Теорія ймовірності та математична статистика (інформатика)

Тип: Нормативний

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Притула М. М.ПМі-21, ПМі-22, ПМі-23
532професор Притула М. М.ПМі-31, ПМі-32, ПМі-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ПМі-21Квасниця Г. А., Прядко О. Я.
ПМі-22Квасниця Г. А., Прядко О. Я.
ПМі-23Прядко О. Я., Квасниця Г. А.
516ПМі-31Квасниця Г. А.
ПМі-32Квасниця Г. А.
ПМі-33Прядко О. Я.

Опис курсу

Мета. Вивчення ймовірнісно-стастистичних  методів, які дозволять у подальшому засвоїти спеціальні дисципліни, що базуються на ймовірнісних моделях.

Короткий опис. У курсі висвітлюються такі питання: ймовірності випадкових подій; послідовність незалежних випробувань; випадкові величини; числові характеристики випадкових величин; закон великих чисел; характеристичні функції випадкових змінних; ланцюг Маркова; стохастичні процеси. Основі поняття математичної статистики; оцінювання невідомих параметрів розподілів; критерії, основані на порівнянні ймовірностей та відповідних частот; варіаційний аналіз; кореляційний та регресійний аналіз.

Завдання. Оволодіти основними теоретичними аспектами ймовірнісного  моделювання процесів у технічних, економічних та екологічних системах. Освоїти методи практичного рішення ймовірнісних задач  з використанням сучасної обчислювальної техніки і проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм.

У результаті вивчення даного курсу  студент повинен

знати: головні  аспекти вибору та побудови ймовірнісних моделей з метою ефективного вирішення технічних, економічних та управлінських задач.

вміти: на практиці застосовувати ймовірнісні моделі при математичному моделюванні процесів в технічних системах; розв’язувати оптимізаційні задачі управління технологічними процесами  з використанням ймовірнісних методів.