Фундак Леся Ігорівна

Посада: асистент кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів

Телефон (робочий): (032) 239-43-51

Електронна пошта: lesya.fundak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Обчислювальна математика,чисельні методи, проблеми оптимізації сучасних інформаційних технологій

Курси

Публікації

    Понад 60 наукових публікацій. Деякі з них:

Навчальні посібники:

А. Т. Дудикевич, Л. І. Підківка. Чисельне розв’язування плоскої та осесиметричної задач Діріхле для рівняння Пуассона у випадку складних областей. Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 101с.

Статті:

1)      Фундак Л. Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь / Л. Фундак, Г. Цегелик // Вісник Львів. ун-ту. Серія приклад. матем. та інформ. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 10. – С. 41-48.

2)      Фундак Л. І. Новий підхід до побудови апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій та його застосування / Фундак Л. І., Цегелик Г. Г. // Волинський математичний вісник. Серія приклад. матем.: зб. наук. праць / Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2005. – Вип. 3(12). – С. 186-200.

3)      Фундак Л. І. Про обчислювальну стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 18. – С. 151-156.

4)      Фундак Л. І. Чисельний метод типу трапецій розв’язування задачі Коші для одного класу звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2011. – Вип. 22, №1. – С. 153-156.

5)      Про точність наближення функцій однієї та двох дійсних змінних некласичними мажорантами Ньютона / М. І. Глебена, Н. В. Грипинська, Л. І. Фундак, Г. Г.Цегелик // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць ІІ-ї наук.-техн. конф., 4-5 жовтня 2012р., Львів: присвяч. пам’яті проф. Б. О. Попова / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. – Львів, 2012. – С. 15-19.

6)      Fundak L. I. Numerical methods of majorant type of solving the Cauchy problem for ordinary differential equations / L. I. Fundak, H. H. Tsegelyk // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Vienna: “East West”, 2014. – №11-12. – P.18-23.

7)      Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик. Оптимальний блоковий пошук у випадку рівномірного розподілу ймовірностей звертання до записів / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Хмельницький, 2019. – Вип. №3 (271). – С. 204-207.

8)      Фундак Л. І. Ефективність методу двійкового пошуку записів у файлах баз даних у випадку розподілу ймовірностей звертання до записів за законом Зіпфа / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик, М. І. Глебена // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – Вип. №1 (34). – С. 102-107.

Біографія

1978 р. – народилася у м. Львові.

ОСВІТА:
1995 р. – закінчила середню школу №63 м. Львова.
1995-2000 рр. – студентка факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка”.
2000-2003 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “обчислювальна математика”.

РОБОТА:
2002-дотепер – асистент кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів.

Методичні матеріали

Методичні вказівки:

Лабораторний практикум з об’єктно-орієнтованого програмування: методичні вказівки / укладачі: Л. М. Дяконюк, Л. І. Фундак. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка1, 2018. – 34с.

Розклад