Притула Микола Миколайович

Посада: завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: mykola.prytula@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ami.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Працює в області теорії асимптотичних методів нелінійної механіки та теорії інтегровності нелінійних динамічних систем  на функціональних та операторних многовидах. Ним розроблені та  обґрунтовані Лі-алгебраїчні аспекти градієнтного методу, аналізу прямих та інверсних нелінійних динамічних систем на повну інтегровність; на основі градієнтно-голономного алгоритму розроблена конструктивна методика дослідження збурених та неоднорідних нелінійних динамічних систем, їх параметрична інтегровність; розвинута теорія редукції на скінченновимірні підмноговиди та їх практична реалізація.

Курси

Публікації

 • Градієнтно-голономний метод дослідження нелінійних еволюційних рівнянь на функціональних многовидах [Текст] : дис… д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Притула Микола Миколайович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Л., 1998. – 272 л. – л. 188-211
 • Метод Лі-алгебричних апроксимацій у теорії динамічних систем / О. Бігун, М. Притула // – 2004. – Т. 1. – С. 24-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2004_1_6
 • Аналіз повної інтегровності чотиривимірної редукції нелінійної інверсної динамічної системи Кортевега-де Фріза / О. Воробйова, М. Притула //  – 2005. – Т. 2. – С. 26-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2005_2_6
 • Ергодичні динамічні системи: порядок та хаос / М. (мол.) Боголюбов, А. Прикарпатський, М. Притула //  – 2005. – Т. 2. – С. 9-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2005_2_4
 • Метод відокремлення змінних: від Ейлера до сьогоднішніх днів / А. Прикарпатський, П. Каленюк, М. Притула // – 2006. – Т. 3. – С. 105-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2006_3_14
 • Солітонні розв’язки для інверсної модифікованої нелінійної динамічної системи Кортевега-де Фріза / О. Меньшикова, М. Притула //  – 2006. – Т. 3. – С. 88-93 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2006_3_11
 • Видатний український математик і просвітник Володимир Левицький (до 135-річчя від дня народження) / О. Бобик, М. Притула, Б. Пташник, П. Хобзей //  – 2007. – Т. 4. – С. 428-438. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2007_4_40
 • Аналіз економічної рівноваги математичної моделі споживання типу Коба-Дугласа з нечітко заданими параметрами асоційованої фінансової мережі / І. Твердохліб, М. Вовк, М. Притула, Я. Прикарпатський // – 2011. – Т. 8. – С. 217-229. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2011_8_20
 • Бігамільтоновість і точні розв’язки узагальненої динамічної системи типу Бюргерса / А. Кіндибалюк, М. Притула //  – 2011. – Вип. 74. – С. 109-121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mech_mat_2011_74_15
 • Повна інтегровність нелінійної гідродинамічної системи типу Кортевега–де Фріза / М. О. Старчак, М. М. Притула //  – 2011. – № 5. – С. 32-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2011_5_7
 • Застосування степеневих базисних функцій МСЕ до розв’язування сингулярно збуреної крайової задачі адвекції-дифузії / А. Кіндибалюк, М. Притула //  – 2012. – Т. 9. – С. 140-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2012_9_14
 • Функціонально-операторний аналіз проблеми збіжності для методу дискретних апроксимацій Ф. Калоджеро в банахових просторах / М. Люстик, А. Прикарпатський, М. Притула, М. Вовк //  – 2012. – Т. 9. – С. 168-179. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvntsh_2012_9_16
 • Модифікований метод Лі-алгебричних апроксимацій для еліптичних рівнянь з неоднорідними крайовими умовами / А. Кіндибалюк, М. Притула // – 2013. – Вип. 19. – С. 55-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_prmat_2013_19_9
 • Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. М. Притула ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 250 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 249-250. – 100 экз.
 • Микола Миколайович Притула [Текст] : біобібліогр. довід. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред. Ю. М. Щербина]. – Львів : ПАІС, 2016. – 46, [1] с. – Назва обкл. : Притула Микола Миколайович. – 100 экз. – ISBN 978-617-7065-55-4

Біографія

Притула Микола Миколайович (25.05.1946, с. Незнанів, Львівської обл.) – математик, кандидат фізико-математичних наук (1982), доцент (1984), доктор фізико-математичних наук (1998), професор (1999). Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1969).

 У 1969-1970 – інженер-програміст ОЦ Львівського статуправління; 1970-1971 – інженер-програміст Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції (ЗУГРЕ); 1971-1973 – служба в армії; 1973-1978 – інженер-програміст ЗУГРЕ;  1978-1980 – начальник відділу обчислювальної техніки Львівського теруправління; 1980-1984 – асистент кафедри обчислювальної математики факультету прикладної математики та інформатики; 1984-1999 – доцент кафедри теорії оптимальних процесів цього ж факультету.  З 1999 – професор цієї ж кафедри; 1988-1996 — заступник декана. З 2003 завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Розклад