Муха Ігор Стефанович

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ihor.mukha@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Область наукових інтересів: математичне моделювання задач механіки суцільного середовища і застосування чисельних методів для дослідження процесів нелінійного деформування тонкостінних тіл складної форми. Автор 80 наукових публікацій, в тому числі однієї монографії. В 1991 році з групою Харківських науківців отримав авторське свідоцтво в галузі енергетичного машинобудування.

Деякі результати наукових досліджень:
Визначення критичних навантажень та форм втрати стійкості тонкостінних складових конструкцій

Це перша форма втрати стійкості трійника Це друга форма втрати стійкості трійника Це третя форма втрати стійкості трійника

Визначення зони розвитку пластичних деформацій в тонкостінному тілі

Розвиток пластичної зони у фрагменті тонкостінної конструкції

 

Курси

Вибрані публікації

 

 • Григоренко Я.М., Савула Я.Г., Флейшман Н.П., Муха И.С. Упругое равновесие составных облочек с конечной сдвиговой жесткостью // Докл. АН УССР. Сер. А.-1984.-Вып. 7.- С. 33-36.
 • Григоренко Я.М., Муха И.С., Савула Я.Г. Численная реализация двойственных вариационных принципов в теории оболочек типа Тимошенко // Докл. АН УССР. Сер. А.-1985.-Вып. 8.- С. 23-28.
 • Муха И.С., Савула Я.Г., Щербатый М.В. Метод суперэлементов в задачах оптимизации оболочек из условий прочности // Математические методы и физико-механические поля. Киев.-1987.-Вып. 25.- С. 66-71.
 • Савула Я.Г., Муха I.С., Дубовик А.В. Адаптивне чисельне моделювання пружнiх конструкцiй // Доповiдi АНУ.-1993.-, N 1. – С. 49-53.
 • Муха І.С. Лінеаризовані задачі квазістатичного термов’язкопластичного деформування твердих тіл. – Київ.:IСДО, 1995.-51с.
 • Муха І.С., Савула Я.Г. Нелінійна модель пружного деформування тонкостінних гнучких тіл // Вісник Львів. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1995. – Вип.41. – с.82-91.
 • Кисиль Р.И., Муха И.С. Безусловно устойчивые численные схемы для решения задач нелинейного деформирования твердых тел. // Прикладная механика. 1996. Т.32, № 6. С.66-73.
 • Муха І.С. Дослідження пружного деформування складових тонкостінних гнучких тіл методом скінченних елементів // Вісник Львів. ун-ту, cер. мех.-мат. – 1997. – Вип. 46. – с.35-42.
 • Муха І.С., Кісіль Р.І. Застосування комбінованого чисельного підходу в задачах термопластичного деформування тонкостінних тіл // Доп. НАН України, 1997, №6, с.69-74.
 • Дяконюк Л.М., Муха І.С., Савула Я.Г. Моделювання і дослідження тепломасоперенесення у багатошарових середовищах з тонкими включеннями // Доп. НАН України.-1998.-№12.-с.101-107.
 • Буренко В.І., Муха І.С. Чисельне дослідження стійкості тонкостінних гнучких конструкцій складної форми // Вісник Львів. ун-ту, Cер. прикладна мат. та інформатика. – 1999.-Вип. 1. – с.32-38.
 • Григоренко Я.М., Савула Я.Г., Муха И.С. Линейные и нелинейные задачи упругого деформирования оболочек сложной формы и методы их численного решения //Прикладная механика -т.36 ,№ 8.-2000.-с.3-27.
 • І.С.Муха, В.І.Буренко Упругопластическое напряженно-деформированное состояние и устойчивость тонкостенных гибких конструкций. //Теоретическая и прикладная механика.- 2001.-Вип.34 .-С.183-189;
 • Муха І.С., Коссак О.С. Методичні рекомендації до розв’язування задач механіки суцільного середовища. – Львів.:Видавничий центр Львів.нац.ун-ту.-2002.-60с.
 • Муха І.С. Чисельне дослідження процесів нелінійного пружного деформування неоднорідних тонкостінних гнучких тіл складної форми // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. -2003. с.158-160.
 • Муха И.С. Упругопластическое напряженно-деформированное состояние тонкостенных пространственных конструкций // Теорет. и прикладная механика. -2003. Вып. 40.-6 стр.
 • W. Ostapski, I. Mukha Stress state analysis of harmonic drive elements by FEM // Bulletin of the Polish academy of sciences, Technical sciences.-Vol. 55, No. 1, 2007. –p.1-9.
 • Yarema H. Savula, Karoly Jarmai, Igor S. Mukha Numerical modeling of ring-stiffened shells // Приклад¬ная механика- .2008, №11.- 14 стор.
 • Savula Y. H. Analysis of shells reinforced by massive stiffening ribs /Savula Y. H., Jarmai K., Mukha I. S. // International Applied Mechanics. Springer, New York- .2008, v. 44, №11.- p. 1309-1318. (Published 2, Aprill, 2009).
 • Муха І.С. Компютерне моделювання процесів пружного деформування товстостінних гнучких шаруватих тіл /І.С.Муха // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, 2009. – с.167-169.
 • Муха І.С. Компютерне моделювання динамічних механічних процесів за жопомогою алгоритму Ньюмарка /І.С.Муха // Сучасні проблеми механіки. – Тернопіль: Видавництво ТДТУ ім. Івана Пулюя, Львів 2009. – с.38.
 • І.С. Муха Числове дослідження процесів термопластичного деформування осесиметричних тіл з урахуванням розвантаження. /І. С. Муха, Д. М. Неспляк //Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2010. – 53, № 4. – С. 117-126.
 • Неспляк Д.М. Числове дослідження термопластичності у роторі парової турбіни за теорією пластичного течіння. /Д.М.Неспляк, І.С.Муха // Прикладні проблеми механіки та математики. – Львів: Вид-во ІППММ.- 2010. –В.8– с.125-132.
 • Муха І.С. Аналіз математичної моделі Тимошенка. /І.С.Муха, Н.Я.Савула, А.О. Стагар. //Вісн. Львів. ун–ту. Сер. пр. матем. та інф. 2012. Вип.18. C. 197–207.
 • Mukha І. S. Numerical analysis of processes of thermoplastic deformation of axisymmetric bodies with regard for unloading. / І. S. Mukha, D. М. Nespliak // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 181, No. 4, 2012. –p.438–449.
 • Муха І.С. Числове дослідження термопластичного деформування товстостінної циліндричної панелі під рухомим тепловим навантаженням./ Ігор Муха, Дмитро Неспляк // Сучасні проблеми механіки та математики. Матеріали доповідей. –Т.1 – Львів: Вид-во ІППММ.- 2013. – с. 155-157.
 • Муха I. С. Чисельне розв’язування нелiнiйної варiацiйної крайової задачi та дослiдження втрати стiйкостi числового розв’язку./ I. С. Муха // Нелінійні проблеми аналізу. V Всеукраїнська наукова конференція (19-22 вересня 2013 р.) – Вид-во Прикарп.нац.ун-тет.- 2013. – с.51.
 • Муха І. Числове дослідження просторової задачі про термопружнопластичне деформування товстостінної циліндричної панелі під дією теплового навантаження / Ігор Муха, Дмитро Неспляк // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2013, вип. 18, 219-225.
 • Муха І.С. Чисельне дослідження нелінійної крайової задачі в околі втрати стійкості числового розв’язку. / І.С.Муха //В кн. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. – Львів: Вид-во Львів.нац.ун-ту. – 2014.-с.110.
 • Муха І.С. Математичні моделі механіки суцільного середовища. – Львів: Вид-во Львів.нац.ун-ту, 2015. – 222с.
 • Дослідження поведінки наближеного розв’язку нелінійної крайової задачі в околі втрати стійкості / І. С. Муха // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2016. — Вип. 23. –стр.133-143.
 • Comparative analysis of explicit and implicit schemes for a nonlinear boundary value problem / I.S.Mukha, I.R.Prusak //Proceedings of the International Conference on Applied Mathematics. – Lviv: PAIS, 2017 –p.78-79.

