Вісник університету

Серія: прикладна математика та інформатика

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

Рік заснування:

1999

Проблематика:

висвітлення оригінальних результатів з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14612-3583 Р від 28.10.2008

Періодичність:

1-2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д.ф.-м.н., професор Шинкаренко Георгій Андрійович

Заступник головного редактора:

д.ф.-м.н., професор Цегелик Григорій Григорович

Відповідальний секретар:

канд. фіз.-мат. наук, доцент Щербина Юрій Миколайович

Члени редколегії:

д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Бартіш; канд. фіз.-мат. наук, проф. В. Височанський; д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Войтович; чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. В. Грицик; д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Іванчов; д-р фіз.-мат. наук, проф. Б. Копитко; д-р фіз.-мат. наук, доц. М. Кутнів; д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Недашковський; д-р техн. наук, проф. В. Пасічник; д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Притула; д-р фіз.-мат. наук, проф. Я. Савула; д-р фіз.-мат. наук, проф. Г. Сулим; д-р фіз.-мат. наук, проф. Р. Хапко; д р фіз.-мат. наук, проф. Є. Чапля.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-42-11
E-mail: kis@lnu.edu.ua
Сайт: visnyk-ami.lnu.edu.ua