Lesia Fundak

Research interests

Computational mathematics, numerical methods, optimization problem of modern information technologies

Courses

Publications

  1. More than 60 scientific publications. Some of them:

Tutorials:

А. Т. Дудикевич, Л. І. Підківка. Чисельне розв’язування плоскої та осесиметричної задач Діріхле для рівняння Пуассона у випадку складних областей. Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 101с.

Articles:

1)      Фундак Л. Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь / Л. Фундак, Г. Цегелик // Вісник Львів. ун-ту. Серія приклад. матем. та інформ. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 10. – С. 41-48.

2)      Фундак Л. І. Новий підхід до побудови апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій та його застосування / Фундак Л. І., Цегелик Г. Г. // Волинський математичний вісник. Серія приклад. матем.: зб. наук. праць / Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2005. – Вип. 3(12). – С. 186-200.

3)      Фундак Л. І. Про обчислювальну стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 18. – С. 151-156.

4)      Фундак Л. І. Чисельний метод типу трапецій розв’язування задачі Коші для одного класу звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2011. – Вип. 22, №1. – С. 153-156.

5)      Про точність наближення функцій однієї та двох дійсних змінних некласичними мажорантами Ньютона / М. І. Глебена, Н. В. Грипинська, Л. І. Фундак, Г. Г.Цегелик // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць ІІ-ї наук.-техн. конф., 4-5 жовтня 2012р., Львів: присвяч. пам’яті проф. Б. О. Попова / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. – Львів, 2012. – С. 15-19.

6) Fundak L. I. Numerical methods of majorant type of solving the Cauchy problem for ordinary differential equations / L. I. Fundak, H. H. Tsegelyk // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Vienna: “East West”, 2014. – №11-12. – P.18-23.

7) Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик. Оптимальний блоковий пошук у випадку рівномірного розподілу ймовірностей звертання до записів / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Хмельницький, 2019. – Вип. №3 (271). – С. 204-207.

8) Фундак Л. І. Ефективність методу двійкового пошуку записів у файлах баз даних у випадку розподілу ймовірностей звертання до записів за законом Зіпфа / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик, М. І. Глебена // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – Вип. №1 (34). – С. 102-107.

Biography

1978 – was born in Lviv.
Education:
1995 – graduated from Secondary School № 63 of Lviv.
1995-2000 – student of the Faculty of Applied Mathematics and Informatics of Ivan Franko Lviv State University.
2000-2003 – postgraduate in Ivan Franko National University of Lviv.
Job:
2002-for now -lecturer of Department of Mathematical Modeling of Social and Economics Processes of Ivan Franco National University of Lviv.

Teaching materials

Guidelines:

Лабораторний практикум з об’єктно-орієнтованого програмування: методичні вказівки / укладачі: Л. М. Дяконюк, Л. І. Фундак. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка1, 2018. – 34 с.

Schedule