Методи обчислень (для МТП-31с)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Щербатий М. В.,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632доцент Щербатий М. В.

Опис курсу

У курсі вивчаються прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР); ітераційні методи для проблем власних значень; інтерполювання та наближення функцій; числове диференціювання та інтегрування функцій; числові методи розв’язування початкових та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь. Розглядаються алгоритмічна та програмна реалізація даних методів.

Метою даного курсу даного курсу є:
• вивчення студентами постановок основних математичних задач до яких зводиться рішення практичних проблем і чисельних методів їх розв’язання;
• набуття студентами навичок розробки алгоритмів та програмної реалізації чисельних методів;
• набуття навичок роботи з відомими комп’ютерними математичними пакетами;
• вміння здійснювати обґрунтований вибір чисельного методу при вирішенні практичної задачі.

Рекомендована література

1. Шахно С.М., Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Практикум з чисельних методів. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,2013. – 431 с.
2. Задачин В. М., Конюшенко І. Г. Чисельні методи: навчальний посібник – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 180 с.
3. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень. – К.: Вища школа, 1995.- Ч.1, Ч.2.
4. Gilat A., Subramaniam V. Numerical methods for engineers and scientists: an introduction with applications using MATLAB . – Wiley, 2014. – 559 p.
5. Quarteroni A., Saleri F., Gervasio P. Scientific Computing with MATLAB and Octave. – Springer, 2014. – 465 p.

Силабус:

Завантажити силабус