JAVA-програмування: від серверних аплікацій до користувацьких інтерфейсів (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10Вавричук В. Г.ПМп-52м, ПМп-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ПМп-51мВавричук В. Г.
ПМп-52мВавричук В. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

 • Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань

0403, Системні науки та кібернетика

(шифр, назва)

Нормативна

 

Модулів – 1 Спеціальність

8.04030101, прикладна математика

(шифр, назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3   5-й
Загальна кількість годин – 96 Семестр
10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

1 год. год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
1 год. год.
Самостійна робота
2 год. год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

      Мета. Даний курс присвячений сучасним технологіям та засобам роботи з використанням Java. В останні роки мова та середовище Java займає лідируючі позиції на ринку як інструмент розробки програмного забезпечення. Така ситуація зумовлена перевагами Java середовища: безпечність, автоматичне керування пам’ятю, об’єктна орієнтованість, поширена стандартна бібліотека та вільні фреймворки і бібліотеки. Тому для програміста важливо бути знайомим з принципими та технологіями впровадженими мовою Java. Даний курс розглядає їх у двох практичних аспектах: серверні програми та користувацький інтерфейс.

 

     Завдання. Головним завданням курсу є пояснити студентам принципи та підходи у програмуванні на Java.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні концепції проектування програм на Java, розробки серверних аплікацій та програмування користувацьких інтерфейсів;

вміти: застосовувати вивчені підходи та засоби для реалізації конкретних задач.

 

 

 

 

 1. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1.    Мова Java та ядро Java.
Разом – зм. модуль1   8   8   16            
Змістовий модуль 2.   Серверна розробка на Java.
Разом – зм. модуль 2   4   4   16            
Змістовий модуль 3.   Програмування користувацького інтерфейсу на Java.
Разом – зм. модуль 3   4   4   32            
Усього годин   16   16   72            

 

 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

 

Самостійна робота та поточний контроль Залік Сума
Зміст. мод. 1 Зміст. мод. 2 Зміст. мод.3 50 100
10 20 20

Рекомендована література

Базова

 1. Angelika Langer. Java Generics FAQ. // http://www.angelikalanger.com/GenericsFAQ/JavaGenericsFAQ.html
 2. Корнелл Г., Хорстманн К. Java 2. Основы. Библиотека профессионала. Т. 1. – М.: Вильямс, 2006. – 896 с.
 3. Корнелл Г., Хорстманн К. Java 2. Основы. Библиотека профессионала. Т. 2. – М.: Вильямс, 2006. – 896 с.
 4. Bruce Eckel. Thinking in Java (4th edition). – Prentice Hall, 2006 – 1150 p.
 5. Joshua Bloch. Effective Java (2nd Edition). – Addison-Wesley, 2008 – 346 p.

 

Допоміжна

 1. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Програмування мовою Java: використання фундаментальних класів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – 76 с.
 2. Копитко М.Ф., Іванків К.С. Основи програмування мовою Java: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 83 с.