Вагін Петро Петрович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-45

Електронна пошта: petro.vahin@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Моделювання та чисельне дослідження задач теорії тонких оболонок, а також Веб-проектування.

Курси

Публікації

1. Вагин П.П., Дубровская И.С., Сютрик И.С. Имитационная модель системы контроля качества функционирования дискретного технологического процесса // Исследование в области метрологии АСУ технологическими процессами: Сб. научн. тр. – Львов: ВНИИМИУС, 1986. – С. 45-51.
2. Торский А.Р., Вагин П.П. О влиянии остаточных напряжений на частоты свободных колебаний // Физико-химическая механика материалов.-1987.-23, № 1.- С. 82-85.
3. Максимович В.Н., Торский А.Р., Вагин П.П., Иващук Н.Л. Влияние остаточных напряжений на колебания сварной цилиндрической оболочки // Физико-химическая механика материалов. – 1988. – 24, № 6. – С. 69-72.
4. Вагин П.П., Копытко М.Ф. Расчет динамики оболочек сложной геометрии при ударных нагрузках // Влияние технологии изготовления на деформирование и разрушение конструкций из композиционных материалов.-М.: МАТИ, 1989.- С. 10-14.
5. Вагин П.П., Муха И.С., Савула Я.Г. Решение геометрически нелинейных задач статики оболочек типа Тимошенко методом конечных элементов // Вестник Львов. ун-та. Сер. мех.-мат. – 1989. – Вып. 31. – С. 67-74.
6. Вагин П.П. Численное решение задач механики деформирования гибких оболочек с конечной сдвиговой жесткостью: Дис. … канд. физ.-мат. наук. – Львов, 1990. – 160 c.
7. Вагин П.П., Копытко М.Ф., Рыбкин Ю.И., Савула Я.Г. Исследование методом конечных элементов проблемы птицестойкости стеклооболочек // Геометрия и прочность в САПР изделий. – М: МАТИ, 1990.- С. 34-38.
8. Вагін П.П., Пука І.О., Шинкаренко Г.А. Підсистема накопичення інформації для ведення моніторингу земельних ресурсів // Волинський математичний збірник. Вип. 2.-Рівне, 1995.- С. 28-30.
9. Вагін П.П., Іванова Н.В. Нелінійне деформування багатошарових оболонок. Постановка задачі. – Львів. ун-т. – Львів, 1996.-27 c. – Деп. в УкрІНТЕІ 20.12.96 № 285 Ук96.
10. Вагін П.П., Левченко О.М., Пука І.О. Інформаційна система ведення моніторингу земельних ресурсів // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Геодезія, картографія і аерознімання”.-1997.-Вып. 58.- С. 37-39.
11. Вагін П.П., Іванова Н.В., Шинкаренко Г.А. Аналіз зсувних оболонок: постановка та коректність варіаційних задач динаміки // Математичні студії. – 1998.–10, № 2.– С. 188-198.
12. Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Моделювання нелінійного деформування зсувних оболонок при термосиловому навантаженні. –Київ, 1998.-29 c. – Львів. ун-т. – Львів, 13.04. 98 № 186 Ук98.
13. Вагін П.П., Піскозуб О.Й. Моделювання впливу рельєфу місцевості на поверхнево-схилову ерозію грунту // Вісник Львів. ун-та. Сер. мех.-мат.-1998.-Вип. 50. – С. 32-34.
14. Вагин П.П., Иванова Н.В., Шинкаренко Г.А. Напряженно-деформированное состояние упругих гибких многослойных оболочек // Прикл. механика.-1998.-34, № 8. – С. 94-102.
15. Вагін П.П., Іванова Н.В., Шинкаренко Г.А. Постановка, розв’язуваність та апроксимація варіаційних задач статики зсувних оболонок // Мат. методи та фіз.-мех. поля.-1999.-42, № 2.- С. 53-61.
16. Вагін П.П., Іванова Н.В., Шинкаренко Г.А. Про одну математичну модель динамічного деформування гнучких оболонок // Доп. НАН України Сер. Математика, природознавство, технічні науки. – 1999. – № 6. – С. 54-59.
17. Вагін П.П., Левченко О.М. Проблеми створення та функціонування двозадачних комплексів: Paradox-ArcVіew // Вісн. Львів. ун-та. Сер. прикл. матем. та інформ.-1999.-Вип. 1. – С. 39-43.
18. Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Квазілінеаризація задачі термопружності для гнучких оболонок з деформівною нормаллю // Вісн. Львів. ун-та. Сер. мех.-мат. Задачі та методи прикладної математики. –1999. – Вип. 52.- С. 8-15.
