Розробка програмного та математичного забезпечення для моделювання еволюційних процесів

Дата проведення: 2022.03.29 о 11:00 год.

29.03.2022 об 11:00 відбудеться міжкафедральний науковий семінар з метою презентації результатів дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії.

Тема доповіді: Розробка програмного та математичного забезпечення для моделювання еволюційних процесів.

Доповідач: аспірант Глова Андрій Романович, асистент кафедри програмування.

Запрошуються усі бажаючі.

Онлайн-посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI4OWZlNWQtOWQ2OS00NzAwLWI1NDctOTE4YTkxZjIwODgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%227bc1c454-7b4f-4f05-9fb5-b2c63dc0bb66%22%7d