Andrii Melnychyn

Position: Associate Dean, Faculty of Applied Mathematics and Informatics of educational and methodical work, Associate Professor, Theory of Optimal Processes Department

Scientific degree: Candidate of Technical Sciences

Academic status: Associate Professor

Email: andriy.melnychyn@lnu.edu.ua

Web page: ami.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Problems of optimization modern information technologies.

Courses

Selected publications

 1. Мельничин А. В. Основи фінансового аналізу: тексти лекційА. В. Мельничин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 80 с.
 2.  Мельничин А.В. Вступ до науково-дослідницької роботи : методичні вказівки до написання та захисту науково-дослідницьких робіт з інформатики / А. В. Мельничин, І. А. Лема. – Львів : Видавництво “Львівської політехніки”, 2014. – 112с.
 3. Цегелик Г. Г. Порівняльний аналіз ефективності методів пошуку інформації у файлах баз даних / Г. Г. Цегелик, А. В. Мельничин // Відбір і обробка інформації.  – 2005.  – №23(99).  – С. 135–142.
 4. Цегелик Г. Г. Ефективність методу r– рівневого блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів / Г. Г. Цегелик, А. В. Мельничин // Вісн. НУ “Львівська політехніка”. Сер. Інформаційні системи та мережі. – 2005. – № 549. – С. 184–192.
 5. Мельничин А. В. Ефективність методу пошуку інформації у файлах баз даних, який враховує розподіл імовірностей звертання до записівА. В. Мельничин, М. І. Філяк, Г. Г. Цегелик // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2006. – №6. – С. 187–191.
 6. Цегелик Г.Г. Метод пошуку інформації у файлах баз даних, який враховує розподіл імовірностей звертання до записівГ. Г.Цегелик, А. В. Мельничин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4.  – С. 169–177.
 7. Мельничин А. В. Використання методу найменших квадратів для побудови наближених методів пошуку інформації у файлах баз данихА. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 6.  – С. 116–122.
 8. Мельничин А.В. Ефективність методу двійкового пошуку інформації у файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записівА. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2006.  – Вип. 11.  – C. 225–229.
 9. Мельничин А.В. Методи пошуку інформації в файлах баз даних та їх ефективність для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Зб. наук. праць Української академії друкарства „Комп’ютерні технології друкарства”.  – №16. – 2006. – С. 41–52.
 10. Мельничин А. В. Аналіз методів пошуку інформації в файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів / А. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Зб. наук. праць Української академії друкарства „Комп’ютерні технології друкарства”. – №15.  – 2006.  – С. 95–112.
 11. Мельничин А. В. Оптимальні стратегії пошуку записів в послідовних файлах баз даних при використанні методу блочного пошуку в локалізованому блоці записів / А. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип. 18. – С. 92–98.
 12. Мельничин А.В. Ефективність оптимальних схем варіантів пошуку інформації у послідовних файлах баз данихА. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2010.  – Вип. 16.  – C. 47–53.
 13. Мельничин А.В. Порівняльний аналіз оптимальних схем пошуку інформації у послідовних файлах баз даних із використанням методу блокового пошукуА. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2011.  – Вип. 17.  – C. 22–28.
 14. Мельничин А. В. Другий варіант побудови оптимальних стратегій пошуку записів у послідовних файлах баз даних за використання блочного пошукуА. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22 №1. – С.92–98.
 15. Мельничин А.В. Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз данихА. В. Мельничин, Г. Г.Цегелик // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2013.  – Вип. 20.  – C. 95–99.
 16. Біляковська О. О. Особливості системи тестування на базі соціального Інтернет-підходуО.О. Біляковська, А. В.  Мельничин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. педаг. – 2013.  – Вип. 29.  – C. 77–84.
 17. Лема І. А. Організація підготовчого етапу науково-дослідницької роботи учнів у секції інформатики МАН України / І. А. Лема, А. В. Мельничин // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал. – 2016. – № 10(53). – С. 49–51.
 18. Мельничин А. В. Науково-дослідницька робота як чинник розвитку творчих здібностей / А. В. Мельничин, О. О. Біляковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань, 2017. – № 57. – С. 35-41.
 19. Мельничин А. В. Використання системи візуалізації 3D-об’єктів у навчальному процесі. / А.В. Мельничин // зб. наук. статей за матеріалами доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання” (22 грудня 2017р.). – Львів : ЛьвДУВС. 2018. – C. 198–201.
 20. Мерцало І. Автоматизована система керування оптимальним навантаженням TRAINING MANAGER (розпорядник тренувань) під час занять у тренажерному залі. / І. Мерцало, Н. Лисак, А. Мельничин, Л. Бенцак, Б. Бенцак // зб. матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді” (20 квітня 2018р.) – Львів. Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. 2018, – С. 112–115.
 21. Мельничин А. В. Прототип пристрою відтворення інформації для людей з вадами зору / А. В. Мельничин // Матеріали XХIV Всеукр. наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів (26-28 вересня). – Львів: Вид-во Тараса Сороки.– 2018. – С. 93–95.
 22. Коркуна Н. М. Застосування механізму динамічного програмування до розв’язування задачі оптимального розподілу бюджетних коштів / Н. М. Коркуна, А. В. Мельничин, Г. Г. Цегелик // Матеріали XХIV Всеукр. наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів (26-28 вересня). – Львів: Вид-во Тараса Сороки.– 2018. – С.73–77.

Scientific biography

Born on October 17, 1981. in the village of Nadyby of the Starosambirsky District of Lviv. Since 1999 in 2004 He studied at the Faculty of Applied Mathematics and Informatics of the Ivan Franko National University of Lviv on the specialty “Social Informatics”. In 2004-2007 He was a graduate student and at the same time worked as an assistant at the Department of Discrete Analysis and Intelligent Systems, 2007-2009. Assistant of the Department of Mathematical Modeling of Socio-Economic Processes, 2009-2010. – assistant, and since 2010 – currently – Associate Professor of the Department of Theory of Optimal Processes of the Ivan Franko National University of Lviv.

In 2009 defended a thesis for a candidate of technical sciences degree in specialty 01.05.03 – mathematical and software of computing machines and systems on the theme: “Simulation and optimization of access to information of database files”. In January 2014 the academic title “Associate Professor of the Department of Theory of Optimal Processes” was awarded.

Since 2006 currently manages the work of the group “Fundamentals of Scientific Research in Informatics”, the Lviv Regional Small Academy of Sciences of Student Youth. For achievements in the training of gifted youth, in 2010, was awarded the Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine “For many years of diligent work, personal contribution to the development of education and science of Ukraine and the education of gifted youth”, and in 2014. received the thanks of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Center “Small Academy of Sciences of Ukraine” – “For creating a quality platform for the education of the future intellectual elite of Ukraine”.

 

Teaching materials

Мельничин А. В. Основи фінансового аналізу: тексти лекцій / А. В. Мельничин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 80 с.

 Мельничин А.В. Вступ до науково-дослідницької роботи : методичні вказівки до написання та захисту науково-дослідницьких робіт з інформатики / А. В. Мельничин, І. А. Лема. – Львів : Видавництво “Львівської політехніки”, 2014. – 112с.

Schedule