Теорія і методи прийняття рішень (прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9ПМп-52м, ПМп-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ПМп-52м
ПМп-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань

11, Математика та статистика

Дисципліна спеціалізації
Модулів – 1 Спеціальність

113, прикладна математика

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й
Семестр
Загальна кількість годин – 90 1-й
Лекції
Тижневих годин для

денної форми навчання:

аудиторних – 2,

самостійної роботи

студента –3,5

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

магістр

1 год. год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
1 год. год.
Самостійна робота
3,5 год. год.
ІНДЗ:
Вид контролю: іспит

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни за вибором

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з базовими поняттями та методами теорії прийняття рішень для успішного розв’язування актуальних проблем вибору. Курс включає певний об’єм лекційних та лабораторних занять, а також передбачає виконання кожним студентом індивідуального завдання, що супроводжується публічним виступом на занятті. Предметом вивчення є основні поняття та сучасні методи теорії прийняття рішень, а також відповідний математичний апарат. У результаті вивчення даного курсу студент повинен добре розуміти специфіку формулювання задач прийняття рішень,а також впевнено орієнтуватись у різних методах багатокритеріальної оптимізації. У результаті вивчення даного курсу студент також повинен знати основне коло проблем, до розв’язування яких можна застосовувати методи теорії прийняття рішень, володіти класичними та актуальними методами дослідження та розв’язування типових задач теорії прийняття рішень.

 

  1. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль
Змістовий модуль 1. Основні поняття та означення.
Разом – зм.. модуль1 45 8 8 29
Змістовий модуль 2. Актуальні методи теорії прийняття рішень .
Разом – зм.. модуль 2 45 8 8 29
Усього годин 90 16 16 58

Розподіл балів, що присвоюється студентам

 

Поточне тестування та самостійна робота Рефе-рат Екза-мен Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Контрольне опит. 10 50 100
15 15 10

Рекомендована література

  1. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія.- К.:ЦУЛ, 2003.-202 с.
  2. Макаров И.М.,Виноградская Т.М.,Рубчинский А.А.,Соколов В.Б. Теория выбора и принятия решений.-М.:Наука,1982.-328 с.
  3. Волошин О.Ф.,Мащенко С.О. Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт з теорії прийняття рішень.- К.,2001.
  4. Волошин О.Ф.,Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень.- К.,2006.-304 с.
  5. Волошин О.Ф.,Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень.- К.,2010.-336 с.
  6. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник.- Львів: „Новий світ-2000”.-424 с.
  7. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: Учебник.- М.:Университетская книга, Логос,2006.-392 с.