Числові методи (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Ярмола Г. П.ПМа-31, ПМа-32
632доцент Ярмола Г. П.ПМа-31, ПМа-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ПМа-31доцент Ярмола Г. П.
ПМа-32Фундак Л. І.
632ПМа-31доцент Ярмола Г. П.
ПМа-32Фундак Л. І.

Опис курсу

Мета. Вивчення основних чисельних методів з алгоритмічної та теоретичної точок зору.

Короткий опис. У курсі висвітлюються основні розділи чисельних методів: інтерполювання функцій, апроксимація функцій у нормованих просторах, чисельне диференціювання, чисельне інтегрування, чисельне розв’язування функціональних рівнянь, чисельні методи розв’язування задачі Коші,  чисельне розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, чисельне розв’язування інтегральних рівнянь, чисельне розв’язування граничних задач для рівнянь у частинних похідних. При розгляді конкретних методів з перелічених розділів основна увага зосереджується на строгій постановці задач, обгрунтуванню їх коректності, розгляду ідей побудови методів, обгрунтуванню їх збіжності та стійкості, побудові оцінок похибок. Викладення матеріалу здійснюється на основі понять математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри.

Завдання. Строге викладення основ чисельних методів з доведенням збіжності, аналізом похибок та роз’яснення нюансів алгоритмічної реалізації.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати: основні чисельні методи аналізу, розв’язування нелінійних рівнянь та систем, задач Коші та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, крайових задач для рівнянь з частинними похідними;
  • вміти: на практиці вибирати та застосовувати чисельні методи для розв’язування прикладних задач, аналізувати їх збіжність та оцінювати похибку,  створювати на їх основі власні програмні продукти.

Рекомендована література

  1. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень. – К.: Вища школа, 1995. – Ч.1, Ч.2.
  2. Самарський А.А., Гулин А.В. Численные методы. – М.: Наука, 1982.
  3. Kress R. Numerical analysis. – New York: Springer, 1998.
  4. Quarteroni A., Sacco R., Saleri F. Numerical Mathematics. – New York, Springer-Verlag, 2000.
  5. Цегелик Г.Г. Чисельні методи: Підручник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 408 с.
  6. Шахно С.М., Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Практикум з чисельних методів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 434 с.

Силабус:

Завантажити силабус