Захист інформації у комп’ютерних системах (пм)

Тип: На вибір студента

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ПМп-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ПМп-42

Опис курсу

 1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань

11, Математика та статистика

Дисципліна спеціалізації
Модулів – 1 Спеціальність

113, прикладна математика

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 1-й
Семестр
Загальна кількість годин – 90 1-й
Лекції
Тижневих годин для

денної форми навчання:

аудиторних – 3,

самостійної роботи

студента –2,5

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

магістр

2 год. год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
1 год. год.
Самостійна робота
2,5 год. год.
ІНДЗ:
Вид контролю: іспит

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни за вибором

 

Мета курсу: вивчення актуальних методів шифрування та дешифрування інформації. До складу курсу входять цикл лекцій з криптології та цикл лабораторних робіт по створенню засобів шифрування та дешифрування інформації.

     У результаті вивчення курсу „Методи захисту інформації” студенти повинні знати математичні основи сучасної криптографії, класичні методи шифрування та дешифрування інформації,  технології побудови відповідних алгоритмів шифрування та дешифрування, криптографічні протоколи обміну інформацією.

      Студенти отримують необхідні знання з класичних та сучасних методів криптографії, комп’ютерних методів криптографії, криптосистем з відкритим ключем, побудови криптографічних алгоритмів та протоколів передачі інформації, основ криптоаналізу. Студенти повинні вміти практично розв’язувати типові задачі шифрування та криптоаналізу, зокрема, володіти методами криптографії на основі еліптичних кривих.

      Вивчення курсу „Методи захисту інформації” передбачає знання з програмування, основ дискретної математики, алгебри, теорії чисел,  математичної логіки та сучасних інформаційних технологій.

      

 1. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль
Змістовий модуль 1. Симетричні методи криптування .
Разом – зм.. модуль1 30 10 4 14
Змістовий модуль 2. Методи шифрування з відкритим ключем.
Разом – зм.. модуль 2 30 10 6 14
Змістовий модуль 3. Застосування апарату еліптичних кривих у криптології.
Разом – зм. модуль 3 30 12 6 14
Усього годин 90 32 16 42

 

 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

 

Поточне тестування та самостійна робота Рефе-рат Екза-мен Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 20 50 100
10 10 10

 

Рекомендована література

Вербіцький О. Вступ до криптології / О. Вербіцький. – Львів: Вид-во н. т. л-ри, 1998. – 248 с.

 1. Ємець В. Сучасна криптографія. Основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. – Львів: Бак, 2003. – 144 с.
 2. Нечаев В.И. Элементы криптографии / В.И. Нечаев. – М.: Высшая школа, 1999. – 109 с.
 3. Ященко В.В. Введение в криптографию / В.В. Ященко. – М.: МЦНМО-ЧеРо, 1999. – 271 с.
 4. Алферов А.П. Основы криптографии / А.П. Алферов, А.Ю. Зубов, А.С. Кузьмин, А.В. Черемушкин. – М.: Гелиос АРВ., 2002. – 480 с.
 5. Коутинхо С. Введение в теорию чисел. Алгоритм RSA / С. Коутинхо. – М.: Постмаркет, 2001. – 328 с.
 6. Рябко Б.Я. Основы современной криптографиии и стеганографии / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 232 с.
 7. Горбенко І.Д. Прикладна криптологія: Теорія. Практика. Застосування: Монографія. / І.Д. Горбенко, Ю.І. Горбенко. – Харків: Видавництво „Форт”, 2012. – 880 с.