Теорія і методи прийняття рішень (прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9ПМп-52м, ПМп-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ПМп-52м
ПМп-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни
денна форма навчаннязаочна форма навчання
Кількість кредитів – 3Галузь знань

11, Математика та статистика

Дисципліна спеціалізації
Модулів – 1Спеціальність

113, прикладна математика

Рік підготовки:
Змістових модулів – 21-й
Семестр
Загальна кількість годин – 901-й
Лекції
Тижневих годин для

денної форми навчання:

аудиторних – 2,

самостійної роботи

студента –3,5

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

магістр

1 год.год.
Практичні, семінарські
год.год.
Лабораторні
1 год.год.
Самостійна робота
3,5 год.год.
ІНДЗ:
Вид контролю: іспит

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни за вибором

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з базовими поняттями та методами теорії прийняття рішень для успішного розв’язування актуальних проблем вибору. Курс включає певний об’єм лекційних та лабораторних занять, а також передбачає виконання кожним студентом індивідуального завдання, що супроводжується публічним виступом на занятті. Предметом вивчення є основні поняття та сучасні методи теорії прийняття рішень, а також відповідний математичний апарат. У результаті вивчення даного курсу студент повинен добре розуміти специфіку формулювання задач прийняття рішень,а також впевнено орієнтуватись у різних методах багатокритеріальної оптимізації. У результаті вивчення даного курсу студент також повинен знати основне коло проблем, до розв’язування яких можна застосовувати методи теорії прийняття рішень, володіти класичними та актуальними методами дослідження та розв’язування типових задач теорії прийняття рішень.

 

  1. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і темКількість годин
Денна формаЗаочна форма
Усьогоу тому числіУсьогоу тому числі
лплабіндсрлплабіндср
12345678910111213
Модуль
Змістовий модуль 1. Основні поняття та означення.
Разом – зм.. модуль1458829
Змістовий модуль 2. Актуальні методи теорії прийняття рішень .
Разом – зм.. модуль 2458829
Усього годин90161658

Розподіл балів, що присвоюється студентам

 

Поточне тестування та самостійна роботаРефе-ратЕкза-менСума
Змістовий модуль 1Змістовий модуль 2Контрольне опит.1050100
151510

Рекомендована література

  1. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія.- К.:ЦУЛ, 2003.-202 с.
  2. Макаров И.М.,Виноградская Т.М.,Рубчинский А.А.,Соколов В.Б. Теория выбора и принятия решений.-М.:Наука,1982.-328 с.
  3. Волошин О.Ф.,Мащенко С.О. Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт з теорії прийняття рішень.- К.,2001.
  4. Волошин О.Ф.,Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень.- К.,2006.-304 с.
  5. Волошин О.Ф.,Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень.- К.,2010.-336 с.
  6. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник.- Львів: „Новий світ-2000”.-424 с.
  7. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: Учебник.- М.:Университетская книга, Логос,2006.-392 с.