Міжнародні проекти та гранти, госпдоговори

Держбюджетна тематика:

Держбюджетна тематика:

Пі-17П “Побудова, аналіз і програмна реалізація чисельних методів для прямих та обернених задач фізики та механіки”

Науковий керівник – проф. Хапко Р. С.
Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2016

Пп-151Ф “Побудова чисельних методів і програмно-алгоритмічного забезпечення для різномасштабного математичного моделювання”

Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2015

По-119П “Методи дослідження нелінійних динамічних систем, задач оптимізації, аналізу даних на основі карт Кохонена”

Наукові керівники – проф. Притула М. М., проф. Бартіш М. Я.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2013

Пі-120П “Чисельне розв’язування прямих і обернених задач математичної фізики і механіки проекційно-сітковими методами”

Наукові керівники – проф. Шинкаренко Г. А., проф. Хапко Р. С.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2013

По-66П “Математичні методи дослідження нелінійних динамічних систем, індуктивних методів моделювання даних і задач оптимізації”

Наукові керівники – проф. Притула М. М., проф. Бартіш М. Я.
Термін виконання: 01.01.2010 – 31.12.2011

Пп-67ф “Побудова чисельних методів і програмно-алгоритмічних засобів для D-адаптивного комп’ютерного моделювання систем”

Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 01.01.2010 – 31.12.2012

Пі-68П “Побудова та аналіз чисельних методів для диференціальних та інтегральних рівнянь математичної фізики і механіки”

Наукові керівники – проф. Шинкаренко Г. А., проф. Хапко Р. С.
Термін виконання: 01.01.2010 – 31.12.2011

Пр-32П “Розробка інформаційної системи для онлайнових курсів у вищих навчальних закладах”

Науковий керівник – проф. Височанський В. С.
Термін виконання: 01.01.2009 – 31.12.2010

Пі-224П “Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь та інтегральних рівнянь математичної фізики і механіки”

Наукові керівники – проф. Шинкаренко Г. А., д.ф.м.н., доц. Хапко Р. С.
Термін виконання: 01.01.2008 – 31.12.2009

По-223П “Математичні методи дослідження динамічних та адаптивних систем і задач оптимізації”

Наукові керівники – проф. Притула М. М., проф. Бартіш М. Я.
Термін виконання: 01.01.2008 – 31.12.2010

Пп-106Ф “Розробка числових методів та програмно-алгоритмічних засобів для гетерогенного моделювання процесів у неоднорідних середовищах з різномасштабними включеннями”

Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 01.01.2007 – 31.12.2009

Об-110П “Розробка CMS-системи керування Веб-сайтом вищого навчального закладу”

Науковий керівник – проф. Шинкаренко Г. А.
Термін виконання: 01.01.2007 – 31.12.2008

Пі-70Ф “Методи обчислювальної математики для сингулярно збурених та еволюційних задач фізики і механіки”

Науковий керівник – проф. Шинкаренко Г. А.
Термін виконання: 01.01.2006 – 31.12.2007

ПМ-22Ф “Розробка нових чисельних методів розв’язування задач математичного аналізу та диференціальних рівнянь”

Науковий керівник – проф. Цегелик Г. Г.
Термін виконання: 01.01.2005 – 31.12.2007

ПО-23Ф “Розробка Лі-алгебраїчних, ітераційних методів для динамічних систем, задач оптимізації та навчання нейронних мереж”

Науковий керівник – проф. Притула М. М.
Термін виконання: 01.01.2005 – 31.12.2007

Пб-21Ф “Метод інтегральних рівнянь для еволюційних задач та статичних і динамічних задач теорії потенціалу”

Науковий керівник – доц. Хапко Р. С.
Термін виконання: 01.01.2005 – 31.12.2007

ОБ-29П “Система автоматичного генерування друкованих та електронних видань учбового закладу”

Науковий керівник – проф. Шинкаренко Г. А.
Термін виконання: 01.01.2005 – 31.12.2006

ПП-231Ф “Розробка математичних методів та програмно-алгоритмічних засобів для гетерогенного моделювання процесів у неоднорідних середовищах”

Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 01.01.2004 – 31.12.2006

ПІ-171Б “Адаптивні та стабілізовані апроксимації методу скінченних елементів для еволюційних проблем механіки, біофізики та охорони довкілля”

