Динамічні моделі та методи прийняття рішень в економіці (122 інформатика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Притула М. М.ПМі-45, ПМі-43

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ПМі-43Коркуна Н. М., професор Притула М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ПМі-43професор Притула М. М.

Опис курсу

Мета. Вивчення математичних методів прийняття економічних рішень на основі системного аналізу, математичного моделювання, багатофакторного оцінювання, математичного програмування, дослідження операцій, теорії ймовірностей та математичної статистики.

Короткий опис. У курсі висвітлюються  питання математичного моделювання економічних об’єктів, методи їхнього розв’язування, аналіз та інтерпретація отриманих результатів. Зокрема розглядаються лінійні і нелінійні балансові моделі; методи визначення та відбиття системи переважень особи, що приймає рішення (ОПР); концепція очікуваної корисності у прийнятті економічних рішень за умов ризику.

Завдання. Оволодіти методами математичного  моделювання. Ознайомити з головними принципами побудови економічних моделей  з використанням сучасної обчислювальної техніки. Освоїти передові наукові технології прийняття управлінських рішень в умовах складних економічних ситуацій .

У результаті вивчення даного курсу  студент повинен

знати: основні  аспекти вибору та побудови економіко-математичних  моделей та застосовувати їх у практичній діяльності.

вміти: на практиці розв’язувати фінансові, економічні і управлінські задачі з використанням сучасної обчислювальної техніки і проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм.

Силабус:

Завантажити силабус