Математичне моделювання в науці і технологіях (пм)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент, ст. наук. співробітник Кухарський В. М.ПМп-41, ПМп-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ПМп-41доцент, ст. наук. співробітник Кухарський В. М.
ПМп-42доцент, ст. наук. співробітник Кухарський В. М.

Опис курсу

Мета.
Метою курсу є вивчення основних форм і принципів представлення математичних моделей, ознайомлення з числовими методами розв’язування складних науково-технічних задач. У курсі висвітлюються питання комп’ютерного моделювання та обчислювального експерименту. Розглянуто методи обробки даних, отриманих в результаті наукових або виробничих експериментів; моделі дослідження процесів, виявлення закономірностей у поведінці об’єктів, процесів і систем. Дисципліною передбачено розгляд питань, пов’язаних з комп’ютерним моделюванням явищ акустики, гідродинаміки, дифузії та адвекції-дифузії, теплопровідності та конвективної теплопровідності, механіки конструкцій.
Завдання.
Оволодіти основними теоретичними аспектами математичного та комп’ютерного моделювання. Ознайомитись з принципами побудови та реалізації мататичних моделей широкого класу задач математичної фізики. Освоїти методи імітаційного моделювання.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:основні аспекти вибору та побудови математичних моделей складних фізико-хімічних процесів, явищ екології, гідродинаміки, механіки, соціо-економічних процесів.
вміти: на практиці розробляти математичні моделі, вибирати та застосовувати числові методи їх розв’язування, використовувати спеціальне програмне забезпечення, створювати власні програмні продукти розв’язування широкого класу задач математичної фізики.

Рекомендована література

1. Кухарський В.М. Комп’ютерне моделювання засобами FEMLAB. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 144с.
2. Згуровский М.З., Скопецкий В.В., Хрущ В.К. и др. Численное моделирование распространения загрязнений в окружающей среде. – К.: Наукова думка, 1997. – 260с.
3. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. – М.:Мир, 1986. – 318с.
4. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М.:Нука, 1982. – 90c.
5. Марчук Г.И., Агошков В.И. Введение в проекционно-сеточные методы. – М.:Наука, 1981. – 416с.
6. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Численные методы решения задач конвекции-диффузии. – М.:Эдиториал УРСС, 1999. – 248с.
7. Сергиенко И.В., Скопецкий В.В., Дейнека В.С. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах. – К.: Наукова думка, 1991. – 432с.
8. http://matmodelling.pbnet.ru.
9. http://intuit.ru.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму