Педагогічна (асистентська) практика (пм)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
126Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
12180ПМп-62мБорисюк Я. Є., Макар І. Г.

Опис курсу

Педагогічна  (асистентська) практика є складовою частиною професійної підготовки спеціалістів на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” і завершальним етапом практичної підготовки студентів університету до професійно-педагогічної діяльності.

Дисципліна “Педагогічна практика” безпосередньо пов’язана з освітнім  процесом  та дає змогу студентам  безпосередньо ознайомитися з особливостями його організації та реалізації на факультеті,  специфікою роботи викладача,  дозволяє розвинути педагогічні вміння та навики,  отримати досвід спілкування зі  студентською аудиторією, а  також вчить використовувати здобуті  впродовж навчання знання в практичній діяльності.  Дисципліна сприяє формуванню  особистості майбутнього викладача/вчителя,  дозволяє перевірити чи має схильність та зацікавленість студент до педагогічної діяльності.

Мета практики – закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації  магістра, вдосконалення знань, необхідних для роботи у вищих навчальних закладах, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час виконання функцій викладача, вдосконалення соціальних навичок.

Цілі практики: 

  1. Поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики.
  2. Формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи.
  3. Вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання.
  4. Формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією.
  5. Виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.
  6. Покращення соціальних, “м’яких” навичок (soft skills) практикантів.

Рекомендована література

Основна:

1.    Академічна чесність як основа сталого розвитку  університету / Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова. – К.:Таксон, 2016. – 234с.

2.    Біляковська О. О., Мищишин І. Я., Цюра С. Б. Дидактика вищої школи: навч. посіб. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2013 – 358 с.

3.    Вітвицька С. С., Андрійчук Н. М. Основи педагогіки вищої школи / Fundamentals of Higher School Pedagogy : Білінгвальний навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. 2-ге вид.перероб. і доп. –  Житомир:Вид-во ЖДУ, 2019 – 321с.

4.  Токарева Н. М., Шамне А. В. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. М. Токарева, А. В. Шамне. – Київ, 2017 – 548 с.

Додаткова

5.    Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / – Максименко С.Д. – К: «Центр навчальної літератури», 2018. – 272 с.

6.    Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ, 2015.

 

Матеріали

  1. Щоденник практики
  2. Заліковий лист
  3. Графік проведення педагогічної практики

 

Силабус: Силабус з курсу "Педагогічна (асистентська) практика"

Завантажити силабус