Навчальна практика (КПМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Диференційований залік
32Немає
41Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
290ПМп-12Борисюк Я. Є.
360ПМп-22Борисюк Я. Є.
430ПМп-22доцент Білецький В. М.

Опис курсу

«Навчальна (обчислювальна) практика» відноситься до циклу професійної і практичної підготовки освітньої програми «Прикладна математика», зі спеціальності 113 Прикладна математика, яка проходить в 2-му (3 кредити ECTS), 3-му (2 кредити ECTS) та 4-му (1 кредит ECTS) семестрах.

Практика відбувається без відриву від навчання.

Практика розроблена таким чином, щоб розвинути та закріпити знання, отримані студентами під час вивчення основних курсів з програмування. Під час проходження практики (2 семестр) студенти повинні навчитися використовувати синтаксис мови програмування для побудови семантично коректних та ефективних програм на основі парадигми функціонального програмування, зокрема, для виконання індивідуальних завдань.

Під час 3 та 4-го семестру фокус курсу спрямовано на оволодіння основними принципами об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, наслідування, поліморфізм, абстракція; оволодіння базовими інструментами середовища .Net та особливостями мов програмування C++ та C#.

Метою проходження «Навчальної (обчислювальної) практики» є формування компетенцій для використання доступного інструментарію таких мов програмування як Python, С++ та C# для реалізації різноманітних задач обчислювальної математики.

Цілі практики полягають в отриманні студентами практичних навичків розробки програм на алгоритмічних мовах програмування високого рівня.

Оформлення та захист звіту є обов’язковий для виставлення оцінки за проходження практики.

Рекомендована література

Основна література

 1. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 190 c.
 2. Яковенко А. В. Основи програмування. Python. Частина 1. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 195 с. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/dbbe8ff5-11d7-4a92-918c-d1445c3d20a7/content
 3. Креневич А.П. Python А.П. Python у прикладах і задачах. Частина 1. Структурне програмування. Навчальний посібник із дисципліни «Інформатика та програмування». – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2017. – 206 с. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://mp.mechmat.knu.ua/images/library/Krenevych_2017_Python1_Tutor.pdf
 4. Ярошко С.А., Ярошко О.С. Методи розробки алгоритмів. Програмування мовою С++: навч посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 248 с.
 5. Лабораторний практикум з об’єктно-орієнтованого програмування : метод. вказівки / укладачі : Л. М. Дяконюк, Л. І. Фундак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 34 с
 6. Бєлов Ю. А., Карнаух Т. О., Коваль Ю. В., Ставровський А. Б. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень: навч. посіб. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 175 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://csc.knu.ua/en/library/books/belov-24.pdf
 7. Albahari J. C# 9.0 in a Nutshell: The Definitive Reference / Joseph Albahari // O’Reilly Media; 1st edition – 2021.
 8. Meyers S. Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs / Scott Meyers // Addison-Wesley Professional; 3rd edition. 2005.
 9. Meyers S. Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 / Scott Meyers // O’Reilly Media, Incorporated. 2014.
 10. Stroustrup B. The C++ Programming Language. / Bjarne Stroustrup // Addison-Wesley Professional (4th Edition) – 2013.
 11. Troelsen A. Pro C# 9 with .NET 5: Foundational Principles and Practices in Programming / Andrew Troelsen // Apress; 10th ed. edition – 2021.
 12. Kottwitz LaTeX Cookbook: Over 90 Hands-on Recipes for Quickly Preparing Latex Documents to Solve Various Challenging Tasks / Stefan Kottwitz // Packt Pub Ltd – 2015.

Додаткова література

 1. Python Tutorial – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/python/
 2. The Python Tutorial – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.learnpython.org
 3. Сайт для вивчення С++, з робочими кодами програм – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.learncpp.com/
 4. C++ Tutorial – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/cpp/
 5. Програмування: теорія та практика – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bestprog.net/uk/sitemap_ua/
 6. Вивчай Git Branching – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learngitbranching.js.org/?locale=uk

Матеріали

Приклади оформлення звіту:

 1. звіт1
 2. звіт2
 3. звіт3
 4. звіт4

Силабус: Навчальна практика 1 курс

Завантажити силабус