Теорія та методи прийняття рішень (прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
936

Опис курсу

Мета  Ознайомлення з базовими поняттями та методами теорії прийняття рішень для успішного розв’язування актуальних задач.

Короткий опис   Курс включає певний об’єм лекційних та практичних занять, а також передбачає виконання  кожним  студентом  індивідуального  завдання,  що су­проводжується виступом на семінарському занятті. Предметом вивчення є основні поняття та сучасні методи теорії прийняття рішень, а також відповідний матема­тичний апарат.

Завдання  У результаті вивчення даного курсу студент повинен добре розуміти специфіку формулювання задач прийняття рішень, а також впевнено орієнту­ватись у різних методах багатокритеріальної оптимізації.

У результаті вивчення даного курсу студент також повинен

  • знати основне коло проблем, до розв’язування яких можна застосовувати ме­тоди теорії прийняття рішень;
  • володіти класичними та актуальними методами дослідження та розв’язу­вання типових задач теорії прийняття рішень.