Програмування мобільних додатків (пм)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Музичук Ю. А.ПМп-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ПМп-51мдоцент Музичук Ю. А., Гарасим Я. С.

Опис курсу

Опис навчальної дисципліни

Найменування показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни
денна форма навчаннязаочна форма навчання
Кількість кредитів – 6Галузь знань

0403, Системні науки та кібернетика

На вибір студента
Модулів – 1Напрям

7.040301, прикладна математика

Рік підготовки:
5
Змістових модулів – 4Семестр
Загальна кількість годин – 1229
Тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Лекції
1год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
1год.
Самостійна робота
5год
ІНДЗ:
Вид контролю: екзамен

Мета і завдання навчальної дисципліни

Даний спеціальний курс зумовлений сучасними тенденціями розвитку мобільних пристроїв та збільшенням їх популярності. Він є продовженням курсів з програмування та використовує вже набуті знання з ASP.NET, JAVA та HTML/CSS. До його складу входить цикл лекцій та лабораторних занять. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати теоретичні знання та практичні навики програмування мобільних WEB-сайтів та нативних додатків для ОС Android та iOS.

На лекціях студенти знайомляться з існуючими технологіями, основними принципами розробки для кожної із платформ, найкращими практиками проектування додатків та розв’язання актуальних проблем, тощо.

Головним завданням курсу є ґрунтовне ознайомлення студентів з існуючими методами програмування мобільних додатків та існуючими сучасними технологіями.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • найбільш поширені технології розробки мобільних додатків,
 • актуальні шаблони проектування крос-платформних додатків,
 • рекомендовані практики розробки програм для мобільних пристроїв.

вміти:

 • на основі поставлених вимог спроектувати та реалізувати мобільний додаток під обрану операційну систему,
 • використовувати різні середовища розробки в залежності від типу додатку.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темКількість годин
Денна формаЗаочна форма
Усьогоу тому числіУсьогоу тому числі
лплабіндсрлплабіндср
12345678910111213
Модуль.
Змістовий модуль 1. Програмування додатків для ОС Android
Разом – зм. модуль. 1:60101040
Змістовий модуль 2. Платформа Xamarin
Разом – зм. модуль. 2:528836
Змістовий модуль 3. Гібридні мобільні додатки: Ionic, React Native
Разом – зм. модуль. 3:68141440
Усього годин1803232116

Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна роботаСума
Зміст. модуль 1Зміст. модуль 2Зміст. модуль 3
303040100

 

Рекомендована література

 1. Beck K. Test-Driven Development: By Example / K. Beck. – Addison-Wesley Longman, 2002. – 240 p.
 2. Clark J. Designing for Touch / J. Clark. – 2015. – 169p.
 3. Esposito D. Programming Microsoft ASP.NET MVC / D. Esposito. – Microsoft Press, 2010. – 590 p.
 4. Griffiths D. Head First Android Development / D. Griffiths, D. Griffiths. – O’Reilly Media, 2015. – 734p.
 5. Keith J. HTML5 for Web Designers / J. Keith, R. Andrew. – 2016. – 92p.
 6. Marcotte E. Responsive Web Design / E. Marcotte. – 2014. – 153 p.
 7. McGrane K. Content Strategy for Mobile / K. McGrane. – 2012. – 165p.
 8. Panigrahy N. Xamarin Mobile Application Development for Android / Nilanchala Panigrahy. – Packt Publishing, 2015. – 296p.
 9. Petzold C. Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms. – WWW: https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/creating-mobile-apps-xamarin-forms/
 10. Schwarz R. The Android Developer’s Cookbook: Building Applications with the Android SDK / R. Schwarz, P. Dutson, J. Steele, N. To. – Addison-Wesley, 2013. – 464p.
 11. Troelsen A. Pro C# 2010 and the .NET 4.0 Platform / A. Troelsen. – WWW: http://www.apress.com/book/view/9781430225492
 12. Wroblewski L. Mobile First / L. Wroblewski. – 2011. – 123p.

 

Силабус:

Завантажити силабус