Науковий керівник – проф. Шинкаренко Г. А.
Термін виконання: 01.01.2003 – 31.12.2005

ПМ-169Б “Розробка нових чисельних методів мажорантного типу розв’язування задач математичного аналізу та диференціальних рівнянь”

Науковий керівник – проф. Цегелик Г. Г.
Термін виконання: 01.01.2003 – 31.12.2005

ПО-168Б “Побудова і дослідження Лі-алгебраїчних, ітераційних методів розв’язування нелінійних динамічних і функціональних рівнянь та задач оптимізації”

Науковий керівник – проф. Притула М. М.
Термін виконання: 01.01.2003 – 31.12.2005

ПБ-170Б “Чисельне розв’язування еволюційних задач та самоузгоджених задач теорії потенціалу за допомогою інтегральних рівнянь”

Науковий керівник – доц. Хапко Р. С.
Термін виконання: 01.01.2003 – 31.12.2005

ПП-84Б “Розробка математичних моделей і чисельних схем для дослідження процесів у неоднорідних середовищах”

Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 01.01.2001 – 31.12.2003

Пі-97Б “Розробка системи управління інформаційними масивами WEB-сайтів університету”

Науковий керівник – доц. Горлач В. М.
Термін виконання: 01.03.2001 – 31.12.2002

Пм-56Б “Розробка нових підходів та методів чисельного розв’язування задач математичного аналізу, алгебри, диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики”

Науковий керівник – проф. Цегелик Г. Г.
Термін виконання: 01.01.2000 – 31.12.2002

По-58Б “Побудова і дослідження ітераційних методів розв’язування нелінійних функціональних рівнянь, динамічних систем та задач оптимізації”

Науковий керівник – проф. Притула М. М.
Термін виконання: 01.01.2000 – 31.12.2002

ОБ-73Б “Створення програмного та інформаційного забезпечення для формування інформаційних компакт-дисків”

Науковий керівник – проф. Шинкаренко Г. А.
Термін виконання: 01.04.2000 – 31.12.2002

Пі-57Б “Математичне моделювання та інформаційні технології в проблемно-орієнтованих системах”

Науковий керівник – проф. Шинкаренко Г. А.
Термін виконання: 01.01.2000 – 31.12.2002

Міжнародна тематика:

Міжнародна тематика:

Project QUAERE 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP “Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines”

Керівник проекту – доц. Кухарський В. М.
Термін виконання: 2015-2017

Project 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR “INURE: Integrated University Management System: EU Experience On NIS Countries’ Ground”

Основний партнер – Germany, Koblenz-Landau University
Керівник проекту – доц. Кухарський В. М.
Термін виконання: 2013-2014

Application for Swedish Institute Funding. Education for Entrepreneurship and Innovation (E4E&I)

Основний партнер – Stockholms Universitet
Партнери – Institutionen for data- och systemvetenskap, DSV, Lviv Regional State Administration; Department of Economy and Industrial Policy; Ayond AB; Sweden SME; SoftServe, Ukraine; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)
Керівник проекту – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2012-2014

Project 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES “INARM: Informatics and Management: Bologna-Style Qualification Frameworks”

Основний партнер – Poland, Uniwersytet Marii Curie-Skіodowskiey w Lubline [UMCS]
Керівник проекту – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2012-2014

Project 144742-TEMPUS-2008-DE-JPHES “Educational Centers’ Network on Modern Technologies of Local Governing – creating of training centers of information and e-goverment technology studying for employees of local government administrations”

Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2009-2010

University Business Development Centre

Україно-шведський проект у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Веб-сторінка проекту – http://idealab.files.lviv.ua
Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2005-2009

Проект № M492-2003 “Моделювання процесів забруднення грунтів засобами захисту рослин з використанням сучасних комп’ютерних технологій” (Modelling of ground contamination by means of plant protection by using novel computer technologies)

Проект у рамках міжнародної співпраці між Україною та Угорщиною
Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2003-2004

Проект № 2М/271-2000 “Розробка математичних моделей і чисельних схем для розв’язування задач конвективного і дифузійного поширення забруднень” (Development of mathematical and numerical models for advection-diffusion contamination)

Проект у рамках міжнародної співпраці між Україною та Угорщиною
Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2000-2001