Основи фінансової математики (системний аналіз)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Мельничин А. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМа-21доцент Мельничин А. В., Пасічник О. В.

Опис курсу

Мета. Надати студентам знання про предмет, принципи ї методи фінансової математики, ознайомити з типовими задачами цієї науки; сформувати чітке уявлення про можливі застосування висновків її для аналізу фінансових потоків, життєдіяльності фінансових установ, їх безпеки, моделювання та прогнозування їх розвитку.

Завдання. Навчити студентів: використовувати отримані висновки для прийняття рішень в реальних умовах фінансових потоків, життєдіяльності фінансових установ, гарантування їх безпеки розглядаючи проценти від капіталу відповідних цінних паперів тощо.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: типові математичні моделі та методи фінансової математики, умови застосовності їх, теоретичні основи цієї науки.

вміти: застосовувати вивчені методи та алгоритми для аналізу конкретних фінансових угод та розв’язування конкретних економічних задач.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. Мельничин А. В. Основи фінансового аналізу: тексти лекцій. / А. В. Мельничин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– 80 c.
  2. Васильченко І. П., Васильченко З. М. Фінансова математика: навчальний посібник / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко. – К.: Кондор, 2007. – 184 с.
  3. Кутуков В.Б. Основы финасовой и страховой математики. – М.: “Дело”, 1998.
  4. Пономаренко О.І. Фінансовий аналіз. Вип.1,2. – К.: ЕМЦ, 2001.
  5. Уошел Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. Пер. с англ. – М.: “Финансы”, “ЮНИТИ”,1999.

 ДОПОМІЖНА

  1. Долінський Л. Б. Фінансова математика: навчальний посібник / Л. Б. Долінський. – К.: КНЕУ, 2009. – 265 с.
  2. Баранкевич М. М. Фінансова математика: основи теорії, задачі, розв’язки / М.М. Баранкевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 268 с.
  3. Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач Є. І. Фінансово-банківська статистика. Практикум. Навчальний посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач, за ред.. Є. І. Ткача. – К.: Либідь, 2002. – 324 с.

Силабус:

Завантажити силабус