Методи паралельних обчислень (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Недашковська А. М.ПМп-51м, ПМп-52м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ПМп-51мдоцент Недашковська А. М.
ПМп-52мдоцент Недашковська А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

 • Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни
денна форма навчаннязаочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4Галузь знань

(шифр, назва)

Нормативна

 

Модулів – 1Напрям

6.080100, математика

(шифр, назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 9-й
Загальна кількість годин -112 Семестр
8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

2 год.год.
Практичні, семінарські
год.год.
Лабораторні
2 год.год.
Самостійна робота
2 год.год.
ІНДЗ:
Вид контролю: іспит

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

      Мета. Дана частина курсу охоплює наступні розділи чисельних методів: прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь, наближені методи обчислення власних чисел та власних векторів, інтерполювання функцій, чисельне інтегрування, чисельне розв’язування функціональних рівнянь, чисельне розв’язування задачі Коші та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь. При розгляді конкретних методів основна увага зосереджується на постановці задач, на збіжності, стійкості та оцінок похибок методів. Викладення матеріалу здійснюється з використання основних понять математичного та функціонального аналізу.

     Завдання. Головним завданням курсу є ознайомлення студентів із основними чисельними методами з перелічених розділів та із практичними рекомендаціями їхнього використання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні чисельні методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь, інтерполяції функцій, чисельного інтегрування та розв’язування задачі Коші і крайових задач,

вміти: застосовувати вивчені методи при розв’язуванні конкретних задач на чисельних прикладах та реалізувати їх на комп’ютерах.

 

 

 

 

 

 1. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і темКількість годин
Денна формаЗаочна форма
Усього у тому числіУсього у тому числі
лплабіндсрлплабіндСр
12345678910111213
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Чисельні методи розв’язування СЛАР. Наближені методи обчислення власних чисел та власних векторів
Разом – зм. модуль1 8 8 16      
Змістовий модуль 2. Інтерполювання та чисельне інтегрування.
Разом – зм. модуль 2 8 6 16      
             
Змістовий модуль 3. Чисельне розв’язування нелінійних рівнянь та систем.
Разом – зм. модуль 3 4 4 10      
Змістовий модуль 4. Чисельне розв’язування задачі Коші та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.            
Разом – зм. модуль 4 8 8 16      
Усього годин 28 28 56      

 

                                                                                                                              

 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

 

Поточне тестування та самостійна роботаколок-віумекза-менСума
Зміст. Мод. 1Зміст. мод. 2Зміст. мод.3Зміст. мод.4Зміст.мод.52050100
88776

Рекомендована література

Нижчеперелічена література наявна накафедрі в друкованому і електронному форматах.

Базова

 1. Шахно С.М. Чисельні методи лінійної алгебри.- Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2007. – 245с.
 2. Цегелик Г.Г. Чисельні методи. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 408с.
 3. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень.-К.: Вища школа, 1995.- Ч.1, Ч.2.
 4. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы.- М.: Наука, 1982.

 

Допоміжна

 1. Крылов В.И., БобковВ.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы. – М.: Наука, 1976, т.1. – 304с.
 1. Азаров А.И. та др. Сборник задач по методам вычислений. – Мн.: Изд-во БТУ, 1983. – 287с.
 1. Калиткин Н. Численные методы.-М.: Наука, 1978. – 512с.