 

Наукова біографія

Народився 18 вересня 1957 року у місті Тернополі.
НАВЧАННЯ
1974-1980Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. 
Студент факультету прикладної математики i механiки.
Диплом з відзнакою за спеціальністю “прикладна математика”.
1982-1985Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. 
Аспiрант факультету прикладної математики i механiки.
Науковий керівник: Савула Ярема Григорович
Тема дисертацiї: “Визначення напружено-деформованого стану складових
оболонок складної геометрії методом скінченних едементів.”
Дата захисту дисертації: 31 березня 1986 року.
ПРОФЕСIЙНА КАР’ЄРА
1980-1987Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка, 
інженер, молодший науковий співробітник НДС.
Під час навчання у аспірантурі 0.5 ставки за сумісництвом.
1987-1988Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка, 
старший науковий співробітник НДЧ.
1988-1989Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка, 
провідний науковий співробітник НДЧ.
1989-по тепе-
рішній час
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, 
доцент кафедри прикладної математики.
КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ
1992-1995Кісіль Роман Іванович 
Тема дисертацiї: “Чисельне розв’язування квазістатичних задач пружно-пластичного деформування складних тонкостінних конструкцій.”
Дата захисту дисертації: 6 листопада 2000 року.
1999-2002Буренко Владислав Іванович 
2000-2003Савула Нестор Яремович 
2004-2007Неспляк Дмитро Михайлович 
Тема дисертацiї:“Розвиток ітераційних методів стосовно задач нестаціонарної термопластичності просторових тіл.”
Дата захисту дисертації: 25 рудня 2015 року.

Розклад