикатных систем достижимости// Управляющие системы и машины.. -1997. –N1-2. -C.119-122
19. Гошко Б.М. Інформаційно-пошукова система “ИПС”//”Використання персональних ЕОМ в навчальному процесі в вищих та середніх навчальних закладах”: Тези доповідей Всеукраїнської конференції (6-15 жовтня 1996 року) –Львів ЛДУ, 1996р.
20. Гошко Б.М., Провотар О.I. Деякі аспекти проблеми неповноти в абстрактних системах// Математическое и программное обеспечение прикладных систем новых классов и поколений -Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1996. -С.84-91
21. Гошко Б.М., Парасюк I.М /Основні елементи КСМ – технології програмування// Проблемы программирования. -Киев: ИПС НАН Украины, 1996. С. 73-81
22. Гошко Б.М. Розробка автоматизованої інформаційно-пошукової системи “СТУДЕНТ”// Проблеми розвитку агропромислового комплексу західноукраїнського регіону: Зб. наук. праць. -Львів: Львів. держ. Сільськогосп. Інститут, 1996. -С. 68-73
23. Гошко Б.М., Провотар О.I. Інструментальні засоби побудови нестандартного інтерфейсу користувача в середовищі PARADOX 4.5// Управляющие системы и машины. -1995. N4-5
24. Вовк С.Г., Гошко Б.М. Автоматизована система програмно-інформаційного забезпечення сільсько-господарських підприємств різних типів власності// Проблеми розвитку агропромислового комплексу західноукраїнського регіону: Зб. наук. праць. -Львів: Львів. держ. Сільськогосп. Інститут, 1995. -С. 81-83

Біографія

Народився 24 серпня 1966 року у м. Львів.
Навчання
У 1983 році закінчив з золотою медаллю Дублянську СШ, того ж року поступив до Львівського державного університету ім. І. Франка на факультет прикладної математики та механіки.  Університет закінчив 1988 року та отримав диплом за спеціальністю прикладна математика. У 1988–1991 рр. – аспірант Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова АН України, наукові керівники проф. Парасюк І.М. та проф. Провотар О.І. У 1997 році захистив дисертацію кандидата фіз.-мат. наук «Логіко-алгебраїчні моделі та програмна реалізація інформаційно-пошукових систем» за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Звання доцента отримав у 2020 році.
Робота

  • У 1991–1993 рр. – асистент кафедри економічної кібернетики ЛСГІ,
  • 1994 – 2003 рр. – керівник Центру інформаційних технологій Львівського інституту менеджменту, декан факультету неперервної освіти, проректор з економічного розвитку, ⁣/li>
  • 2002 – 2004 – ад’юнкт кафедри інформаційних технологій Вищої торговельної школи (Кельце, Польща), ⁣/li>
  • У 2003–2014 рр. – в.о.доцента кафедри інформаційних технологій ЛНАУ (ЛСГІ, ЛДАУ),
  • 2004- 2012 рр. – ад’юнкт кафедри застосувань інформаційних систем Університету інформатики та управління (Ряшів, Польща),
  • з 2015 р. – доцент кафедри програмування ЛНУ.

З 2015 Координатор Всеукраїнської та міжнародної студентських олімпіад з програмування в західному регіоні України.

Розклад