Горлач Віталій Михайлович

Посада: заступник декана факультету прикладної математики та інформатики з наукової і навчально-виховної роботи, доцент кафедри інформаційних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефони (робочі): (032) 239-43-04, (032) 239-45-45

Електронна пошта: vitaliy.horlatch@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси охоплюють питання застосування числових методів для розв’язування задач математичної фізики, а також Веб-проектування.

Курси

Вибрані публікації

Більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:
– Horlatch V., Klymenko I., Shynkarenko H. Finite element analysis of forced steady-state thermoacoustic waves in dissipative fluid // Manufacturing Processes. Actual Problems – 2013. Vol.1. Basic Science Applications. Opole: Politechnika Opolska, 2013. pp. 47-66.
Horlatch V., Klymenko I., Shynkarenko G. Formulation and well-posedness of the variational problem of viscous heat-conducting fluid acoustics // Journal of Numerical and Applied Mathematics – 2012. № 3 (109). – C. 53-71.
Горлач В., Клименко І., Шинкаренко Г. Побудова та аналіз однокрокової рекурентної схеми інтегрування в часі варіаційної задачі акустики в’язкої теплопровідної рідини // Вісник Львів. ун-ту. Серія прикл.мат. та інформ.- 2012. № 18. – C. 76-95.
– Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2011. – 592 c.
– Горлач В.М., Левченко О.М. Автоматизація підготовки електронних ресурсів періодичних наукових видань Львівського університету // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: Матер. Міжн. форуму. 7-9 жовтня 2009р., м.Львів. – Київ: УкрІНТЕІ, 2009. – C. 100-104.
– Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2007. – 640 c.
Войтович В., Горлач В. Власні коливання гідропружних дисипативних систем // Вісник Львів. ун-ту. Серія прикл.мат. та інформ. – 2006. Вип. 11. – C. 167-179.
Веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації: Стандарт Львівського університету СТП 1.04-2005. – Львів, ЛНУ, 2005. – 15 c.
Войтович В.М., Горлач В.М., Кондратюк Я.В., Шинкаренко Г.А. Математична модель акустики гідропружних систем у термінах переміщень // Прикладні проблеми механіки і математики: НАН України, ІППММ ім.Я.С.Підстригача, 2005. Вип. 2. – C. 108-118.
Voytovych V., Horlatch V. Study of Displacement-Based Finite Element Approach for Three-Dimensional Fluid-Structure Interaction in Case of Dissipative Continua //Proc. of the 5th Int. Conf. on Computation of Shell and Spatial Structures, June 1-4, 2005 Salzburg, Austria. – 4 p.
Горлач В., Шинкаренко А. Дослідження задач гідроакустики з використанням апроксимацій Рав’яра-Тома // Вісник Львів. ун-ту. Серія прикл.мат. та інформ. – 2004. Вип. 8. – C. 1+C112-121.
– Горлач В. Чисельний аналіз математичних моделей акустики дисипативних середовищ // Тези доп. Міжн. матем. конф. ім. В.Я.Скоробогатька (27 вересня – 1 жовтня 2004 р., м.Дрогобич). – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2004. – C. 60.
– Khromov D., Horlatch V. Web-system “Scientific publications of the university” // INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2004: Thesis of The Fourth Int. Conf. (Baku-Vinnytsia-Veliko Turnovo, September 28 – October 16, 2004). V.1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – P. 144.
Войтович В., Горлач В. Чисельний аналіз вільних коливань тривимірних пружних тіл // Вісник Львів.ун-ту. Серія прикл.мат. та інформ. – 2003. Вип 6. – C. 126-134.
Shynkarenko A., Horlatch V. Raviart-Thomas aproximations for variational hydroacoustics problems //Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation WAVES 2003. Proceedings of The Sixth International Conference on Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation, Jyvaskyla, Finland, 30 June – 4 July 2003. – Springer-Verlag, 2003. – P. 541-546.
– Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464 c.
– Horlatch V., Kondratyuk Y., Shynkarenko G. Numerical Analysis Of Acoustic Problems For Hydroelastic Dissipative Systems // Book Of Abstracts Of Fifth World Congress On Computational Mechanics, Vol. II. – July 7-12, 2002 Vienna, Austria, 2002. – P. 577.
– Horlatch V., Shynkarenko O. Data structure, functionality and technologies of implementation of “Faculty” informational system based on Internet-Intranet architecture//Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: Тематичний збірник наукових праць “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”. – 2001‚ №21. – C. 79-83.
Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування ІNTRANET-мереж. Ч.2. Адміністрування мереж Wіndows NT: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів. ун-ту, 1999. – 41c.
Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування ІNTRANET-мереж. Ч.1. Основи мережних технологій: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів. ун-ту, 1999. – 45c.
Горлач В.М., Левченко О.М. Табличний процесор Mіcrosoft Excel: основи роботи. – Львів: СП “БаК”, 1999. – 104c.
Горлач В.М., Кондратюк Я.В. Чисельна модель акустичної взаємодії пружного тіла з рідиною. 4. Осесиметрична задача для ізотропних середовищ з в’язкістю // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 1999. Вип. 52. – C. 22-29.
Білик М.В., Горлач В.М., Трескот І.І. Основні принципи побудови інформаційної системи “Факультет” // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 1998. Вип. 50. – C. 10-11.
Горлач В.М., Кондратюк Я.В. Чисельна модель акустичної взаємодії пружного тіла з рідиною. 3. Аналіз впливу в’язкості середовищ // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 1997. Вип. 46. – C. 25-32.
– Горлач В.М., Шинкаренко Г.А. Чисельна модель акустичної взаємодії пружного тіла з рідиною. 1. Ідеальні середовища // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 1993. ‚ Вип. 39. – C. 76-82.
– Горлач В.М. Чисельна модель акустичної взаємодії пружного тіла з рідиною. 2. Середовище з дисипацією // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 1993. Вип. 39. – C. 82-88.
– Горлач В.М.,Карпов В.В.,Токарь А.Ю., Шинкаренко Г.А. Пакет программ для численного моделирования взаимодействия сплошных сред // Геометрия и прочность в САПР изделий: Межвуз. сборник. – М.:МАТИ, 1990. – C. 51-55.
– Горлач В.М. Численное моделирование акустических колебаний упругого тела с жидкостью: Автореф. дис. … канд. физ. – мат. наук. – Львов, 1990. – 18 c.
– Горлач В.М. Свободные колебания бесконечной цилиндрической оболочки, заполненной жидкостью. – Деп. в УкрНИИНТИ 1.03.89, №643-Ук89, Львов, 1989. – 10 c.
– Вассергисер М.Е., Горлач В.М., Горлач Н.Ю., Дорош А.Г. и др. Численное моделирование амплитудно-частотных характеристик акустических измерительных устройств. – Деп. в УкрНИИНТИ 15.11.1989 г., №2613-Ук89, Львов, 1989. – 29 c.
– Горлач В.М., Шинкаренко Г.А. Численное моделирование акустических волн в упругих телах с жидкостью: динамические процессы. – Деп. в УкрНИИНТИ 22.12.87, №3256, Львов, 1987. – 33 c.
– Горлач В.М. Акустическое взаимодействие упругого тела с жидкостью в замкнутой области: выбор модели. – Деп. в УкрНИИНТИ 22.06.1988, №1583-Ук88, Львов, 1987. – 24 c.
– Горлач В.М., Шинкаренко Г.А. Численное моделирование акустических волн в упругих телах с жидкостью: осесимметричные квазиустановившиеся процессы. – Деп. в УкрНИИНТИ 10.09.85, №2122, Львов, 1985. – 38 c.

