JAVA-програмування: від серверних аплікацій до користувацьких інтерфейсів (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10Вавричук В. Г.ПМп-52м, ПМп-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ПМп-51мВавричук В. Г.
ПМп-52мВавричук В. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

 • Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни
денна форма навчаннязаочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3Галузь знань

0403, Системні науки та кібернетика

(шифр, назва)

Нормативна

 

Модулів – 1Спеціальність

8.04030101, прикладна математика

(шифр, назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 5-й
Загальна кількість годин – 96Семестр
10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

1 год.год.
Практичні, семінарські
год.год.
Лабораторні
1 год.год.
Самостійна робота
2 год.год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

      Мета. Даний курс присвячений сучасним технологіям та засобам роботи з використанням Java. В останні роки мова та середовище Java займає лідируючі позиції на ринку як інструмент розробки програмного забезпечення. Така ситуація зумовлена перевагами Java середовища: безпечність, автоматичне керування пам’ятю, об’єктна орієнтованість, поширена стандартна бібліотека та вільні фреймворки і бібліотеки. Тому для програміста важливо бути знайомим з принципими та технологіями впровадженими мовою Java. Даний курс розглядає їх у двох практичних аспектах: серверні програми та користувацький інтерфейс.

 

     Завдання. Головним завданням курсу є пояснити студентам принципи та підходи у програмуванні на Java.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні концепції проектування програм на Java, розробки серверних аплікацій та програмування користувацьких інтерфейсів;

вміти: застосовувати вивчені підходи та засоби для реалізації конкретних задач.

 

 

 

 

 1. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і темКількість годин
Денна формаЗаочна форма
Усього у тому числіУсього у тому числі
лплабіндсрлплабіндср
12345678910111213
Модуль 1
Змістовий модуль 1.    Мова Java та ядро Java.
Разом – зм. модуль1 8 8 16      
Змістовий модуль 2.   Серверна розробка на Java.
Разом – зм. модуль 2 4 4 16      
Змістовий модуль 3.   Програмування користувацького інтерфейсу на Java.
Разом – зм. модуль 3 4 4 32      
Усього годин 16 16 72      

 

 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

 

Самостійна робота та поточний контрольЗалікСума
Зміст. мод. 1Зміст. мод. 2Зміст. мод.350100
102020

Рекомендована література

Базова

 1. Angelika Langer. Java Generics FAQ. // http://www.angelikalanger.com/GenericsFAQ/JavaGenericsFAQ.html
 2. Корнелл Г., Хорстманн К. Java 2. Основы. Библиотека профессионала. Т. 1. – М.: Вильямс, 2006. – 896 с.
 3. Корнелл Г., Хорстманн К. Java 2. Основы. Библиотека профессионала. Т. 2. – М.: Вильямс, 2006. – 896 с.
 4. Bruce Eckel. Thinking in Java (4th edition). – Prentice Hall, 2006 – 1150 p.
 5. Joshua Bloch. Effective Java (2nd Edition). – Addison-Wesley, 2008 – 346 p.

 

Допоміжна

 1. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Програмування мовою Java: використання фундаментальних класів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – 76 с.
 2. Копитко М.Ф., Іванків К.С. Основи програмування мовою Java: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 83 с.