Методика викладання фахових дисциплін

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024доцент T. V. PasichnykПМо-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024ПМо-51мдоцент Пасічник Т. В.

Опис курсу

Завдання курсу – надати студентам магістратури знання, необхідні для набуття відповідних компетентностей із питань загальних основ методики викладання інформатики у середній школі та комп’ютерних дисциплін у вищій школі. Предметом навчальної дисципліни “Методика викладання фахових дисциплін” є закономірності викладацької діяльності у середній та вищій школі (особливості організації навчального процесу у відповідності до системи ECTS, принципи навчання, специфіка форм і методів викладання інформатики у структурі процесу навчання у середній та спеціалізованій школах).

Рекомендована література

1. Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252
2. Дзюба П.А. Посібник до вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі» [Текст]: посіб. / П.А. Дзюба, Т.А. Зайцева,. – Д.: Ліра, -2015. – 24 с.
3. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні аспекти): навчально-методичний посібник / авт. кол.; за ред. М.Л. Смульсон. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 256 с.
4. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку особистості / К.В.Зеленський, В.І.Козак, О.В.Синишин; /Нові технології навчання.-К.-2001.-Вип. 30.– С. 166-170
5. Кайданова Л. Г., Мнушко З.М. Модульна технологія навчання.Навч.-метод. Посібник.- Харків.: Золоті сторінки, 2002.- 83 с.
6. Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”.– 2003.–144с.
7. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. – К.: ЧП, 2007. – 211 с.
8. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – вип. 61 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України; редкол.: О.П. Гребельник, Я.Я., Болюбаш, І.А. Шелест та ін. – К., 2010. – 185с.
9. Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень / Г. Щекатунова // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 14-17.
10. Щербань П. М. Прикладна педагогіка.- К.: Вища школа, 2002.- 212

Силабус:

Завантажити силабус