19. Вагін П.П., Пука І.О., Левченко О.М., Шинкаренко Г.А. Застосування ІС “РЕСУРС” для грунтових досліджень та ведення кадастру // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. – Львів, 1999. – С. 107-111.
20. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Операційні системи для персональних комп’ютерів: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 88 c.
21. Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шинкаренко Г.А. Аналіз зсувних оболонок з деформівною нормаллю: акустика взаємодії з ідеальною рідиною // Волинський мат. вісник. – 2000.-Вип. 7. – С. 11-16.
22. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Програмування мовою Java: використання фундаментальних класів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 76 c.
23. Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шинкаренко Г.А. Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною. І. Формулювання і розв’язуваність варіаційних задач // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2002. – 45, № 2. – С. 75-80.
24. Вагін П., Шинкаренко Г., Ямелинець А. Математичне моделювання процесу міграції в довкіллі // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2002. – С. 205-210.
25. Вагін П., Ямелинець А. Розв’язування початково-крайових задач міграції домішок // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикладна мат. та інформатика. –2002. – Вип. 5.- С. 61-67.
26. Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Дослідження термонапруженого стану гнучких зсувних оболонок у квазістатичному наближенні // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2002. – 45, № 3. – С. 108-117.
27. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Операційні системи для ІBМ – сумісних комп’ютерів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. –92 c.
28. Бернакевич І.Є,. Вагін П.П., Шинкаренко Г.А. Математична модель акустичної взаємодії оболонок з рідиною. ІІ. Проекційно-сіткові апроксимації та їх збіжність // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 3. – С. 37-44.
29. Вагін П.П., Остудін Б.А., Шинкаренко Г.А. Основи функціонального аналізу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 140 c.
30. Вагін П., Шот І. Аналіз напружено-деформованого стану тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2006. –Вип. 11. – С. 135-147.
31. Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А. Напівдискретизація за товщиною задачі теплопровідності у тонкому криволінійному шарі // Математичні студії. – 2006. – 26, № 1.- С. 71-80.
32. Bernakevych I., Vahin P., Shynkarenko G. Solution of rotational shell – fluid acoustic interaction problems by finite element method // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформа.-2006.-Вип. 11.- С. 127-134.
33. Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шот І.Я. Дослідження стійкої рівноваги тонких оболонок, податливих на зсув i стиснення // Мат. методи та фiз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 4. – С. 162-168.
34.Вагін П.П., Шот І.Я. Про вільні коливання оболонок, податливих на зсув та стиснення // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2012. – Вип. 10. – С. 177–184.
35. Bernakevych I.E., Vahin P.P., Shot I.Ya. A study of the stable equilibrium of thin shells compliant to shear and compression // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – 181, № 4. – P. 497-505.
36. Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шот І.Я. Нелінійне деформування тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2013. – Вип. 11. – С. 174–182.

Біографія

Народився у місті Львові.
У 1982 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика” і отримав кваліфікацію “Математик”.
З 1995 рік – доцент кафедри інформаційних систем факультету прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Кандидат фізико-математичних наук з 1990 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Інституту прикладних проблем механіки та математики
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1993 році, а в 2000 році – доцента кафедри інформаційних систем.

Розклад