Виробнича практика (124 – системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає
10Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9професор Шахно С. М., професор Чабанюк Я. М.
10професор Шахно С. М., професор Чабанюк Я. М.

Опис курсу

Виробнича практика студентів ОНП “Системний аналіз” є невід’ємною частиною підготовки фахівців, основним завданням якої є практична підготовка. Вона проводиться на оснащених відповідним чином базах  університету та на підприємствах, в організаціях і установах різних галузей господарства.

На практиці часто необхідно розв’язувати нелінійні задачі, які формулюються у вигляді систем нелінійних диференціальних рівнянь із відповідними початковими та крайовими умовами. Також швидкий розвиток чисельних методів  розв’язування нелінійних крайових задач математичної фізики викликає необхідність вивчення їх на сучасному рівні студентами, які навчаються за спеціальністю “Системний аналіз”.

З іншої сторони розвиток системного аналізу та теорії прийняття рішень вимагає знань в галузі формальних та порівняльних методів пошуку оптимальних рішень, зокрема в умовах конфлікту.

Однак в основних курсах ці питання  вивчаються недостатньо. Даний спецкурс є розширенням окремих тем курсу “Чисельні методи” та є логічним продовженням   курсів  ”Методи оптимізації”,  ”Системного аналізу”.

При розгляді конкретних методів з перелічених розділів основна увага зосереджується на строгій постановці задач, обґрунтуванню їх коректності, розгляду ідей побудови методів. Викладення матеріалу здійснюється на основі понять математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри, методів оптимізації, теорії диференціальних рівнянь. Студенти мають можливість представити результати своїх індивідуальних завдань.

У курсі вивчаються різницеві схеми та обчислювальні методи  розв’язування нелінійних крайових задач для  звичайних диференціальних рівнянь та задач математичної фізики, методи зведення нелінійних крайових задач  для ЗДР до  задач Коші та систем нелінійних алгебраїчних рівнянь, метод лінеаризації, методи продовження розв’язку за параметром, методи розв’язування нелінійних задач газової динаміки. Вивчаються питання чисельної стійкості та збіжності алгоритмів і  їх реалізації на комп’ютерах.

Розглядаються застосування випадкових процесів та стохастичних диференціальних  рівнянь для розв’язку задач стохастичної оптимізації.   Також розглядаються математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту,  усі етапи системного дослідження, класифікація типових задач прийняття рішень в умовах конфлікту.

Силабус:

Завантажити силабус