Математичні моделі механіки суцільного середовища (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Муха І. С.ПМп-31, ПМп-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ПМп-31Стягар А. О., доцент Муха І. С.
ПМп-32Стягар А. О., доцент Муха І. С.

Опис курсу

Математичне моделювання процесів природознавства в наш час стає актуальною задачею, яку треба розв’язувати для забезпечення гармонійного розвитку економіки. В даному курсі на основі простих понять з курсу шкільної фізики будується модель деформування суцільного середовища і отримуються початково-крайові задачі та крайові умови, які є математичною моделлю вказаних процесів. Студент отримує базові знання з основ тензорного аналізу, які є основою будь-якого просторового математичного моделювання, і на основі цих знань розширює шкільні знання з фізики і оволодіває методикою побудови моделей механіки суцільного середовища.
Мета – ознайомлення з сучасними методами побудови математичних моделей загалом, та моделей механіки суцільного середовища зокрема на основі тензорного аналізу. Студент також розширює шкільні знання з фізики і оволодіває методикою побудови моделей механіки суцільного середовища на базі цих знань.
Завдання – головним завданням курсу є вироблення у студентів навичок побудови складних математичних моделей механіки суцільного середовища, зокрема моделей деформування твердих тіл, в’язких рідин та газів.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні диференціальні рівняння, що описують різні процеси в суцільному середовищі.
вміти: будувати на основі вищезгаданих рівнянь математичні моделі процесів деформування середовища у формі початково-крайових задач математичної фізики.

Силабус:

Завантажити силабус