Фундак Леся Ігорівна

Наукові інтереси

Обчислювальна математика,чисельні методи.

Курси

Публікації

  1. Понад 50 наукових публікацій. Деякі з них:

Навчальні посібники:

А. Т. Дудикевич, Л. І. Підківка. Чисельне розв’язування плоскої та осесиметричної задач Діріхле для рівняння Пуассона у випадку складних областей. Навчальний посібник. Львів. 2001. 101с.

Статті:

1)      Фундак Л. Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь / Л. Фундак, Г. Цегелик // Вісник Львів. ун-ту. Серія приклад. матем. та інформ. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 10. – С. 41-48.

2)      Фундак Л. І. Новий підхід ло побудови апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій та його застосування / Фундак Л. І., Цегелик Г. Г. // Волинський математичний вісник. Серія приклад. матем.: зб. наук. праць / Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2005. – Вип. 3(12). – С. 186-200.

3)      Фундак Л І. Про обчислювальну стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 18. – С. 151-156.

4)      Фундак Л. І. Чисельний метод типу трапецій розв’язування задачі Коші для одного класу звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / Л. І. Фундак, Г. Г. Цегелик // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2011. – Вип. 22, №1. – С. 153-156.

5)      Про точність наближення функцій однієї та двох дійсних змінних некласичними мажорантами Ньютона / М. І. Глебена, Н. В. Грипинська, Л. І. Фундак, Г. Г.Цегелик // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. праць ІІ-ї наук.-техн. конф., 4-5 жовтня 2012р., Львів: присвяч. пам’яті проф. Б. О. Попова / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. – Львів, 2012. – С. 15-19.

Біографія

Народилася 22 березня 1978 року в м. Львові. В 1995 р. закінчила середню школу №63 м. Львова. В 2000 році закінчила факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “прикладна математика”.  Після закінчення університету навчалась в аспірантурі. З вересня 2002 року працюю асистентом кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад