Бернакевич Ірина Євстахіївна

Посада: доцент кафедри інформаційних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-45

Електронна пошта: iryna.bernakevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Чисельне дослiдження початково-крайових задач акустичної взаємодiї рiдини з тонкостiнними пружними конструкцiями

Курси

Публікації

1. Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шот І.Я. Нелінійне деформування тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2013. – Вип.11. – С. 174-182.
2. Bernakevych I.E., Vahin P.P., Shot I.Ya. A study of the stable equilibrium of thin shells compliant to shear and compression // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – 181, № 4. – P. 497-505.
3.Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шот І.Я. Дослідження стійкої рівноваги тонких оболонок, податливих на зсув і стиснення// Математичні методи та фізико-механічні поля. 2010. – 53, № 4. С. 162-168.
4. Bernakevych І., Vahin P., Shynkarenko G. Solution of rotational shell – fluid acoustic interaction problems by finite element method // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2006. – Вип. 11. – С. 127-134.
5. Бернакевич І.Є. Вплив циліндричної оболонки Тимошенка-Міндліна на поширення ударної хвилі в рідкому наповнювачі // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2004.-Вип. 9 .-С. 119 – 125.
6. Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шинкаренко Г.А. Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною: II. Проекцiйно- сiтковi апроксимацiї та їхня збiжнiсть // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2004. – 47. № 3. – С. 37 – 44.
7. Bernakevych I.E., Vagin P.P., Shynkarenko G.A. Numerical Investigation of the Problems of Acoustic Interaction of Revolution Shells And Fluid //Fifth World Congress Computation Mechanics, Vienna, Austria, 2002.– Vol.II, P. 284.
8. Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шинкаренко Г.А. Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною: І. Формулювання і розв’язуваність варіаційних задач// Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2002. – 45. № 2. – С. 75-80.
9. Бернакевич І.Є., Вагін П.П., Шинкаренко Г.А. Аналіз зсувних оболонок з деформівною нормаллю: акустика взаємодії з ідеальною рідиною// Волин. матем. вiсн.-2000.-Вип. 7.- С. 11-16.
10. Бернакевич І.Є. Вплив рідини на поширення хвиль в циліндричній оболонці при імпульсному торцевому навантаженні // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2000.- Вип.2.- C. 91-100.
11. Бернакевич І.Є., Шинкаренко Г.А. Вплив циліндричної оболонки на поширення ударної хвилі в рідкому наповнювачі // Вiсн. Львiв. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2000.-Вип.1.-С.13-20.
12. Бернакеивч І.Є. Нестаціонарні процеси в системі «циліндрична оболонка – ідеальна рідина»// Вiсник Львiв. ун- ту. Сер. мех.-мат.-1998.-Вип. 50.- С. 6-10.
13. Бернакевич I.Є., Шинкаренко Г.А. Поширення хвиль в цилiндричнiй оболонцi пiд дiєю iмпульсного торцевого навантаження // Волин. мат. вiсн.-1997.-Вип. 4.- С. 14-17.
14. Бернакевич I.Є. Чисельне розв’язування початково-крайових задач акустики // Волин. мат. вiсн.-1995.-Вип. 2.- С. 12-14.
15. Бернакевич I.Є., Шинкаренко Г.А. Чисельне моделювання акустичної взаємодiї оболонок з рiдиною. II. Проекцiйно- сiтковi апроксимацiї та їхня збiжнiсть // Вiсник Львiв. ун- ту. Сер. мех.-мат.-1995.-Вып. 42.- С. 12-16.
16. Бернакевич I.Є., Шинкаренко Г.А. Чисельне моделювання акустичної взаємодiї оболонок з рiдиною. I. Формулювання i розв’язуванiсть варiацiйних задач // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. мех.-мат.-1995.-Вып. 41.- С. 7-14.
17. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Операційні системи для IBM-сумісних комп’ютерів.- Львів: Видавню цент ЛНУ, 2004.- 92 с.
18. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Програмування мовою Java: використання фундаментальних класів.- Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2002.- 76 с.
19. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Операційні системи для персональних комп’ютерів.- Львів: Видавню цент ЛНУ, 2000.- 88 с.
20.Бернакевич И.Е., Шельвах О.П.,Шинкаренко Г.А. Численное исследование вариационных задач теории балок Тимошенко проекционно-сеточными методами.-Львов, 1991.-53 c. – Деп. в УкрНИИНТИ 04.06.91, N 814-Ук91.
21. Методи обчислювальної математики для сингулярно збурених та еволюційних задач фізики і механіки. Звіт про ДКР; держ. реєстр. N 0107U002056; держ. облік. N 0203U002130.-Львів, ЛНУ, 2007. – 96 c.
22. Система автоматичного генерування друкованих та електронних видань учбового закладу: :Звіт про НДР; ДР№0105U002238; Інв.№0207U002849. – Львів, ЛНУ, 2006. – 85+C5 c.
23. Адаптивні та стабілізовані апроксимації методу скінченних елементів для еволюційних проблем механіки, біофізики та охорони довкілля: Звіт про НДР; ДР№0103U001926; Інв.№0206U002416. – Львів, ЛНУ, 2005. – 330 c.
24. Розробка інструментальних засобів для формування друкованих, мультимедійних та Інтернет видань учбового закладу: Звіт про НДР; ДР№0103U001925; Інв.№0205U002159. – Львів, ЛНУ, 2004. – 43 c.
25. Створення програмного та інформаційного забезпечення для формування інформаційних компакт-дисків: :Звіт про ДКР; держ. реєстр. N 0100U001429; держ. облік. N 0203U002130.-Львів, ЛНУ, 2002. – 18 c.
26. Розробка системи управління інформаційними масивами web-сайтів університету. Звіт про ДКР; держ. реєстр. N 0100U001428; держ. облік. N 0203U002140.-Львів, ЛНУ, 2002.– 61 c.
27. Математичне моделювання та інформаційні технології в проблемно-орієнтованих системах. Звіт про ДКР; держ. реєстр. № 0100U001426; держ. облік. № 0203U002132. – Львів, ЛНУ, 2002. – 221 c.
28. Математичне моделювання процесів еволюційної взаємодії фізико-механічних полів. Звіт про ДКР; ДР № 0198U004857; держ. обл. № .-Львів, ЛНУ, 1999. – 78 c.

Біографія

Народилася у м.Львів
ОСВІТА
2007 – наукове стажування у Вроцлавському університеті (Польща), відділ математики та інформатики
2003 – отримала вчене звання доцента кафедри інформаційних систем
1997 – захистла кандидатську дисертацію “Чисельне дослiдження початково-крайових задач акустичної взаємодiї рiдини з тонкостiнними конструкцiями” за спеціальністю математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях (фіз.-мат. науки)
1992 – 1996 – навчалась в аспірантурі Львівського державного університету ім. І.Франка
1985 – 1991 – навчалась на факультеті прикладної математики та механіки Львівського державного університету ім. І.Франка
1985 – закінчила СШ № 34
РОБОТА
2000 – даний час – доцент кафедри інформаційних систем
1985 – 2000 – на посадах від інженера до наукового співробітника науково-дослідної лабораторії НДЛ-62 Львівського університету

Розклад