Теорія ймовірності та математична статистика (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Гнатишин О. П.ПМп-21, ПМп-22
532Гнатишин О. П.ПМп-31, ПМп-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ПМп-21Гнатишин О. П., Николайчук Л. В.
ПМп-22Николайчук Л. В., Гнатишин О. П.
516ПМп-31Гнатишин О. П., Николайчук Л. В.
ПМп-32Гнатишин О. П., Николайчук Л. В.

Опис курсу

Мета. Вивчення ймовірнісно-стастистичних  методів, які дозволять у подальшому засвоїти спеціальні дисципліни, що базуються на ймовірнісних моделях.

Короткий опис. У курсі висвітлюються такі питання: ймовірності випадкових подій; послідовність незалежних випробувань; випадкові величини; числові характеристики випадкових величин; закон великих чисел; характеристичні функції випадкових змінних; ланцюг Маркова; стохастичні процеси. Основі поняття математичної статистики; оцінювання невідомих параметрів розподілів; критерії, основані на порівнянні ймовірностей та відповідних частот; варіаційний аналіз; кореляційний та регресійний аналіз.

Завдання. Оволодіти основними теоретичними аспектами ймовірнісного  моделювання процесів у технічних, економічних та екологічних системах. Освоїти методи практичного рішення ймовірнісних задач  з використанням сучасної обчислювальної техніки і проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм.

У результаті вивчення даного курсу  студент повинен

знати: головні  аспекти вибору та побудови ймовірнісних моделей з метою ефективного вирішення технічних, економічних та управлінських задач.

вміти: на практиці застосовувати ймовірнісні моделі при математичному моделюванні процесів в технічних системах; розв’язувати оптимізаційні задачі управління технологічними процесами  з використанням ймовірнісних методів.