Сучасні технології програмування (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936ПМа-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
936ПМа-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

 • Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни
денна форма навчаннязаочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3Галузь знань

0403, Системні науки та кібернетика

(шифр, назва)

Нормативна

 

Модулів – 1Спеціальність

8.04030101, прикладна математика

(шифр, назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 6-й
Загальна кількість годин – 96Семестр
11-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

2 год.год.
Практичні, семінарські
год.год.
Лабораторні
2 год.год.
Самостійна робота
2 год.год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

      Мета. Програмування у різних галузях є складною задачею. Одним із найважчих випадків є розробка програмного забезпечення на замовлення комерційних організацій. Це пов’язано із прихованою складністю, яка може бути спричинена змінами замовником вимог до програмного забезпечення в процесі розробки, багами у бібліотеках, на яких базується проект, не можливістю горизонтального масштабування за допомогою збільшення числа розробників і т.д. З практики у середовищі ІТ компаній та розробників виробились підходи для подолання зазначених труднощів, а саме це: виокремлення хороших практик програмування, дотримання стилю кодування, розробка архітектури проекту, використання патернів, автоматизація і т.д.

 

     Завдання. Головним завданням курсу є пояснити студентам принципи, на яких базуються сучасні підходи до програмування та навчити студентів використовувати їх у власних цілях.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні концепції проектування програм, розробки користувацького інтерфейсу та серверної частини;

вміти: застосовувати вивчені підходи та засоби для реалізації конкретних задач.

 

 

 

 

 1. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і темКількість годин
Денна формаЗаочна форма
Усього у тому числіУсього у тому числі
Лплабіндсрлплабіндср
12345678910111213
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Вступ.
Змістовий модуль 2. Інтерфейс користувача (fontend).
Разом – зм. модуль 2 14 14 14      
Змістовий модуль 3.   Серверна розробка (backend).
Разом – зм. модуль 3 6 6 6      
Змістовий модуль 4. Патерни програмування.
Разом – зм. модуль 4 10 10 10      
Усього годин 32 32 32      

 

 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

 

Самостійна робота та поточний контрольЕкзаменСума
Зміст. мод. 2Зміст. мод. 3Зміст. мод.450100
171716

Рекомендована література

 1. Frederick P. Brooks Jr. The Mythical Man-Month, Anniversary Edition: Essays On Software Engineering, – Pearson Education, – 1995.
 2. Kent Beck, Cynthia Andres. Extreme Programming Explained: Embrace Change, – Addison-Wesley Professional, – 2004.
 3. David Flanagan. JavaScript: The Definitive Guide, – O’Reilly Media, Inc., – 2011.
 4. Douglas Crockford. JavaScript: The Good Parts: The Good Parts, – O’Reilly Media, Inc., – 2008.
 5. Martin Fowler. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, – Addison-Wesley Professional, – 2004.
 6. Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates. Head First Design Patterns, – O’Reilly Media, Inc., – 2004.
 7. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, – Pearson Education, – 1994.