Сучасні технології програмування (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936ПМа-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
936ПМа-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

 • Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань

0403, Системні науки та кібернетика

(шифр, назва)

Нормативна

 

Модулів – 1 Спеціальність

8.04030101, прикладна математика

(шифр, назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3   6-й
Загальна кількість годин – 96 Семестр
11-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

2 год. год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
2 год. год.
Самостійна робота
2 год. год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

      Мета. Програмування у різних галузях є складною задачею. Одним із найважчих випадків є розробка програмного забезпечення на замовлення комерційних організацій. Це пов’язано із прихованою складністю, яка може бути спричинена змінами замовником вимог до програмного забезпечення в процесі розробки, багами у бібліотеках, на яких базується проект, не можливістю горизонтального масштабування за допомогою збільшення числа розробників і т.д. З практики у середовищі ІТ компаній та розробників виробились підходи для подолання зазначених труднощів, а саме це: виокремлення хороших практик програмування, дотримання стилю кодування, розробка архітектури проекту, використання патернів, автоматизація і т.д.

 

     Завдання. Головним завданням курсу є пояснити студентам принципи, на яких базуються сучасні підходи до програмування та навчити студентів використовувати їх у власних цілях.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні концепції проектування програм, розробки користувацького інтерфейсу та серверної частини;

вміти: застосовувати вивчені підходи та засоби для реалізації конкретних задач.

 

 

 

 

 1. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
Л п лаб інд ср л п лаб інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Вступ.
Змістовий модуль 2. Інтерфейс користувача (fontend).
Разом – зм. модуль 2   14   14   14            
Змістовий модуль 3.   Серверна розробка (backend).
Разом – зм. модуль 3   6   6   6            
Змістовий модуль 4. Патерни програмування.
Разом – зм. модуль 4   10   10   10            
Усього годин   32   32   32            

 

 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

 

Самостійна робота та поточний контроль Екзамен Сума
Зміст. мод. 2 Зміст. мод. 3 Зміст. мод.4 50 100
17 17 16

Рекомендована література

 1. Frederick P. Brooks Jr. The Mythical Man-Month, Anniversary Edition: Essays On Software Engineering, – Pearson Education, – 1995.
 2. Kent Beck, Cynthia Andres. Extreme Programming Explained: Embrace Change, – Addison-Wesley Professional, – 2004.
 3. David Flanagan. JavaScript: The Definitive Guide, – O’Reilly Media, Inc., – 2011.
 4. Douglas Crockford. JavaScript: The Good Parts: The Good Parts, – O’Reilly Media, Inc., – 2008.
 5. Martin Fowler. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, – Addison-Wesley Professional, – 2004.
 6. Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates. Head First Design Patterns, – O’Reilly Media, Inc., – 2004.
 7. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, – Pearson Education, – 1994.