Біографія

Народився у м. Радивилів Рівненської області
ОСВІТА
2018 – наукове стажування у Вроцлавському університеті на кафедрі диференціальних рівнянь під керівництвом проф. П. Білєра.
2013 – наукове стажування у Варшавському університеті на кафедрі рівнянь математичної фізики під керівництвом проф. З. Перадзинського.
2000 – наукове стажування в університеті Леопольда-Франца (Інсбрук, Австрія) під керівництвом проф. Г. Гофштеттера за підтримки Українсько-Австрійського бюро кооперації в галузі науки, освіти і культури
1999 – отримав вчене звання доцента
1994 – отримав вчене звання старшого наукового співробітника
1990 – захистив кандидатську дисертацію “Чисельне моделювання акустичних коливань пружного тіла з рідиною” за спеціальністю механіка твердого деформівного тіла (фіз.-мат. науки)
1977 – 1982 – навчався на факультеті прикладної математики та механіки Львівського державного університету ім. І.Франка
1967 – 1977 – навчався у Радивилівській СШ №1 Рівненської області
РОБОТА
2016 – даний час – заступник декана з наукової і навчально-виховної роботи
1995 – даний час – доцент кафедри інформаційних систем
1982 – 1995 – на посадах від інженера до провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії НДЛ-62 Львівського університету

Проекти

Побудова та аналіз чисельних методів для диференціальних та інтегральних рівнянь математичної фізики і механіки: Звіт про НДР; ДР № 0110U001375; ДО № 0212U004222.- Львів, ЛНУ, 2011.- 336 c.
Розробка CMS-системи керування веб-сайтом вищого навчального закладу: Звіт про НДР; ДР№0107U002060; ДО№0209U005185. – Львів, ЛНУ, 2008. – 40 c.
Система автоматичного генерування друкованих та електронних видань учбового закладу: :Звіт про НДР; ДР№0105U002238; Інв.№0207U002849. – Львів, ЛНУ, 2006. – 85 c.
Адаптивні та стабілізовані апроксимації методу скінченних елементів для еволюційних проблем механіки, біофізики та охорони довкілля: Звіт про НДР; ДР№0103U001926; Інв.№0206U002416. – Львів, ЛНУ, 2005. – 330 c.
– Розробка інструментальних засобів для формування друкованих, мультимедійних та Інтернет видань учбового закладу: Звіт про НДР; ДР№0103U001925; Інв.№0205U002159. – Львів, ЛНУ, 2004. – 43 c.
Cтворення програмного та інформаційного забезпечення для формування інформаційних компакт-дисків: Звіт про НДР; ДР№0100U001429; Інв.№0203U002130. – Львів, ЛНУ, 2002. – 18 c.
Математичне моделювання та інформаційні технології в проблемно-орієнтованих системах: Звіт про НДР; ДР№0100U001426; Інв.№0203U002132. – Львів, ЛНУ, 2002. – 221 c.
Розробка системи управління інформаційними масивами web-сайтів університету: Звіт про НДР; ДР№0100U001428; Інв.№0203U002140. – Львів, ЛНУ, 2002. – 61 c.
– Експериментальна автоматизована інформаційна система містобудівного кадастру для вирішення завдань управління містом та регулювання земельних відносин. Звіт про ДКР; №ДР0195U021869; Інв.№0298U000643. – Львів, ЗАТ “Ярст”, 1999. – 116 c.
– Розробка інформаційного та програмного забезпечення автоматизованої інформаційної системи ведення земельного кадастру “Землевласники та землекористувачі Львівщини”. Звіт про ДКР; №ДР 0195U021869; Інв.№ 0298U000643. – Львів, ЗАТ “Ярст”, 1998. – 59 c.
– Розробка та інформаційне забезпечення системи ведення земельного кадастру м. Львова. Звіт про ДКППР, №ДР0195U021868, Інв.№0296U001846. – Львів, ЗАТ “Ярст”, 1996. – 137 c.
– Побудова проекційно-сіткових схем для варіаційних задач взаємодії пружних тіл з рідиною. Звіт про НДР; №ДР0193U041615. – Львів, Львів. ун-т, 1996. – 36 c.
– Разработка программного обеспечения расчетов акустических характеристик преобразователей и устройств измерительной техники. Отчет о НИР; №ГР80057138, Инв.№0289.0025052. – Львов, Львов. ун-т, 1989. – 47 c.

Методичні матеріали

Розклад